Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změna rodného čísla

Změna rodného čísla se provádí pouze v případech stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o evidenci obyvatel"), a to pokud:

 • bylo totožné rodné číslo přiděleno dvěma nebo více nositelům rodného čísla,

 • bylo přiděleno chybné rodné číslo,

 • došlo k osvojení nezletilé fyzické osoby, nebo

 • došlo ke změně pohlaví.
   

Změnu rodného čísla provádí výdejové místo, které přidělilo původní rodné číslo. Změny rodných čísel přidělených před účinností zákona o evidenci obyvatel (tj. přidělených před 1. 1. 2003) zajišťuje obdobným způsobem Ministerstvo vnitra.

Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla.

  

Další informace

Změna rodného čísla fyzické osoby je provedena v registru rodných čísel a rovněž v agendovém informačním systému evidence obyvatel, pokud je v něm fyzická osoba vedena.

Nositeli rodného čísla, nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem, je po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci změny rodného čísla, doručen do vlastních rukou Doklad o rodném čísle sloužící k prokázání nově přiděleného rodného čísla.

Pozn.: V případě změny rodného čísla prováděné Ministerstvem vnitra (konkrétně odborem správních činností) je tato změna oznamována ústředí České správy sociálního zabezpečení v Praze a rovněž obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle adresy místa trvalého pobytu nositele rodného čísla, jde-li o občana České republiky, a v případě změny rodného čísla cizince s povoleným pobytem na území České republiky se oznamuje příslušnému pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra podle adresy místa povoleného pobytu cizince.

  

Po provedené změně rodného čísla

Z důvodu ochrany zájmů nositele rodného čísla je nezbytné, aby po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci změny rodného čísla provedl výměnu dokladů, jichž je držitelem a v nichž je uvedeno rodné číslo před provedenou změnou.

Občan České republiky je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci změny rodného čísla, a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) bod 8 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

  

Kdy se změna rodného čísla neprovede

 1. v případě osvojení zletilé fyzické osoby,

 2. v případě osvojení nezletilé fyzické osoby, jestliže se u téhož osvojence a týchž osvojitelů mění stupeň osvojení,

 3. v případě, kdy fyzická osoba užívá namísto rodného čísla desetimístné nebo devítimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v zákoně o evidenci obyvatel odpovídá datu jejího narození, o němž však vznikly pochybnosti, zda jeho číselná podoba nebyla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla provedeným orgány veřejné moci do osobních a úředních dokladů a dalších listin (dále jen „užívané číslo“), pokud jsou současně splněny níže uvedené podmínky:
  - neprokáže se, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby,
  - fyzická osoba písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.

  Pokud se prokáže, že užívané rodné číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby, provede se u osoby změna užívaného rodného čísla, tedy je přiděleno nové rodné číslo.

 4. 4) v případě, kdy dvě nebo více fyzických osob téhož pohlaví, narozených téhož dne, měsíce a roku téže matce, užívá namísto přiděleného rodného čísla devítimístné nebo desetimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v zákoně o evidenci obyvatel odpovídá datu jejich narození, a jehož číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla do osobních a úředních dokladů a dalších listin, provedeným orgány veřejné moci vzájemnou záměnou rodných čísel těchto fyzických osob, pokud
  - každá z žijících fyzických osob písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.
   

Nejsou-li splněny tyto podmínky, provede se u těchto fyzických osob změna užívaného rodného čísla, tedy je přiděleno nové rodné číslo.

  

Další informace

V případě, že dojde ke zrušení osvojení (zletilého či nezletilého), nedochází ke změně rodného čísla (Pozn.: Rodné číslo se ani nevrací do tvaru před provedeným osvojením.).

Změnu rodného čísla nelze provést na žádost nositele rodného čísla např. v případě, že se mu jemu přidělené rodné číslo z jakéhokoliv důvodu nelíbí.

  

Poplatky

Provedení změny rodného čísla nepodléhá úhradě správního poplatku.

Úkony prováděné v důsledku změny rodného čísla (tzn. výměna osobních dokladů, např. občanského průkazu či cestovního dokladu) jsou v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od správních poplatků.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. 
 

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. 
   

Související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

  

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení rodných čísel
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: eorc@mvcr.cz


Odbor správních činností, 23. července 2020

vytisknout  e-mailem