Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkoušky odborné způsobilosti

 1. Uchazeč o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
 2. Žadatel o jmenování zkušebním komisařem
 3. Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

S účinností od 1. srpna 2017 rozlišuje zákon o zbraních podle rozsahu oprávnění tři typy muničních průkazů:

 • základní muniční průkaz
 • vyšší muniční průkaz
 • průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu
   

Muniční průkazy jsou k sobě navzájem v hierarchickém vztahu (např. při získání vyššího muničního průkazu, základní muniční průkaz zaniká).

Držitel základního muničního průkazu je, za podmínek stanovených zákonem o zbraních nebo zvláštním právním předpisem (zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů), oprávněn při nakládání s municí zajišťovat manipulaci s municí a provádět činnosti při jejím skladování.

Držitel vyššího muničního průkazu je oprávněn provádět činnosti při nakládání s municí stejně jako držitel základního muničního průkazu a navíc má i oprávnění odpalovat, střílet munici a vykonávat činnost muničáře.

Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průkazu je oprávněn za podmínek stanovených zákonem o zbraních provádět činnosti při nakládání s municí jako držitel vyššího muničního průkazu a navíc je i oprávněn provádět pyrotechnický průzkum.

Žadatel o vydání základního muničního průkazu neprokazuje svou odbornou způsobilost. Stejně tak žadatel o vydání vyššího muničního průkazu, doloží-li, že je držitelem platného oprávnění pyrotechnika podle § 36 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Právní úprava zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je obsažena v § 70f zákona o zbraních a také v hlavě III (§ 18 až 24) vyhlášky č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání vyššího muničního průkazu a žadatel o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu přihlašuje na předepsaném tiskopise. Vyplněnou přihlášku spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti ne starším než 3 měsíce (neplatí, je-li žadatel ke dni podání přihlášky ke zkoušce držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu) je třeba doručit Ministerstvu vnitra na adresu:

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
P. O. BOX 21/OBP
170 34  Praha 7

Podání přihlášky je zpoplatněno správním poplatkem ve výši Kč 100. Žadatel může uhradit správní poplatek kolkovou známkou (až do 31. prosince 2024), kterou zašle spolu s přihláškou, anebo bezhotovostním převodem, přičemž po doručení přihlášky Ministerstvu vnitra mu budou sděleny nezbytné platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol).

Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky bez náležité omluvy, Ministerstvo vnitra jeho přihlášku odloží.

Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu prokazuje odbornou způsobilost před komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého báňského úřadu.

Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu zahrnuje písemný test a ústní pohovor. Žadatel při zkoušce osvědčuje znalost:

Testové otázky pro žadatele o vydání vyššího muničního průkazu

Proběhla aktualizace testových otázek k 1. srpnu 2023.

Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se taktéž skládá z teoretické části, která zahrnuje písemný test a ústní pohovor a při které žadatel osvědčuje znalosti ve výše uvedeném rozsahu, a z praktické části, v níž se posuzují teoretické znalosti žadatele vztahující se k prakticky předváděným činnostem a která zahrnuje:

 • identifikaci a stanovení možné míry nebezpečnosti munice, střeliva a výbušniny a jejich detekci,
 • zajišťování místa nálezu munice, střeliva a výbušniny,
 • bezpečnou manipulaci s municí, střelivem a výbušninou a
 • likvidaci munice, střeliva a výbušnin.
   

Testové otázky pro žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

Proběhla aktualizace testových otázek k 1. srpnu 2023.

Rozsah a obsah testových otázek v oblasti právní úpravy a zdravotnického minima je pro žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a pro žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu stejný.

Zkouška žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretická část zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se provádí písemným testem trvajícím nejdéle 60 minut, který je složen z 50 otázek, z nichž 22 otázek je ze znalosti relevantních právních předpisů, 25 otázek je ze znalosti nauky o munici, výbušninách a 3 otázky jsou ze znalosti zdravotnického minima.

Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 3 body s výjimkou správných odpovědí na otázky ze znalosti zdravotnického minima, jež jsou hodnoceny 1 bodem. Součástí teoretické zkoušky je i ústní pohovor (seznam doporučené literatury (pdf,78 kB)) trvající zpravidla nejdéle 30 minut, jímž žadatel osvědčuje znalosti podle § 70f odst. 2 zákona o zbraních.

Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu hradí žadatel; může je hradit i držitel muniční licence.

Žadateli, který u zkoušky odborné způsobilosti uspěl, vydá Ministerstvo vnitra osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu. Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl nebo se bez náležité omluvy ke zkoušce nedostavil, může se ke zkoušce znovu přihlásit nejdříve po uplynutí 3 měsíců (ode dne neúspěšného vykonání zkoušky nebo ode dne, kdy se ke zkoušce nedostavil).

  

Odbor bezpečnostní politikyoddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, dne 21. prosince 2023

  

vytisknout  e-mailem