Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do Evropského parlamentu

informace k zápisu do seznamu voličů a hlasování na voličský průkaz. 

 

Volby do Evropského parlamentu se budou konat na území České republiky 5. a 6. června 2009. V této souvislosti připomínáme, že žádost o vydání voličského průkazu lze podat již v současné době, nejpozději musí být doručena příslušnému úřadu 21. května 2009 do 16.00 hodin. Občany jiných členských států EU upozorňujeme, že v neděli 26. dubna v 16.00 končí lhůta k podání žádosti o zápis do seznamu voličů.
 

Informace k zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

V neděli 26. dubna 2009 v 16.00 hodin skončí lhůta pro občany jiných členských států EU, kteří chtějí ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat na území České republiky, k podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu, v jehož správním obvodu jsou vedeni v evidenci obyvatel (mají zde povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu).

Nejpozději 26. dubna 2009 zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu také údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan České republiky, který je veden ve stálém seznamu voličů, automaticky zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu, že zákon o volbách do Evropského parlamentu, na rozdíl od jiných druhů voleb, neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti, bylo by účelné, aby si voliči, v případě pochybností, nejpozději do 26. dubna 2009 ověřili u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu, že jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se lze do 30 dnů přede dnem voleb, tj. do 6. května 2009, domáhat podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí soudu o provedení opravy nebo doplnění seznamu.

V této souvislosti je třeba upozornit na zvláštní postup v případě, kdy se volič po 26. dubnu 2009 přestěhuje do jiné obce, tzn., že u něj dojde ke změně obce trvalého pobytu až po dni, po kterém již nemůže obecní úřad voliče z důvodu přestěhování vyškrtnout ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu ho naopak nemůže do tohoto seznamu dopsat. Takový volič může volit buď v příslušném volebním okrsku v místě svého předešlého trvalého pobytu, anebo, chce-li volit v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději 21. května 2009 požádat u obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu o voličský průkaz, který ho opravňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České repliky, tedy i v místě, kam se přestěhoval.

Pokud se však volič přestěhuje jen v rámci územního obvodu téže obce, promítne obecní úřad změnu místa trvalého pobytu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a volič bude hlasovat již v tom volebním okrsku, kam náleží podle místa svého nového trvalého pobytu. Jestliže se obecní úřad o této změně dozví až po uzavření seznamu, tj. po 3. červnu 2009, předá tuto informaci dotčené okrskové volební komisi.

Bližší informace k náležitostem zápisu, popřípadě otázkám týkajícím se možnosti hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, lze získat u každého obecního úřadu nebo městského úřadu, v územně členěných statutárních městech u úřadu městské části nebo městského obvodu, popřípadě na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), kde jsou zveřejněny informace o podmínkách hlasování.
 

Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na voličský průkaz

Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno volit také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve "svém" volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem.
 

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku pouze na území České republiky.

K tomu, aby volič mohl volit na voličský průkaz, musí podle zákona o volbách do Evropského parlamentu písemně požádat o jeho vydání. Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Volič může samozřejmě požádat u obecního nebo zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě (pokud ji již nemá předem sepsánu); potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat již v současné době, nejpozději však musí být doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009 do 16.00 hodin. To, že nelze podávat žádost o vydání voličského průkazu po tomto datu, vyplývá z povahy a rozsahu voleb do Evropského parlamentu. Omezením lhůty pro podávání žádostí o vydání voličského průkazu do 15 dnů přede dnem voleb má být zabráněno možnosti dvojího hlasování ve volbách do Evropského parlamentu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009, předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

  

Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra

  

vytisknout  e-mailem