Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky podle § 29 zákona o státním občanství České republiky

Zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky se vztahuje k zjednodušenému udílení státního občanství České republiky dětem, které nesplňují některé podmínky pro to, aby mohly státní občanství České republiky nabýt ze zákona.

V případě § 29 zákona o státním občanství České republiky se jedná o případ, kdy dítě narozené na území České republiky nenabylo státní občanství ani jednoho rodiče a alespoň jeden z rodičů má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů.

 

Kdo a za jakých podmínek

 • zákonní zástupci dítěte - Pokud žádost podává jen jeden z rodičů dítěte, může tak učinit pouze se souhlasem druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před správním orgánem, u něhož je žádost podána. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

 • opatrovník

Za těchto podmínek:

 • Dítě se narodilo na území České republiky.
   
 • Dítě narozením nenabylo státní občanství ani jednoho z rodičů.
   
 • Alespoň jeden rodič má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů.
   
 • Dítě se nesmělo stát osobou bez státního občanství pouze proto, že jeho rodič neučinil ve vztahu k orgánům státu, jehož je státním občanem, bez závažných důvodů úkon, na základě kterého by dítě nabylo státní občanství daného státu narozením.
  • za závažný důvod se považuje situace, kdy rodiči dítěte byla v České republice udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany

 

Jak a kam se obrátit

Podáním písemné žádosti o udělení státního občanství České republiky.

Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává Ministerstvu vnitra.

 

Co musíte předložit 

 • Žádost o udělení státního občanství podle § 29 zákona o státním občanství České republiky.
  Z žádosti o udělení českého státního občanství psané volnou formou musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, co sleduje a kterému orgánu je určena. Dále by měla být podepsána a datována a také je vhodné ji i stručně odůvodnit. Žádost by měla obsahovat důvody, proč dítě nenabylo státní občanství svých rodičů.

 • Doklady totožnosti.

 • Je také vhodné dodat potvrzení o tom, že jeden z rodič má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší 90 dnů.

Formuláře

Předepsaný tiskopis - "Dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky", který žadatel obdrží a vyplňuje na úřadu příslušném k podání žádosti.

 

Poplatky a termíny

Poplatky

Za udělení státního občanství České republiky dítěti, resp. za vydání "Listiny o udělení státního občanství České republiky" dítěti se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč.

Ministerstvo vnitra může z důvodů hodných zvláštního zřetele poplatek snížit až na částku 100 Kč.

Správní poplatek se hradí pouze v případě kladného vyřízení žádosti, tj. v případě vydání "Listiny o udělení státního občanství České republiky".

Samotné podání žádosti o udělení státního občanství České republiky není zpoplatněno.

Lhůty

Žádost bude vyřízena v maximální lhůtě 60 dnů.

 

Další informace

V případě kladného vyřízení žádosti je žadateli vydána "Listina o udělení státního občanství České republiky".

 
Právní úprava 
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Nevyhoví-li Ministerstvo vnitra žádosti o udělení českého státního občanství, vydá ve věci zamítavé rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení občanství České republiky lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad (odvolání) ministrovi vnitra prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra. Ministr vnitra rozhodne o takto podaném rozkladu ve lhůtě 120 dnů ode dne podání rozkladu.

Ministerstvo vnitra může přerušit správní řízení a stanovit lhůtu pro odstranění vad (např. z důvodu doplnění dokladů, které musí být obligatorně připojeny k žádosti, nebo jiných dokladů nezbytných k posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky pro udělení českého státního občanství). Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o přerušení správního řízení nelze podat rozklad (není opravný prostředek).

Sankce

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje, které by mohlo mít vliv na rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky je také kvalifikováno jako přestupek a může být sankcionováno pokutou do 50 000 Kč.

 

Kde získáte bližší informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22 nebo Magistrát hlavního města Prahy)  nebo Oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz 
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství a matrik
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  obcanmat@mvcr.cz
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství a matrik)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství a matrik)  

 


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 1. prosince 2014

vytisknout  e-mailem