Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky podle § 30 zákona o státním občanství České republiky

Zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky se vztahuje na výjimečné případy, kdy nalezencem bude fyzická osoba, u které lze předpokládat, že je starší tří let, nebo že jde o osobu zletilou, pokud např. trpí vážnou duševní poruchou, pokud se do 6 měsíců ode dne nalezení nepodaří zjistit, že nabyla státní občanství jiného státu.

Za nalezenou fyzickou osobu nelze považovat fyzickou osobu, jejíž totožnost se nepodaří zjistit, ale současně je prokázáno, že vstoupila nelegálně na území České republiky z ciziny, nemá u sebe žádné doklady a odmítá poskytnout údaje o své totožnosti, původu a místě předchozího pobytu, ačkoliv je k tomu s ohledem na svou rozumovou a volní vyspělost způsobilá, či prokazatelně uvádí nepravdivé údaje.

Kdo a za jakých podmínek

Žádost podává opatrovník, za těchto podmínek:

 • nalezení fyzické osoby starší 3 let na území České republiky, u které se pro stupeň rozumové vyspělosti nebo pro zdravotní postižení nepodaří zjistit její totožnost

 • do 6 měsíců ode dne nalezení nevyšlo najevo, že fyzická osoba nabyla občanství jiného státu

Jak a kam se obrátit

Podáním písemné žádosti o udělení státního občanství České republiky.

Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává Ministerstvu vnitra. Žádost lze rovněž podat u kteréhokoliv krajského úřadu. Krajský úřad zašle žádost ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího podání ministerstvu. Ministerstvo může řízení zahájit rovněž z moci úřední, dozví-li se o fyzické osobě, u které lze důvodně předpokládat, že by mohla nabýt státní občanství České republiky nalezením na jejím území.

K žádosti si ministerstvo vyžádá stanovisko obecního úřadu z místa bydliště fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, a Policie České republiky.

Co musíte předložit

 • Žádost o udělení státního občanství podle § 30 zákona o státním občanství České republiky. Z žádosti o udělení českého státního občanství psané volnou formou musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, co sleduje a kterému orgánu je určena. Dále by měla být podepsána a datována a také je vhodné ji i stručně odůvodnit.

 • Pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem.

Formuláře

Předepsaný tiskopis - "Dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky", který žadatel obdrží a vyplňuje na úřadu příslušném k podání žádosti.

Poplatky a termíny

Poplatky

Za přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky se úřadu příslušnému k přijetí žádosti hradí správní poplatek ve výši 2 000 Kč v případě dospělého žadatele, v případě nezletilého žadatele a žadatele, který je azylantem se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč.

Úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele poplatek snížit až na částku 500 Kč, v případě nezletilého dítěte a azylanta až na 100 Kč.

V případě, že žádosti o udělení státního občanství není po provedeném správním řízení vyhověno, správní poplatek za přijetí žádosti se nevrací.

Udělení státního občanství České republiky není zpoplatněno; to se však netýká žádostí, které byly podány před 2. 8. 2021.
 

Lhůty

Lhůta pro vyřízení činí 60 dní.

Další informace

V případě kladného vyřízení žádosti je žadateli vydána "Listina o udělení státního občanství České republiky".

Právní úprava 
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Nevyhoví-li Ministerstvo vnitra žádosti o udělení českého státního občanství, vydá ve věci zamítavé rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení občanství České republiky lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad (odvolání) ministrovi vnitra prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra. Ministr vnitra rozhodne o takto podaném rozkladu ve lhůtě 120 dnů ode dne podání rozkladu.

Ministerstvo vnitra může přerušit správní řízení a stanovit lhůtu pro odstranění vad (např. z důvodu doplnění dokladů, které musí být obligatorně připojeny k žádosti, nebo jiných dokladů nezbytných k posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky pro udělení českého státního občanství). Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o přerušení správního řízení nelze podat rozklad (není opravný prostředek).

Sankce

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje, které by mohlo mít vliv na rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky je také kvalifikováno jako přestupek a může být sankcionováno pokutou do 50 000 Kč.

 

Kde získáte bližší informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22 nebo Magistrát hlavního města Prahy) nebo Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz 
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  obcanmat@mvcr.cz
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství)


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství, 20. března 2024

vytisknout  e-mailem