Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkoušky odborné způsobilosti

 • Uchazeč o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
 • Žadatel o jmenování zkušebním komisařem
 • Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

Uchazeč o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Uchazeč o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Před podáním žádosti o vydání zbrojního průkazu prokazuje každý uchazeč o vydání zbrojního průkazu odbornou způsobilost formou zkoušky před zkušebním komisařem jmenovaným Ministerstvem vnitra, kterého na konkrétní zkoušku určuje příslušný útvar policie. Vykoná-li uchazeč zkoušku odborné způsobilosti, vydá mu zkušební komisař doklad o odborné způsobilosti, který uchazeč následně přiloží (společně s dalšími dokumenty podle § 17 odst. 2 zákona o zbraních) k žádosti o vydání zbrojního průkazu.

Ke zkoušce se uchazeč přihlašuje na předepsaném tiskopise přihlášky, kterou podává u příslušného útvaru policie spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce (neplatí, je-li žadatel ke dni podání přihlášky ke zkoušce držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu). Podání přihlášky je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč, který je možné uhradit kolkovou známkou (až do 31. prosince 2024),  bezhotovostně kartou na příslušném útvaru policie nebo bezhotovostním převodem (z účtu na účet nebo složenkou - platební údaje sdělí příslušný útvar policie). Termín a místo konání zkoušky oznámí příslušný útvar policie uchazeči nejpozději do 2 měsíců od podání přihlášky, a to nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky, stanoví příslušný útvar policie uchazeči nový termín zkoušky. Pokud se uchazeč bez náležité omluvy na zkoušku nedostaví ani na tento nový termín zkoušky, příslušný útvar policie jeho přihlášku odloží.

Obsah a průběh zkoušky odborné způsobilosti upravují v návaznosti na zákon o zbraních:

Průběh zkoušky

Zkouška odborné způsobilosti uchazeče o zbrojní průkaz skupiny A až E se skládá z teoretické a praktické části.

Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem skládajícím se z 30 testových otázek. Testy jsou složeny z uveřejněných otázek (každá z uveřejněných otázek se ve stávajícím souboru zkušebních testů alespoň jednou vyskytuje). Od poloviny roku 2014 se používají pro zkoušky uchazečů o zbrojní průkaz různých skupin jednotné testy (již nikoli různé varianty pro různé skupiny).

Praktická část zkoušky zahrnuje jednak zjištění znalostí a předvedení bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a jednak hodnocenou střelbu na pevný cíl. Porušení zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelivem v průběhu praktické části zkoušky je důvodem pro okamžité ukončení zkoušky. Praktická část zkoušky se obsahově liší podle skupin zbrojního průkazu (např. z hlediska typů zbraní, na kterých uchazeč předvádí bezpečnou manipulaci a ze kterých střílí).
 

Opakování zkoušky

Podle § 10 vyhlášky č. 221/2017 Sb. je uchazeč, který úspěšně absolvoval test (tj. uspěl v teoretické části zkoušky), ale neuspěl u praktické části zkoušky, oprávněn jedenkrát opakovat pouze praktickou část zkoušky (výsledek teoretické části zkoušky mu v takovém případě zůstává "zachován"), a to nejdříve 15 dní a nejpozději 2 měsíce po zkoušce, v jejíž praktické části neuspěl. Současně může uchazeč, který se chce vyhnout možnosti, že by jej u opakované praktické části zkoušky zkoušel stejný zkušební komisař, požádat příslušný útvar policie o určení jiného zkušebního komisaře.

Pokud žadatel neuspěje u teoretické části zkoušky, nebo ani u opakované praktické části zkoušky, může se znovu přihlásit ke zkoušce odborné způsobilosti nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky, resp. neúspěšně opakované praktické části zkoušky.
 

Náklady na zkoušku

Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, a to včetně odměny zkušebního komisaře, hradí podle § 21 odst. 8 zákona o zbraních žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence (týká se např. případů uchazečů o vydání zbrojního průkazu skupiny D, kteří jsou k takovému držiteli zbrojní licence v pracovněprávním vztahu).

