Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda navrhuje vyhovět žádosti obce Paskov o stanovení městem

V dubnu roku 2010 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost obce Paskov o stanovení městem. Obec je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády k žádosti obce. Z předložené žádosti vyplývá, že obec Paskov splňuje podmínku stanovenou zákonem o obcích i kritéria stanovená v usnesení vlády. 

 

Míra plnění jednotlivých kritérií byla posouzena Ministerstvem vnitra na základě ověření podkladů zaslaných obcí Paskov, z veřejných zdrojů a v neposlední řadě také zhodnocením uvedených skutečností přímo v obci Paskov.

Kritérium stanovené zákonem:

 • obec Paskov má k 1. 10. 2010 dle údajů Ministerstva vnitra celkem 3 955 obyvatel.
   

Kritéria stanovená usnesením vlády č. 418 ze dne 2. května 2001:

 • Soustředěná městská zástavba středu obce (náměstí) se zpevněným povrchem a chodníky, převažující vícepodlažní nadzemní zástavba. Všechny ulice a veřejná prostranství v obci jsou pojmenovány.
 • Celková zástavba obce se vyznačuje obytnými domy se dvěma a více byty a budovami sloužícími všeobecně potřebným službám. Větší část obce je vybavena veřejným vodovodem a kanalizací, místními komunikacemi a chodníky s bezprašným povrchem a veřejným osvětlením.
 • Rozvinutá síť veřejných a všeobecně prospěšných služeb, přesahující znatelně potřeby místního obyvatelstva a sloužící i pro spádové území.
 • Udržovaná veřejná zeleň a stavební objekty, včetně kulturních památek, organizovaný svoz tuhých odpadů.
 • Obec je vybavena základní školou, zdravotním zařízením a alespoň třemi stálými lékařskými místy a lékárnou, společenským sálem, poštou a peněžními službami, sportovištěm, tělocvičnou, ubytovacím zařízením s nejméně 20 lůžky a vede obecní kroniku. Do stávající vybavenosti lze započítat i zařízení, které je ve výstavbě, případně v rekonstrukci.
 • Vzdálenost obce, která žádá o stanovení městem, od dalšího města v dané oblasti.
   

Nejpodstatnějším kritériem pro vznik nového města je bezpochyby celková středisková funkce obce. Z dostupných veřejných zdrojů, dokumentů obce Paskov a návštěvy v místě je jasně patrné, že obec Paskov je plnohodnotným sídlem - městem, které splňuje městoobslužnou i městotvornou funkci a má vysoký potenciál v dalším rozvíjení střediskových služeb svému okolí.

Obec Paskov splňuje všechny podmínky pro ustanovení městem. A to jak zákonem, tak usnesením vlády daná kritéria. Vláda tak navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhovět žádosti obce Paskov o stanovení městem.

  

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

  

vytisknout  e-mailem