Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkoušky odborné způsobilosti

Uchazeč o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Před podáním žádosti o vydání zbrojního průkazu prokazuje každý uchazeč o vydání zbrojního průkazu odbornou způsobilost formou zkoušky před zkušebním komisařem jmenovaným Ministerstvem vnitra, kterého na konkrétní zkoušku určuje příslušný útvar policie. Vykoná-li uchazeč zkoušku odborné způsobilosti, vydá mu zkušební komisař doklad o odborné způsobilosti, který uchazeč následně přiloží (společně s dalšími dokumenty podle § 17 odst. 2 zákona o zbraních) k žádosti o vydání zbrojního průkazu.

Ke zkoušce se uchazeč přihlašuje na předepsaném tiskopise přihlášky, kterou podává u příslušného útvaru policie spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce (neplatí, je-li žadatel ke dni podání přihlášky ke zkoušce držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu). Podání přihlášky je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč, který je možné uhradit kolkovou známkou (až do 31. prosince 2024),  bezhotovostně kartou na příslušném útvaru policie nebo bezhotovostním převodem (z účtu na účet nebo složenkou - platební údaje sdělí příslušný útvar policie). Termín a místo konání zkoušky oznámí příslušný útvar policie uchazeči nejpozději do 2 měsíců od podání přihlášky, a to nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky, stanoví příslušný útvar policie uchazeči nový termín zkoušky. Pokud se uchazeč bez náležité omluvy na zkoušku nedostaví ani na tento nový termín zkoušky, příslušný útvar policie jeho přihlášku odloží.

Obsah a průběh zkoušky odborné způsobilosti upravují v návaznosti na zákon o zbraních:

Průběh zkoušky

Zkouška odborné způsobilosti uchazeče o zbrojní průkaz skupiny A až E se skládá z teoretické a praktické části.

Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem skládajícím se z 30 testových otázek. Testy jsou složeny z uveřejněných otázek (každá z uveřejněných otázek se ve stávajícím souboru zkušebních testů alespoň jednou vyskytuje). Od poloviny roku 2014 se používají pro zkoušky uchazečů o zbrojní průkaz různých skupin jednotné testy (již nikoli různé varianty pro různé skupiny).

Praktická část zkoušky zahrnuje jednak zjištění znalostí a předvedení bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a jednak hodnocenou střelbu na pevný cíl. Porušení zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelivem v průběhu praktické části zkoušky je důvodem pro okamžité ukončení zkoušky. Praktická část zkoušky se obsahově liší podle skupin zbrojního průkazu (např. z hlediska typů zbraní, na kterých uchazeč předvádí bezpečnou manipulaci a ze kterých střílí).
 

Opakování zkoušky

Podle § 10 vyhlášky č. 221/2017 Sb. je uchazeč, který úspěšně absolvoval test (tj. uspěl v teoretické části zkoušky), ale neuspěl u praktické části zkoušky, oprávněn jedenkrát opakovat pouze praktickou část zkoušky (výsledek teoretické části zkoušky mu v takovém případě zůstává "zachován"), a to nejdříve 15 dní a nejpozději 2 měsíce po zkoušce, v jejíž praktické části neuspěl. Současně může uchazeč, který se chce vyhnout možnosti, že by jej u opakované praktické části zkoušky zkoušel stejný zkušební komisař, požádat příslušný útvar policie o určení jiného zkušebního komisaře.

Pokud žadatel neuspěje u teoretické části zkoušky, nebo ani u opakované praktické části zkoušky, může se znovu přihlásit ke zkoušce odborné způsobilosti nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky, resp. neúspěšně opakované praktické části zkoušky.
 

Náklady na zkoušku

Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, a to včetně odměny zkušebního komisaře, hradí podle § 21 odst. 8 zákona o zbraních žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence (týká se např. případů uchazečů o vydání zbrojního průkazu skupiny D, kteří jsou k takovému držiteli zbrojní licence v pracovněprávním vztahu).

Odměna hrazená jedním uchazečem zkušebnímu komisaři za účast na zkoušce odborné způsobilosti a rovněž také na případné opakované praktické části zkoušky činí 600,- Kč. Uchazeči však musí počítat též s tím, že další náklady budou hradit např. za pronájem střelnice, spotřebované střelivo atd. Doporučujeme se v předstihu informovat u provozovatele či správce střelnice, na které se bude zkouška konat, jaké platby jsou od účastníků zkoušky odborné způsobilosti v tomto směru vyžadovány.
 

Vykonání zkoušky v jiném kraji

K tzv. změně místní příslušnosti (§ 131 odst. 5 správního řádu) se vyžaduje podání písemné žádosti o vykonání zkoušky odborné způsobilosti v místní působnosti jiného krajského ředitelství policie (žádost je třeba doručit příslušnému útvaru policie podle bydliště žadatele). V žádosti je nutné uvést také příslušný útvar policie, u kterého chce žadatel zkoušku odborné způsobilosti skládat, a důvody, pro které se žádost podává.

Po zvážení závažnosti důvodů uvedených v žádosti (např. dojezdová vzdálenost, studium nebo výkon zaměstnání mimo místo trvalého pobytu) a vytíženosti dotčeného útvaru policie, u kterého by měla být zkouška vykonána, může příslušný útvar policie žádosti vyhovět; kladné vyřízení žádosti však není nárokové. Na vykonání zkoušky u jiného než příslušného útvaru policie tedy neexistuje právní nárok, záleží vždy na závažnosti okolností konkrétního případu.
 

Testové otázky

  

Odbor bezpečnostní politikyoddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, dne 21. prosince 2023

  

vytisknout  e-mailem