Odměna hrazená jedním uchazečem zkušebnímu komisaři za účast na zkoušce odborné způsobilosti a rovněž také na případné opakované praktické části zkoušky činí 600,- Kč. Uchazeči však musí počítat též s tím, že další náklady budou hradit např. za pronájem střelnice, spotřebované střelivo atd. Doporučujeme se v předstihu informovat u provozovatele či správce střelnice, na které se bude zkouška konat, jaké platby jsou od účastníků zkoušky odborné způsobilosti v tomto směru vyžadovány.
 

Vykonání zkoušky v jiném kraji

K tzv. změně místní příslušnosti (§ 131 odst. 5 správního řádu) se vyžaduje podání písemné žádosti o vykonání zkoušky odborné způsobilosti v místní působnosti jiného krajského ředitelství policie (žádost je třeba doručit příslušnému útvaru policie podle bydliště žadatele). V žádosti je nutné uvést také příslušný útvar policie, u kterého chce žadatel zkoušku odborné způsobilosti skládat, a důvody, pro které se žádost podává.

Po zvážení závažnosti důvodů uvedených v žádosti (např. dojezdová vzdálenost, studium nebo výkon zaměstnání mimo místo trvalého pobytu) a vytíženosti dotčeného útvaru policie, u kterého by měla být zkouška vykonána, může příslušný útvar policie žádosti vyhovět; kladné vyřízení žádosti však není nárokové. Na vykonání zkoušky u jiného než příslušného útvaru policie tedy neexistuje právní nárok, záleží vždy na závažnosti okolností konkrétního případu.
 

Testové otázky

  

Odbor bezpečnostní politikyoddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, dne 21. prosince 2023

  

Žadatel o jmenování zkušebním komisařem

Žadatel o jmenování zkušebním komisařem

Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu 5 let Ministerstvo vnitra.

Aktuálně není v žádném kraji zkušebních komisařů nedostatek.

Právní úprava postupu jmenování a zkoušky zkušebního komisaře je obsažena jednak v § 30 a § 30a zákona o zbraních a jednak v § 12 až § 17 vyhlášky č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 28/2021 Sb..
 

Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která splňuje tyto podmínky:

 • dosáhla věku 30 let,
 • má minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání,
 • složila zkoušku odborné způsobilosti před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra,
 • je držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E
   

Od 1. července 2014 již nepředstavuje skutečnost, že žadatel je podnikatelem v oboru zbraní a střeliva překážku jeho jmenování zkušebním komisařem.
 

Podání žádosti

Žádost o jmenování zkušebním komisařem podává fyzická osoba na předepsaném tiskopise. K žádosti o jmenování zkušebním komisařem je žadatel povinen připojit následující přílohy:

 • kopii dokladu, prokazující dosažení věku 30 let,
 • kopii dokladu, prokazující dosažení alespoň úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání,
 • kopii zbrojního průkazu,
 • 2 fotografie.
   

Úředně ověřená kopie dokladu není vyžadována. Podání žádosti o jmenování zkušebním komisařem je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 200,- Kč, je tedy třeba spolu s žádostí zaslat také kolkovou známku (možné do 31. prosince 2024), popřípadě uhradit správní poplatek bezhotovostně, přičemž platební údaje budou žadateli sděleny po obdržení žádosti Ministerstvem vnitra.

Uvedete-li na žádost své telefonní číslo, případně i e-mailovou adresu, budete kontaktováni stran termínu zkoušky odborné způsobilosti.

Dotazy týkající se jmenování zkušebním komisařem lze zasílat též e-mailem na adresu zbrane@mvcr.cz. Kontaktní adresou, na kterou může žadatel zaslat žádost o jmenování zkušebním komisařem je:

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
P. O. BOX 21/OBP
170 34  Praha 7
 

Zkouška odborné způsobilosti

Zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře se skládá z teoretické a praktické části.

Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 60 otázek, z nichž je 52 otázek ze znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotnického minima. Teoretická část zkoušky je hodnocena stupněm "prospěl" v případě, že žadatel odpoví správně bez nápovědy a pomůcek ve lhůtě 80 minut nejméně 57 otázek z testu a následně potvrdí znalosti při ústním pohovoru. Při teoretické části zkoušky, která se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru, žadatel osvědčuje znalost:

 • právních předpisů na úseku zbraní a střeliva včetně právní úpravy ověřování zbraní a použití zbraně,
 • nauky o zbraních a střelivu
 • zdravotnického minima.
   

