Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Radek John představil priority Ministerstva vnitra 2011 - 2012

Dnes, 3. března 2011, představil ministr vnitra Radek John na půdě Poslanecké sněmovny priority rezortu na rok 2011 a 2012, mezi které patří boj proti korupci, bezpečná Česká republika, eGovernment, efektivní veřejná správa a efektivní ministerstvo. 

V boji proti korupci je Ministerstvo vnitra garantem naplňování strategie vlády a mezi jeho priority patří přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí. "Nakládání s majetkem obcí a krajů musí být transparentní a hospodárné, musí být uplatňována náhrada škody způsobené úředníky a volenými zástupci," vysvětlil ministr na tiskové konferenci. Ministerstvo za tímto účelem předloží do 31. prosince 2011 vládě návrh novely zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hl. m. Praze.
 
Dalším klíčovým bodem v oblasti boje proti korupci je také pokračování a dokončeni elektronizace agend veřejné správy, efektivnější systém svobodného přístupu veřejnosti k informacím, ale také lepší systém pro vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti či whistleblowing a ochrana oznamovatelů korupčního jednání.
 
"Nedílnou součástí v boji proti korupci je i zavedení institutu "testů spolehlivosti" pro další osoby působící v orgánech veřejné moci a přijetí zákona o úřednících, přičemž návrh paragrafovaného znění zákona bude vládě předložen do 31. prosince 2011," dodal Radek John.
 
Ministerstvo vnitra je také zodpovědné za vytvoření optimálních podmínek pro fungování Policie ČR a HZS ČR a za vnitřní bezpečnost státu. Mezi hlavní úkoly rezortu v této oblasti patří především vytvořit podmínky pro dokončení reformy policie, zajistit kybernetickou bezpečnost České republiky či do 30. června 2011 předložit vládě  návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách .
 
Součástí priorit je také příprava zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, která by měla vzniknout k 1. lednu 2012.
 
V rámci bezpečnější České republiky pracuje Ministerstvo vnitra na přípravě nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců, která má přispět k vyšší efektivitě migrace, úspěšnější integraci a zajištění transparentnosti a profesionality, včetně zamezení korupčního potenciálu.
 
V gesci Ministerstva vnitra je též rozvoj eGovernmentu. "V oblasti eGovernmentu má za sebou Ministerstvo vnitra již mnohé, čekají nás však další výzvy. Aktivně sledujeme především plány na evropské úrovni, neboť naše současné kroky a jejich adaptace na vize Evropské komise v oblasti digitální agendy nás ovlivní na dlouhou dobu dopředu," řekl Radek John.
 
Mezi hlavní úkoly v oblasti rozvoje eGovernmentu tak patří adaptace strategie Digitální agendy pro Českou republiku, další rozvoj funkcionalit existujících projektů Smart Administration (například Czech POINT, datové schránky).
 
Součástí rozvoje eGovernmentu je také  příprava základních registrů či elektronické Sbírky zákonů (eSbírka), jež by měla fungovat do 31.12. 2013 či příprava elektronického legislativního procesu (eLegislativa), kdy plnou funkčnost tohoto systému lze očekávat také do 31. 12. 2013. Ministerstvo také pracuje na tvorbě elektronického občanského průkazu (eID), který by měl fungovat již k 31.12. 2011. V přípravném procesu jsou také eVolby, jejichž pilotní projekt bude spuštěn v roce 2012, ostrý start by pak měl proběhnout o dva roky později při volbách do Poslanecké sněmovny.
 
"Veřejná správa je oblast, která má bezprostřední vliv na každodenní život občanů. Veřejná správa je placena z jejich daní. Veřejná správa je proto logicky pod drobnohledem společnosti, která očekává profesionální služby, otevřenost, přehlednost, a to vše fungující na základě efektivních ekonomických principů," zdůraznil Radek John.
 
Ministerstvo vnitra proto pracuje na novém zákoně o úřednících, který má jasně vymezit základní povinnosti úředníka, jasně určit hranice mezi politickým a úřednickým místem ve veřejné správě. Návrh paragrafovaného znění zákona bude vládě předložen do 31. prosince 2011.
 
V rámci zefektivnění veřejné správy je také třeba zjednodušit a zpřehlednit jednotlivé úřední agendy. Ministerstvo vnitra proto připraví projekt procesního modelování agend, který přinese přehled o jednotlivých agendách vykonávaných jednotlivými úřady veřejné správy. Takový přehled totiž dosud neexistuje.
 
Ministerstvo musí také podle úkolů vyplývajících z programového prohlášení vlády připravit nový volební zákoník, který mimo jiné zavede přímou volbu prezidenta a starostů (diskuse v obcích do 1500 obyvatel), zavede také hlasování poštou či jednotné technické podmínky pro volby. Všechny tyto kroky povedou především k zjednodušení volebního procesu pro občany ČR.
 
Ministerstvo vnitra také chce být vzorovým úřadem s dobrým hospodařením a kvalitními službami. "Za tímto účelem se musí rezort přizpůsobit nové ekonomické situaci, hledat vnitřní finanční rezervy, zjednodušit vnitřní procesy, odstranit duplicity a zbytečné agendy a poskytovat přitom nadále kvalitní služby občanům," vyjmenoval Radek John.


 

 
Pavel Novák
Ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem