Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změna rodného čísla

Změna rodného čísla se provádí pouze v případech stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o evidenci obyvatel"), a to pokud:

 • bylo totožné rodné číslo přiděleno dvěma nebo více nositelům rodného čísla,

 • bylo přiděleno chybné rodné číslo,

 • došlo k osvojení nezletilé fyzické osoby, nebo

došlo ke změně pohlaví. Změnu rodného čísla provádí výdejové místo, které přidělilo původní rodné číslo. Změny rodných čísel přidělených před účinností zákona o evidenci obyvatel (tj. přidělených před 1. 1. 2003) zajišťuje obdobným způsobem Ministerstvo vnitra.

  

Další informace

Změna rodného čísla fyzické osoby je provedena v registru rodných čísel a rovněž v agendovém informačním systému evidence obyvatel, pokud je v něm fyzická osoba vedena.

Nositeli rodného čísla, nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem, je po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci změny rodného čísla, doručen do vlastních rukou Doklad o rodném čísle sloužící k prokázání nově přiděleného rodného čísla.

Pozn.: V případě změny rodného čísla prováděné Ministerstvem vnitra (konkrétně odborem správních činností) je tato změna oznamována ústředí České správy sociálního zabezpečení v Praze a rovněž obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu nositele rodného čísla (v případě změny rodného čísla cizince příslušnému pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra podle místa povoleného pobytu cizince).

  

Po provedené změně rodného čísla

Z důvodu ochrany zájmů nositele rodného čísla je nezbytné, aby po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci změny rodného čísla provedl výměnu dokladů, jichž je držitelem a v nichž je uvedeno rodné číslo před provedenou změnou.

Občan České republiky je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci změny rodného čísla, a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) bod 8 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

  

Kdy se změna rodného čísla neprovede

1) v případě osvojení zletilé fyzické osoby,

2) v případě osvojení nezletilé fyzické osoby, jestliže se u téhož osvojence a týchž osvojitelů mění stupeň osvojení,

3) v případě, kdy fyzická osoba užívá namísto rodného čísla desetimístné nebo devítimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v zákoně o evidenci obyvatel odpovídá datu jejího narození, o němž však vznikly pochybnosti, zda jeho číselná podoba nebyla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla provedeným orgány veřejné moci do osobních a úředních dokladů a dalších listin (dále jen „užívané číslo“), pokud jsou současně splněny níže uvedené podmínky:

 • neprokáže se, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby,

 • fyzická osoba písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.

Pokud se prokáže, že užívané rodné číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby, provede se u osoby změna užívaného rodného čísla, tedy je přiděleno nové rodné číslo.

4) v případě, kdy dvě nebo více fyzických osob téhož pohlaví, narozených téhož dne, měsíce a roku téže matce, užívá namísto přiděleného rodného čísla devítimístné nebo desetimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v zákoně o evidenci obyvatel odpovídá datu jejich narození, a jehož číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla do osobních a úředních dokladů a dalších listin, provedeným orgány veřejné moci vzájemnou záměnou rodných čísel těchto fyzických osob, pokud

 • každá z žijících fyzických osob písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.

Nejsou-li splněny tyto podmínky, provede se u těchto fyzických osob změna užívaného rodného čísla, tedy je přiděleno nové rodné číslo.

  

Další informace

V případě, že dojde ke zrušení osvojení (zletilého či nezletilého), nedochází ke změně rodného čísla (Pozn.: Rodné číslo se ani nevrací do tvaru před provedeným osvojením.).

  

Poplatky

Provedení změny rodného čísla nepodléhá úhradě správního poplatku.

Úkony prováděné v důsledku změny rodného čísla (tzn. výměna osobních dokladů, např. občanského průkazu či cestovního dokladu) jsou v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od správních poplatků.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.
 

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
   

Související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

  

Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení rodných čísel
nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: eorc@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem