Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference Budování migračních partnerství - on-line zpravodajství

Ve dnech 27. - 28. dubna 2009 se v Paláci Žofín v Praze koná ministerská konference Budování migračních partnerství. Hlavním cílem konference je posílení vzájemné spolupráce založené na principu partnerství mezi zúčastněnými zeměmi pří řízení migrace. Kromě představitelů EU se jí účastní i zástupci schengenského prostoru, jihovýchodní Evropy, východní Evropy, střední Asie a Turecka. 

  • Pondělí, 27. 4. 2009
  • Úterý, 28. 4. 2009

Pondělí, 27. 4. 2009

Pondělí, 27. 4. 2009

12:15
Ministr vnitra Ivan Langer a ředitel odboru azylové a migrační politiky Tomáš Haišman přivítali na Žofíně zahraniční delegáty.

14:00
Ve dnech 27. - 28. dubna 2009 se v Praze koná ministerská konference "Budování migračních partnerství". Svým rozsahem se jedná o největší akci, kterou Ministerstvo vnitra během českého předsednictví pořádá. Ministr vnitra Ivan Langer ve svém úvodním slovu pronesl: "Rád bych Vám odpověděl na otázku, proč jsme svolali tuto ministerskou konferenci. V posledních letech došlo v našich zemích k řadě podstatných změn v celkové migrační situaci: čelíme novým migračním výzvám, zvláště v oblasti boje proti nelegální migraci, v oblasti lepšího a efektivnějšího řízení legální migrace a v neposlední řadě i integraci. Přijali jsme zásadní politická rozhodnutí představující jasné politické odpovědi na tyto migrační problémy jak na národní, tak i regionální úrovni. Nicméně tato nová situace je výzvou a zároveň i příležitostí pro posílení spolupráce mezi všemi zúčastněnými zeměmi v širším evropském regionu. Jako symbol této konference jsme si zvolili most. Tento most stojí na pěti pilířích. Na pěti pilířích, které představují pět společných témat. Věřím tomu, že se nám podaří vytvořit most, který propojí nás všechny, most postavený na pěti pevných pilířích. Most, který bude znamenat rovnocenné partnerství"

14:30
První tematický blok věnovaný boji proti nelegální migraci a návratové politice uvedli zástupci Polska, Slovenska a Ukrajiny. Ve svých projevech zdůraznili, že migrace není izolovaným jevem, ale je úzce propojena s organizovaným zločinem a dalšími negativními jevy. Pro úspěch migračních partnerství je důležitá úzká spolupráce zemí původu , tranzitu i cílových zemí. Efektivní implementace návratové politiky je jedním ze základních kamenů současné migrační politiky. Zúčastnění vyzdvihli význam společné deklarace, která se bude v rámci této konference přijímat. "Naše deklarace je moderním efektivním plánem na cestě ke zlepšení řízení migrace," uvedl italský ministr vnitra Roberto Maroni. "Měli bychom vypracovat mezinárodní normy, které se budou této problematiky týkat. Je také důležité, aby fungovala spolupráce mezi zemí původu migrantů a zemí, která migranty přijímá," uvedl Marmazov, náměstek ukrajinského ministra vnitra. V diskusi, která proběhla na závěr prvního bloku jednání, se zástupci Turecka a Arménie shodli, že migrační otázka je aktuální právě v souvislosti s finanční krizí. Doporučení vycházející z dnes přijímané deklarace by pak měla zamezit negativním důsledkům této krize.

