Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Znehodnocení nebo výroba řezu zbraně a střeliva

Znehodnocená zbraň

Zákon o zbraních definuje znehodnocenou zbraň jako střelnou zbraň, která byla učiněna trvale nepoužitelnou, přičemž je zajištěno, že všechny její hlavní části jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být taková zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě. [bod 24 části první přílohy 1 k zákonu o zbraních].

Zbraň, resp. hlavní část zbraně, se znehodnocuje v závislosti na svém druhu podle

  1. prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2403 - podle tohoto nařízení se vždy znehodnocují zbraně uvedené v jeho příloze v tabulce 1 a zjednodušeně se jedná zejména o ruční palné zbraně; při znehodnocování podle uvedeného evropského nařízení se aplikuje u nařízení vlády č. 125/2017 Sb.,
    - nekompletní zbraň uvedenou v tabulce 1 prováděcího nařízení Komise lze znehodnotit jen v případech, které předpokládá prováděcí nařízení, tj. v případě výměnných hlavní (popř. hlavňových svazků) a výměnných revolverových válců, pokud jsou přiloženy ke kompletní zbrani,

  2. nebo podle nařízení vlády č. 219/2017 Sb. -  podle tohoto nařízení se znehodnocují střelné zbraně, u nichž se nepostupuje podle předchozího bodu,
    - podle nařízení vlády č. 219/2017 Sb. nelze znehodnotit nekompletní zbraň, pokud je druh takové zbraně uveden v tabulce 1 prováděcího nařízení Komise zbraně těchto druhů se znehodnocují výhradně v souladu s prováděcím nařízením Komise).
     

Bez ohledu na to, zda se zbraň znehodnocuje podle uvedeného evropského nařízení nebo podle nařízení vlády, se ke znehodnocení a navíc i k výrobě řezu zbraně vyžaduje povolení podle § 63 zákona o zbraních, a to konkrétně v případě znehodnocování zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo výrobě jejich řezu, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být též udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové péče s jejím znehodnocením nebo s výrobou jejího řezu.

Vlastník zbraně kategorie A, A-I, B nebo C je před jejich znehodnocením nebo výrobou jejich řezu ve vztahu k výše uvedenému povinen předložit je příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí podanou na předepsaném tiskopise (pdf, 223 kB). Žádost se podává u příslušného útvaru policie, který o ní rozhoduje. S podáním žádosti je spojen správní poplatek ve výši 1000 Kč za každou zbraň nebo za všechny hlavní části jedné zbraně, je-li o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu těchto hlavních částí zbraně podána žádost současně.

Příslušný útvar policie může tento poplatek snížit až na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně nebo je-li důvodem žádosti znehodnocení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.
 

Příslušný útvar policie ověří původ a stav zbraně a může je předat k provedení kriminalistické expertizy. Příslušný útvar policie žádost o znehodnocení nebo o výrobu řezu zbraně zamítne, pokud bylo zjištěno důvodné podezření, že se zbraní byl spáchán trestný čin nebo přestupek.

Pokud nelze určitou hlavní část zbraně znehodnotit, přichází v úvahu pouze její úprava na řez nebo úřední zničení podle zákona o zbraních.

  

I. Postup vlastníka při znehodnocení nebo výrobě řezu zbraně a střeliva

a) postup u zbraní podléhajících postupům podle evropského nařízení

Uvedené zbraně lze znehodnotit jen na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně (§ 63 odst. 1 zákona o zbraních).

Vlastník takové zbraně, nebo hlavní části zbraně je povinen před znehodnocením nebo výrobou jejich řezu předložit příslušnému útvaru policie

Osoba, které bylo povolení ke znehodnocení nebo výrobě řezu vydáno, je povinna do 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení předat zbraň kategorie A, A-I, B, anebo C ke znehodnocení nebo výrobě jejího řezu.

Znehodnotit zbraň nebo hlavní část zbraně nebo vyrobit řez zbraně smí jen osoba, která je k této činnosti oprávněna a kterou je držitel zbrojní licence skupiny B nebo E.

Držitel zbrojní licence po znehodnocení podle uvedeného evropského nařízení zbraň, kterou označil přidělenou kontrolní znehodnocovací značkou, společně s nálezem Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva předloží příslušnému útvaru Policie České republiky, který k takové zbrani následně vydá osvědčení o znehodnocení kompletní palné zbraně podle vzoru uvedeného v přímo použitelném předpisu Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní, které nahrazuje potvrzení o znehodnocení zbraně nebo střeliva nebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva jinak vydávání držitelem zbrojní licence. S vydáním nálezu Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva je spojena úplata za odbornou činnost ve výši 2 000 Kč.

Policie České republiky následně takovou zbraň předá držiteli zbrojní licence, který znehodnocení provedl, k provedení společného jednoznačného označení všech částí kompletní palné zbraně podle vzoru uvedeného v přímo použitelném předpise Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní.

Držitel zbrojní licence po provedení společného (evropského) označení následně zbraň společně s osvědčením o jejím znehodnocení předá jejímu držiteli.