Testy pro teoretickou část zkoušky zkušebních komisařů jsou složeny z otázek uveřejněných v souboru testových otázek a odpovědí pro účely zkoušek uchazečů o zbrojní průkaz.

V rámci nauky o zbraních a střelivu jsou ověřovány znalosti:

KONSTRUKCE ZBRANÍ KONSTRUKCE STŘELIVA BALISTIKA
druhy střelných zbraní a jejich technické třídění druhy střeliva, ráže vnitřní
hlaveň, ráže náboj přechodová
závěrové mechanismy střela vnější
pojistné mechanismy nábojnice koncová
zásobovací ústrojí střelný prach účinky zbraní a střeliva na člověka
spoušťové a bicí mechanismy způsoby iniciace, zápalka -

Na zkoušku se žadatel připravuje individuálně, při přípravě na teoretickou část zkoušky lze doporučit čerpat z těchto pramenů (pdf, 36 kB).
 

Praktická část zkoušky se skládá:

 • ze zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a
 • ze zjištění znalostí postupu při řízení střelby.
   

V praktické části zkoušky žadatel postupně:

 • předvede prohlídku nejméně dvou zbraní podle určení zkušební komise za účelem zjištění, zda zbraň není v nabitém stavu,
 • předvede částečné rozebrání a složení nejméně dvou různých druhů zbraní podle určení zkušební komise v rozsahu, který je nezbytně nutný k vyčištění zbraně po střelbě,
 • předvede postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby a
 • prokáže znalosti z postupu řídícího střelby (pdf, 542 kB).
   

K předvádění výše uvedených činností se použijí druhy zbraní odpovídající všem skupinám zbrojního průkazu a jako střelivo se použijí náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí.

Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním poruší zásady pro bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem, čímž ohrozí, nebo by v praxi ohrozil bezpečnost osob, zkušební komise zkoušku ukončí a ohodnotí zkoušku stupněm "neprospěl".

Pokud žadatel u zkoušky před zkušební komisí neuspěl, může znovu požádat o jmenování (tj. opětovně se přihlásit ke zkoušce) nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým nebylo jeho žádosti o jmenování zkušebním komisařem vyhověno.
 

Průkaz zkušebního komisaře:

Prukaz_zkusebniho_komisare_-_RRRRMMDD.png
Vzor průkazu zkušebního komisaře (lze použít do 1. srpna 2022, platí po dobu na nich vyznačenou)

  

Prukaz_zkusebniho_komisare_-_20210304.png
Vzor průkazu zkušebního komisaře (platný od 30. ledna 2021)

Razítko zkušebního komisaře

Nově jmenovaný zkušební komisař si sám a na vlastní náklady zabezpečí výrobu razítka.
 

Doporučená podoba razítka:

 • šestihran postavený na špičku, jehož protější hrany jsou od sebe vzdálené 3 cm,
 • jméno, příjmení, popř. titul zkušebního komisaře,
 • zkušební komisař odborné způsobilosti zbraně - střelivo,
 • číslo průkazu zkušebního komisaře ve tvaru LP 000000
 • velikost razítka (s ohledem na přehlednost vyplňovaných formulářů) s max. průměrem opsané kružnice 4 cm

Razitko_zkusebniho_komisare_-_20140804.jpg
Razítko zkušebního komisaře

  

Odbor bezpečnostní politikyoddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, dne 21. prosince 2023

  

Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

S účinností od 1. srpna 2017 rozlišuje zákon o zbraních podle rozsahu oprávnění tři typy muničních průkazů:

 • základní muniční průkaz
 • vyšší muniční průkaz
 • průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu
   

Muniční průkazy jsou k sobě navzájem v hierarchickém vztahu (např. při získání vyššího muničního průkazu, základní muniční průkaz zaniká).

Držitel základního muničního průkazu je, za podmínek stanovených zákonem o zbraních nebo zvláštním právním předpisem (zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů), oprávněn při nakládání s municí zajišťovat manipulaci s municí a provádět činnosti při jejím skladování.