16:00
V rámci druhého bloku vystoupili zástupci Turecka, Nizozemí, Albánie, Portugalska, Švýcarska, Řecka a Británie. Shodli se na tom, že spolupráce musí být partnerská a komplexní. V zájmu úspěchu v této oblasti je třeba spolupráce také na bilaterální úrovni. Jak zdůraznil ministr vnitra Ivan Langer, legální a nelegální migrace jsou spojené nádoby, čím menší bude prostor pro nelegální migraci, tím bude větší prostor pro legální migraci. Proto je potřeba hledat nové způsoby legálního přistěhovalectví. Klíčové k těmto cílům je sdílení údajů a informací se sousedními zeměmi. V rámci diskuse vystoupil například řecký sekretář Konstantinos Bitsios, který uvedl, že 25% nelegální migrace do EU jde právě přes Řecko. "Nesmíme podkopávat důvěru v azylové řízení. Ti, kteří nemají právo na ochranu, by měli být vráceni," doplnil Bitsios. Barbara Woodward, z britské agentury ( UK Border Agency) zase uvedla, že britská migrační politika má tři aspekty: 1. Řešit kořeny nelegální migrace 2. Podporovat mobilitu prostřednictvím legální migrace 3. Podporovat dobrovolné návraty.

  

Úterý, 28. 4. 2009

Úterý, 28. 4. 2009

9:30
V dalším tématickém bloku konference vystoupil Jacques Barrot, vice-prezident Evropské komise, dále pak zástupci Maďarska, Srbska, Moldavské republiky a Švédska, kteří představili témata dnešní části konference a v diskuzi poté zástupci Finska, Černé Hory a Německa. Tématem druhého dne jednání je legální migrace s důrazem na pracovní migraci, integrace a migrace a rozvoj.
Jacques Barrot přivítal iniciativu České republiky zorganizovat tuto konferenci a ocenil fakt, že tato konference je součástí implementace Evropského paktu o imigraci, schváleném v minulém roce. Jádrem tohoto paktu je partnerství: "Úspěšní budeme pouze společně, budeme-li rozvíjet globální přístup k migraci. Musíme čelit stárnutí populace a dobře řízeně přistěhovalectví může snížit negativní dopady tohoto jevu. V době ekonomické krize potřebujeme partnerství více než dříve."
Maďarsko ve svém příspěvku ohlásilo konání navazující konference v roce 2011 v době konání maďarského předsednictví, která zhodnotí dosažené výsledky české konference. Maďarská státní tajemnice Judit Fazekas řekla, že migrace může být výhodná pro všechny země, jak cílové, tak i země původu. Je ale nutné přijmout ekonomická a sociální opatření na posílení ochrany migrantů.
Ministr vnitra a vicepremiér Srbska Ivica Dačic uvedl, že v praxi se jen těžko dají odlišit legální a nelegální migrační toky. Ocenil také dialog mezi EU a Srbskem, který přiblížil srbskou praxi evropským standardům a představil strategie, které Srbsko přijalo a rozvíjí v migračních otázkách, například: Strategie boje proti nelegální migraci, Národní strategie pro zlepšení postavení Romů v republice Srbsko, Strategie na zlepšení postavení navrátilců do země. Podle I. Dačice je nutné pokračovat ve spolupráci se sousedy v regionu a s ostatními státy západního Balkánu.
Moldavský náměstek ministra vnitra Sergiu Golovaci se zaobíral problematikou integrace legálních imigrantů, která je klíčem ke zdařilé imigraci. Úspěšná integrace imigrantů do společnosti musí proběhnout za účasti hostitelské země i imigrantů samotných. Imigranti by měli mít podobná práva a povinnosti jako v hostitelské zemi a zároveň musí být ve své integraci aktivní.
Ministr pro migraci a azyl Tobias Billstrom ze Švédska zdůraznil potřebu spolupráce v migračních otázkách v době hospodářské krize: "mobilita lidské síly způsobí, že naše ekonomiky budou flexibilnější, migrace tak může být řešením hospodářské krize, jelikož budou dostupné potřebné pracovní síly". Švédské předsednictví bude pokračovat v migrační politice ustanovené deklarací.
Ministryně pro migraci a evropské záležitosti Astrid Thors z Finska uvedla, že partnerství musí být komplexní a vyvážené. Je třeba ho stavět na společné zodpovědnosti. Je třeba chránit migranty v hostitelských i cílových zemích. Deklarace tak představuje dobrý základ pro spolupráci.
Jusuf Kalamperovic, vicepremiér Černé Hory, zdůraznil vliv migrace na vzájemné vztahy zemí. V mnoha zemích se změnily migrační toky, kdy se země původu stává zemí cílovou - tak se tomu stalo v Černé Hoře.
Wolfgang Schauble, federální ministr vnitra spolkové republiky Německo, ocenil iniciativu českého předsednictví v oblasti migrace a zdůraznil, že je důležité, aby se země přenesly přes staré spory a pracovali na další spolupráci. Uvedl, že mnoho migrantů neví, zda chtějí v cílové zemi zůstat dlouhodobě, či jen krátkodobě pracovat. Cílové země jsou zavázané poskytnout migrantům vhodné podmínky. "Cílem nemůže být, aby většina lidí natrvalo opouštěla domovské země. Země původu, cílové země a sami migranti musí mít ze vzájemných dohod prospěch... Je důležité, aby se migranti, jejich děti, do domovských zemí vraceli za účelem zachování jednotlivých společností."

