Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky podle § 28 zákona o státním občanství České republiky

Zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky se vztahuje k zjednodušenému udílení státního občanství České republiky dětem, které nesplňují některé podmínky pro to, aby mohly státní občanství České republiky nabýt ze zákona.

V případě § 28 zákona o státním občanství České republiky se jedná o udělení státního občanství dítěti, jehož matka není státní občankou České republiky, státu Evropské unie ani bezdomovkyní, a jehož otec, státní občan České republiky, byl určen na základě souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství.

Kdo a za jakých podmínek

 • zákonní zástupci dítěte
  Pokud žádost podává jen jeden z rodičů dítěte, může tak učinit pouze se souhlasem druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před správním orgánem, u něhož je žádost podána. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

 • opatrovník dítěte

ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, v případě, že bylo otcovství určeno ještě před narozením dítěte, ve lhůtě 1 roku ode dne jeho narození.  

Pro udělení státního občanství je nezbytné zjištění, zda určení otcovství nemělo pouze účelový charakter, jehož cílem bylo zejména získání oprávnění k pobytu dítěte a jeho matky na území České republiky nebo zneužití systému státní sociální podpory v České republice
- pro posouzení, zda určení otcovství nemělo pouze účelový charakter, bude Ministerstvo vnitra zohledňovat:

 • zda otec dítěte, ke kterému určil otcovství, žije s dítětem ve společné domácnosti nebo je s dítětem v pravidelném kontaktu
  a zároveň

 • zda se podílí na výchově dítěte
  a zároveň

 • plní vyživovací povinnost vůči dítěti

K posouzení splnění této podmínky si k žádosti Ministerstvo vnitra vyžádá stanovisko obecního úřadu z místa pobytu dítěte a jeho rodičů, Policie České republiky a orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Jak a kam se obrátit

Je třeba podat písemnou žádost o udělení státního občanství České republiky.

Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává Ministerstvu vnitra. Žádost lze rovněž podat u kteréhokoliv krajského úřadu. Krajský úřad zašle žádost ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího podání ministerstvu. V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu, který ji ve lhůtě 30 dnů zašle spolu se svým stanoviskem ministerstvu.

Co musíte předložit 

 • Žádost o udělení státního občanství podle § 28 zákona o státním občanství České republiky.
  Z žádosti o udělení českého státního občanství psané volnou formou musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, co sleduje a kterému orgánu je určena. Dále by měla být podepsána a datována a také je vhodné ji i stručně odůvodnit.

 • Rodný list dítěte.

 • Dotazník, ve kterém zákonní zástupci či opatrovník uvedou identifikační údaje dítěte a rodičů, údaje o určení otcovství a další skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti; dotazník je uveden v příloze č. 2 k zákonu o státním občanství České republiky.

 •  Opatrovník připojí k žádosti pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo tzv. Apostillou), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (u dokladů vydaných orgány Slovenské republiky se překlad do českého jazyka nevyžaduje).

Formuláře

Předepsaný tiskopis - "Dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky", který žadatel obdrží a vyplňuje na úřadu příslušném k podání žádosti.

 

Poplatky a termíny

Poplatky

Za přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky dítěti se úřadu příslušnému k přijetí žádosti hradí správní poplatek  500 Kč.

Úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele poplatek snížit až na částku 100 Kč.

V případě, že žádosti o udělení státního občanství není po provedeném správním řízení vyhověno, správní poplatek za přijetí žádosti se nevrací.

Udělení státního občanství České republiky není zpoplatněno; to se však netýká žádostí, které byly podány před 2. 8. 2021.
 

Lhůty

Úřad příslušný k podání žádosti zašle žádost o udělení státního občanství České republiky do 30 dnů Ministerstvu vnitra, které o ní následně rozhodne ve lhůtě 60 dnů od jejího doručení.

Další informace

V případě kladného vyřízení žádosti je rodičům žadatele vydána "Listina o udělení státního občanství České republiky".

Právní úprava 
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Nevyhoví-li Ministerstvo vnitra žádosti o udělení českého státního občanství, vydá ve věci zamítavé rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení občanství České republiky lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad (odvolání) ministrovi vnitra prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra. Ministr vnitra rozhodne o takto podaném rozkladu ve lhůtě 120 dnů ode dne podání rozkladu.

Ministerstvo vnitra může přerušit správní řízení a stanovit lhůtu pro odstranění vad (např. z důvodu doplnění dokladů, které musí být obligatorně připojeny k žádosti, nebo jiných dokladů nezbytných k posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky pro udělení českého státního občanství). Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o přerušení správního řízení nelze podat rozklad (není opravný prostředek).

Sankce

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje, které by mohlo mít vliv na rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky je také kvalifikováno jako přestupek a může být sankcionováno pokutou do 50 000 Kč.

 
Kde získáte bližší informace
Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22 nebo Magistrát hlavního města Prahy), nebo Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz


 
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  obcanmat@mvcr.cz
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství)


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství, 20. března 2024

vytisknout  e-mailem