Držitel vyššího muničního průkazu je oprávněn provádět činnosti při nakládání s municí stejně jako držitel základního muničního průkazu a navíc má i oprávnění odpalovat, střílet munici a vykonávat činnost muničáře.

Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průkazu je oprávněn za podmínek stanovených zákonem o zbraních provádět činnosti při nakládání s municí jako držitel vyššího muničního průkazu a navíc je i oprávněn provádět pyrotechnický průzkum.

Žadatel o vydání základního muničního průkazu neprokazuje svou odbornou způsobilost. Stejně tak žadatel o vydání vyššího muničního průkazu, doloží-li, že je držitelem platného oprávnění pyrotechnika podle § 36 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Právní úprava zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je obsažena v § 70f zákona o zbraních a také v hlavě III (§ 18 až 24) vyhlášky č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání vyššího muničního průkazu a žadatel o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu přihlašuje na předepsaném tiskopise. Vyplněnou přihlášku spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti ne starším než 3 měsíce (neplatí, je-li žadatel ke dni podání přihlášky ke zkoušce držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu) je třeba doručit Ministerstvu vnitra na adresu:

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
P. O. BOX 21/OBP
170 34  Praha 7

Podání přihlášky je zpoplatněno správním poplatkem ve výši Kč 100. Žadatel může uhradit správní poplatek kolkovou známkou (až do 31. prosince 2024), kterou zašle spolu s přihláškou, anebo bezhotovostním převodem, přičemž po doručení přihlášky Ministerstvu vnitra mu budou sděleny nezbytné platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol).

Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky bez náležité omluvy, Ministerstvo vnitra jeho přihlášku odloží.

Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu prokazuje odbornou způsobilost před komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého báňského úřadu.

Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu zahrnuje písemný test a ústní pohovor. Žadatel při zkoušce osvědčuje znalost:

Testové otázky pro žadatele o vydání vyššího muničního průkazu

Proběhla aktualizace testových otázek k 1. srpnu 2023.

Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se taktéž skládá z teoretické části, která zahrnuje písemný test a ústní pohovor a při které žadatel osvědčuje znalosti ve výše uvedeném rozsahu, a z praktické části, v níž se posuzují teoretické znalosti žadatele vztahující se k prakticky předváděným činnostem a která zahrnuje:

 • identifikaci a stanovení možné míry nebezpečnosti munice, střeliva a výbušniny a jejich detekci,
 • zajišťování místa nálezu munice, střeliva a výbušniny,
 • bezpečnou manipulaci s municí, střelivem a výbušninou a
 • likvidaci munice, střeliva a výbušnin.
   

Testové otázky pro žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

Proběhla aktualizace testových otázek k 1. srpnu 2023.

Rozsah a obsah testových otázek v oblasti právní úpravy a zdravotnického minima je pro žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a pro žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu stejný.

Zkouška žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretická část zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se provádí písemným testem trvajícím nejdéle 60 minut, který je složen z 50 otázek, z nichž 22 otázek je ze znalosti relevantních právních předpisů, 25 otázek je ze znalosti nauky o munici, výbušninách a 3 otázky jsou ze znalosti zdravotnického minima.

Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 3 body s výjimkou správných odpovědí na otázky ze znalosti zdravotnického minima, jež jsou hodnoceny 1 bodem. Součástí teoretické zkoušky je i ústní pohovor (seznam doporučené literatury (pdf,78 kB)) trvající zpravidla nejdéle 30 minut, jímž žadatel osvědčuje znalosti podle § 70f odst. 2 zákona o zbraních.

Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu hradí žadatel; může je hradit i držitel muniční licence.

Žadateli, který u zkoušky odborné způsobilosti uspěl, vydá Ministerstvo vnitra osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu. Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl nebo se bez náležité omluvy ke zkoušce nedostavil, může se ke zkoušce znovu přihlásit nejdříve po uplynutí 3 měsíců (ode dne neúspěšného vykonání zkoušky nebo ode dne, kdy se ke zkoušce nedostavil).

  

Odbor bezpečnostní politikyoddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, dne 21. prosince 2023

  

vytisknout  e-mailem