11:15
Další část jednání zahájila šéfka Státní komise pro migraci a zaměstnanost Kyrgystánu, paní Aigul Ryskulova. Ta ve svém příspěvku vyzdvihla spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci. Kyrgystán je připraven dále reformovat systém migrační legislativy.
Portugalský ministr Pereira vyzdvihl potřebu a poukázal na obtížnost otevřené diskuze o pilířích Globálního přístupu k migraci. Ve svém příspěvku zdůrazňuje potřebu cílových zemí dostatečně informovat veřejnost o pozitivních dopadech migrace na společnost.
Kosovský ministr vnitra Pajaziti žádal země EU, aby se otevřeli přístup kosovským studentům a vědeckým pracovníkům. Budoucnost Kosova vidí v integraci do EU.
Azerbajdžán oceňuje spolupráci se zeměmi EU, SNS i mezinárodními organizacemi v oblasti regulace migrace.
Lucemburský ministr zahraničí a imigrace zdůraznil, že společnými silami můžeme dojít ke stavu, kdy je migrace prospěšná pro všechny - jak pro země původu, tak pro cílové země i migranty samotné. Migrace je úzce spojena s politikou lidských zdrojů. Zmínil i nové iniciativy Evropské Unie, a to partnerství pro mobilitu či koncept cirkulární migrace.
Zástupce ředitele Federální migrační služby Ruské federace zmínila potřebu stimulace legální migrace, zejména v souvislosti finanční krizí. Deklarace přijímána na této konference bude implementována s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům jedotlivých zemí na základě principu dobrovolnosti.
Francouzský zástupce znovu vyzdvihl koncept cirukulární migrace a globálního přístupu k migraci. Deklarace by měla být rozpracována do konkrétních kroků.
Španělskou situaci v oblasti migrace významně ovlivnila finanční krize. I přes velkou nezaměstnanost Španělsko nadále aplikuje dohody o cirkulární migraci. V oblasti integrace Španělsko oznámilo pořádání 3. integrační konference v rámci budoucího španělského předsednictví v EU.
Gruzínský vicepremiér Baramidze poděkoval státům EU za projevenou solidaritu, uvítal iniciativu Východního partnerství a oznámil připravenost Gruzie podílet se na partnerství pro mobilitu.
Na závěr konference vystoupili se svými příspěvky Mezinárodní organizace pro migraci, UNHCR a MARRI. Popsali oblasti, kterými se jejich organizace zabývají a zmínili připravenost spolupracovat se zúčastněnými zeměmi na dalších projektech a aktivitách, které přispějí k harmonizaci přísupu k migraci.
Konferenci zakončil viceprezident Jacques Barrot. Sdělil přítomným, že Evropská komise je připravena financovat další kroky vyplývajících z dnes přijaté deklarace. Ivan Langer poté prohlásil deklaraci za přijatou.

  

vytisknout  e-mailem