Držitel zbraně je následně do 10 pracovních dnů povinen předložit osvědčení o znehodnocení zbraně společně s takovou zbraní příslušnému útvaru policie ke kontrole. V případě, že příslušný útvar policie neshledá pochybení oprávněné osoby, potvrdí změnu kategorie zbraně v Centrálním registru zbraní, jinak může vrátit zbraň žadateli a vyzvat jej k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků, pokud to jejich povaha umožňuje. Právní předpisy nevylučují, aby uvedené předložení znehodnocené zbraně ke kontrole místo držitele zbraně za něj učinil i držitel zbrojní licence na základě zmocnění.

Držitel takto znehodnocené zbraně ji nesmí nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce Při nošení znehodnocené zbraně je povinen její držitel mít u sebe osvědčení o jejím znehodnocení.
 

b) postup u zbraní nepodléhajících postupům podle evropského nařízení

Uvedené zbraně lze znehodnotit jen na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně (§ 63 odst. 1 zákona o zbraních). Tímto způsobem se přiměřeně postupuje i při znehodnocování zakázaného střeliva, které je považováno za zbraň kategorie A.

Vlastník takové zbraně, nebo hlavní části zbraně je povinen před znehodnocením nebo výrobou jejich řezu předložit příslušnému útvaru policie

Osoba, které bylo povolení ke znehodnocení nebo výrobě řezu vydáno, je povinna do 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení předat zbraň kategorie A, A-I, B, C anebo C-I ke znehodnocení nebo výrobě jejího řezu.

Znehodnotit zbraň nebo hlavní část zbraně nebo vyrobit řez zbraně smí jen osoba, která je k této činnosti oprávněna a kterou je držitel zbrojní licence skupiny B nebo E.

Držitel zbrojní licence po provedení znehodnocení podle nařízení vlády označí znehodnocenou zbraň přidělenou kontrolní znehodnocovací značkou, přičemž musí zůstat zachováno původní výrobní číslo zbraně, a vydá vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně.

Držitel zbraně je následně do 10 pracovních dnů povinen předložit potvrzení o znehodnocení zbraně společně s takovou zbraní příslušnému útvaru policie ke kontrole. V případě, že příslušný útvar policie neshledá pochybení oprávněné osoby, potvrdí změnu kategorie zbraně v Centrálním registru zbraní, jinak může vrátit zbraň žadateli a vyzvat jej k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků, pokud to jejich povaha umožňuje. Právní předpisy nevylučují, aby uvedené předložení znehodnocené zbraně ke kontrole místo držitele zbraně za něj učinil i držitel zbrojní licence na základě zmocnění.

Držitel takhle znehodnocené zbraně ji nesmí nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce Při nošení znehodnocené zbraně je povinen její držitel mít u sebe osvědčení o jejím znehodnocení.

  

II. Znehodnocování střeliva, které není zakázaným střelivem

Znehodnoceným střelivem se rozumí střelivo, na kterém byly provedeny úpravy podle nařízení vlády č. 219/2017 Sb. znemožňující jeho původní funkci. Znehodnocené střelivo neobsahuje žádné aktivní náplně, jakými jsou například výmetné náplně, zápalkové, výbušné, zápalné, svítící nebo dýmotvorné slože [bod 13 části druhé přílohy 1 k zákonu o zbraních.

Ke znehodnocení, zničení a výrobě řezu střeliva se nevyžaduje povolení podle § 63 zákona o zbraních.

Znehodnocování střeliva není třeba příslušnému útvaru policie oznamovat ani jej následně předkládat ke kontrole.

V případě, že znehodnocování střeliva provádí držitel zbrojní licence, je povinen jeho vlastníku vydat potvrzení o znehodnocení.

Delaborace střeliva prováděná v rámci přebíjení střeliva se za znehodnocování v uvedeném smyslu nepovažuje - k jejímu provádění se tak nevyžaduje žádné zvláštní oprávnění nad rámec držení zbrojního průkazu.

  

III. Řez zbraně

Při výrobě řezu zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I se postupuje obdobně jako u znehodnocování zbraně podle českého nařízení vlády, včetně podání žádosti o povolení u příslušného útvaru policie a následného předložení zbrane ke kontrole. Povolení se nevyžaduje v případě zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.

K provedení řezu zbraně je oprávněn pouze držitel zbrojní licence skupiny B nebo E, který je jeho vlastníku povinen o výrobě řezu zbraně vydat potvrzení.

  

IV. Řez střeliva, které není zakázaným střelivem

Výroba řezu střeliva nepodléhá zvláštnímu povolení ani správnímu poplatku a není ji třeba příslušnému útvaru policie oznamovat.

Řez střeliva se provádí postupem stanoveným § 7 nařízení vlády č. 219/2017 Sb.

V případě, že je řez střeliva prováděn držitelem zbrojní licence, je tento jeho vlastníku o výrobě řezu střeliva vydat potvrzení.

Řez střeliva lze provádět až po jeho znehodnocení.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 11. července 2022

  

vytisknout  e-mailem