Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkoušky odborné způsobilosti

Žadatel o jmenování zkušebním komisařem

Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu 5 let Ministerstvo vnitra.

Aktuálně není v žádném kraji zkušebních komisařů nedostatek.

Právní úprava postupu jmenování a zkoušky zkušebního komisaře je obsažena jednak v § 30 a § 30a zákona o zbraních a jednak v § 12 až § 17 vyhlášky č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 28/2021 Sb..
 

Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která splňuje tyto podmínky:

 • dosáhla věku 30 let,
 • má minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání,
 • složila zkoušku odborné způsobilosti před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra,
 • je držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E
   

Od 1. července 2014 již nepředstavuje skutečnost, že žadatel je podnikatelem v oboru zbraní a střeliva překážku jeho jmenování zkušebním komisařem.
 

Podání žádosti

Žádost o jmenování zkušebním komisařem podává fyzická osoba na předepsaném tiskopise. K žádosti o jmenování zkušebním komisařem je žadatel povinen připojit následující přílohy:

 • kopii dokladu, prokazující dosažení věku 30 let,
 • kopii dokladu, prokazující dosažení alespoň úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání,
 • kopii zbrojního průkazu,
 • 2 fotografie.
   

Úředně ověřená kopie dokladu není vyžadována. Podání žádosti o jmenování zkušebním komisařem je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 200,- Kč, je tedy třeba spolu s žádostí zaslat také kolkovou známku (možné do 31. prosince 2024), popřípadě uhradit správní poplatek bezhotovostně, přičemž platební údaje budou žadateli sděleny po obdržení žádosti Ministerstvem vnitra.

Uvedete-li na žádost své telefonní číslo, případně i e-mailovou adresu, budete kontaktováni stran termínu zkoušky odborné způsobilosti.

Dotazy týkající se jmenování zkušebním komisařem lze zasílat též e-mailem na adresu zbrane@mvcr.cz. Kontaktní adresou, na kterou může žadatel zaslat žádost o jmenování zkušebním komisařem je:

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
P. O. BOX 21/OBP
170 34  Praha 7
 

Zkouška odborné způsobilosti

Zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře se skládá z teoretické a praktické části.

Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 60 otázek, z nichž je 52 otázek ze znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotnického minima. Teoretická část zkoušky je hodnocena stupněm "prospěl" v případě, že žadatel odpoví správně bez nápovědy a pomůcek ve lhůtě 80 minut nejméně 57 otázek z testu a následně potvrdí znalosti při ústním pohovoru. Při teoretické části zkoušky, která se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru, žadatel osvědčuje znalost:

 • právních předpisů na úseku zbraní a střeliva včetně právní úpravy ověřování zbraní a použití zbraně,
 • nauky o zbraních a střelivu
 • zdravotnického minima.
   

Testy pro teoretickou část zkoušky zkušebních komisařů jsou složeny z otázek uveřejněných v souboru testových otázek a odpovědí pro účely zkoušek uchazečů o zbrojní průkaz.

V rámci nauky o zbraních a střelivu jsou ověřovány znalosti:

KONSTRUKCE ZBRANÍ KONSTRUKCE STŘELIVA BALISTIKA
druhy střelných zbraní a jejich technické třídění druhy střeliva, ráže vnitřní
hlaveň, ráže náboj přechodová
závěrové mechanismy střela vnější
pojistné mechanismy nábojnice koncová
zásobovací ústrojí střelný prach účinky zbraní a střeliva na člověka
spoušťové a bicí mechanismy způsoby iniciace, zápalka -

Na zkoušku se žadatel připravuje individuálně, při přípravě na teoretickou část zkoušky lze doporučit čerpat z těchto pramenů (pdf, 36 kB).
 

Praktická část zkoušky se skládá:

 • ze zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a
 • ze zjištění znalostí postupu při řízení střelby.
   

V praktické části zkoušky žadatel postupně:

 • předvede prohlídku nejméně dvou zbraní podle určení zkušební komise za účelem zjištění, zda zbraň není v nabitém stavu,
 • předvede částečné rozebrání a složení nejméně dvou různých druhů zbraní podle určení zkušební komise v rozsahu, který je nezbytně nutný k vyčištění zbraně po střelbě,
 • předvede postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby a
 • prokáže znalosti z postupu řídícího střelby (pdf, 542 kB).
   

K předvádění výše uvedených činností se použijí druhy zbraní odpovídající všem skupinám zbrojního průkazu a jako střelivo se použijí náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí.

Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním poruší zásady pro bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem, čímž ohrozí, nebo by v praxi ohrozil bezpečnost osob, zkušební komise zkoušku ukončí a ohodnotí zkoušku stupněm "neprospěl".

Pokud žadatel u zkoušky před zkušební komisí neuspěl, může znovu požádat o jmenování (tj. opětovně se přihlásit ke zkoušce) nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým nebylo jeho žádosti o jmenování zkušebním komisařem vyhověno.
 

Průkaz zkušebního komisaře:

Prukaz_zkusebniho_komisare_-_RRRRMMDD.png
Vzor průkazu zkušebního komisaře (lze použít do 1. srpna 2022, platí po dobu na nich vyznačenou)

  

Prukaz_zkusebniho_komisare_-_20210304.png
Vzor průkazu zkušebního komisaře (platný od 30. ledna 2021)

Razítko zkušebního komisaře

Nově jmenovaný zkušební komisař si sám a na vlastní náklady zabezpečí výrobu razítka.
 

Doporučená podoba razítka:

 • šestihran postavený na špičku, jehož protější hrany jsou od sebe vzdálené 3 cm,
 • jméno, příjmení, popř. titul zkušebního komisaře,
 • zkušební komisař odborné způsobilosti zbraně - střelivo,
 • číslo průkazu zkušebního komisaře ve tvaru LP 000000
 • velikost razítka (s ohledem na přehlednost vyplňovaných formulářů) s max. průměrem opsané kružnice 4 cm

Razitko_zkusebniho_komisare_-_20140804.jpg
Razítko zkušebního komisaře

  

Odbor bezpečnostní politikyoddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, dne 21. prosince 2023

  

vytisknout  e-mailem