Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní průvodní list

 • Základní informace
 • Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit
 • Co musíte předložit, formuláře
 • Lhůty a účastníci řízení
 • Opravné prostředky a sankce
 • Bližší informace

Základní informace

Základní informace

Obecně je třeba uvést, že vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, a střeliva do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I podléhá povolení.

Zbrojní průvodní list trvalému dovozu zbraní a střeliva, nebo trvalému vývozu zbraní a střeliva nebo k tranzitu (dočasnému dovozu) zbraní a střeliva, který se vydává podle zákona o zbraních, je možné vydat pouze v případech, kdy se nepostupuje podle jiných obecně závazných právních předpisů. Takovými právními předpisy jsou především zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, ve znění pozdějších předpisů, a dále přímo účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních) a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva. Podrobnosti postupu podle citovaných právních předpisů jsou uvedeny na webových stránkách Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu.

V případě postupu podle zákona č. 38/1994 Sb. se jedná o vývoz, dovoz a přepravu zbraní, které jsou současně vojenským materiálem; určitý obchod s vojenským materiálem lze provádět jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v licenci vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 38/1994 Sb.

Postup podle zákona č. 228/2005 Sb. se uplatní ve vztahu ke zbraním, které jsou stanovenými výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, podle uvedeného zákona a předpisů vydaných k jeho provedení, a to při vývozu takových zemí z území České republiky do jiného než členského státu Evropské unie nebo při jakémkoliv dovozu nebo přepravě takových zbraní do zemí Evropské unie jiné než neobchodní povahy. O udělení povolení podle tohoto zákona rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V uvedených případech postupů podle zákonů č. 38/1994 Sb. a 228/2005 Sb. se tedy zbrojní průvodní list nevydává a osoba provádějící dovoz, vývoz nebo přepravu podle uvedených předpisů je povinna požádat o vydání příslušné licence nebo povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přeprava takových zbraní však i nadále podléhá povolení, resp. ohlašovací povinnosti podle § 50 a § 50a zákona o zbraních.

Dovoz, vývoz nebo tranzit zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, a střeliva do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, které nespadají do režimu zákona č. 38/1994 Sb. nebo zákona č. 228/2005 Sb., podléhají povolení, kterým je zbrojní průvodní list.

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva je povolením k trvalému vývozu zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, a střeliva do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I mimo území České republiky v případech, kdy se neuplatní postupy podle uvedených zvláštních předpisů. K jeho vydání je nutný souhlas státu, do kterého má být zbraň nebo střelivo do této zbraně vyvezena.

V případě trvalého vývozu zbraně zbrojní průvodní list současně opravňuje fyzickou osobu - držitele zbrojního průkazu, právnickou nebo fyzickou osobu - držitele zbrojní licence nebo cizince k nabytí vlastnictví a držení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, nebo střeliva do této zbraně, za účelem jejího trvalého vývozu a k trvalému vývozu mimo území České republiky. Zbraň kategorie C-I smí na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nabýt do vlastnictví pouze osoba splňující podmínky uvedené v § 14a odst. 1 písm. a) a b) nebo v § 14a odst. 3 zákona o zbraních. Zbraň kategorie D, která je palnou zbraní, může za účelem jejího trvalého vývozu a k trvalému vývozu mimo území České republiky nabývat každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, a rovněž právnická osoba, bez dalšího zvláštního povolení a to i před vydáním zbrojního průvodního listu k trvalému vývozu, který se vyžaduje jen k faktickému provedení trvalého vývozu, případně tranzitu takové zbraně.

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva je povolením k trvalému dovozu zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, a střeliva do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I na území České republiky v případech, kdy se neuplatní postupy podle uvedených zvláštních předpisů.

Zbrojní průvodní list pro tranzit je povolením dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky zbraň kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraň kategorie D, která je palnou zbraní, a střelivo do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I. Tím nejsou dotčeny uvedené postupy podle zvláštních předpisů (§ 46 odst. 1 zákona o zbraních).

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva je veřejná listina (§ 51 odst. 1 zákona o zbraních).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 20. července 2021

  

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek

 • fyzická osoba,
 • právnická,
 • cizinec (ve smyslu ustanovení §1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.)
   

Orgán příslušný k vydání zbrojního průvodního listu přezkoumá podmínky, za nichž dojde k vývozu, dovozu nebo tranzitu zbraně nebo střeliva, zejména s ohledem na zabezpečení bezpečnosti (§ 51 odst. 4 zákona o zbraních).
 

Jak a kam se obrátit

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva vydává na základě žádosti na předepsaném tiskopisu (§ 44 odst. 3, 4 zákona o zbraních):

Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, je jím útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, nebo střelivo do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, bude zakoupena, nebo místa pobytu nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, nebo střeliva do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I (§ 44 odst. 3 zákona o zbraních).

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva vydává na základě žádosti na předepsaném tiskopisu (§ 45 odst. 3, 4 zákona o zbraních):

 • pro držitele zbrojního průkazu nebo zbrojního licence příslušný útvar policie nebo zastupitelský úřad České republiky v zahraničí.
   

Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně a střeliva vydává na základě žádosti na předepsaném tiskopisu (§ 46 odst. 3 zákona o zbraních):

 • zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium fyzickým nebo právnickým osobám,
 • útvar policie na hraničním přechodu na vnější státní hranici České republiky fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak.
   

S přijetím žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva je spojen správní poplatek ve výši 800 Kč. Od tohoto správního poplatku jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 20. července 2021

  

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit

Pro vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva musíte předložit:

 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu (pdf, 234 kB),
 • souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Uvedená povinnost se nevztahuje na souhlas vyhotovený ve slovenském jazyce.
   

Pro vydání zbrojního průvodního listu pro dovoz zbraně a střeliva musíte předložit:

Pro vydání zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva musíte předložit:

 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu (pdf, 234 kB),
 • úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je tranzit uskutečňován za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na střelecké soutěži; v ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.
   

Formuláře

U kteréhokoliv krajského ředitelství policie je možné vyzvednout si tiskopis žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva; dále také na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí a na útvarech policie na hraničních přechodech na vnější státní hranici České republiky. Tiskopisy je též možné si stáhnout a vytisknout. Tiskopis žádosti je stanoven vyhláškou č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 28/2021 Sb., v příloze č. 16.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 20. července 2021

  

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty pro vydání zbrojního průvodního listu

Na řízení o vydání zbrojního průvodního listu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona. Obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.
 

Další lhůty

Zbrojní průvodní list se vydává s dobou platnosti nejvýše 3 měsíce, nebo i na dobu kratší, po kterou se zbraň nebo střelivo bude nacházet na území České republiky (§ 51 odst. 4 zákona o zbraních). Jeho doba platnosti se neprodlužuje; po jejím uplynutí je na základě žádosti doložené potřebnými doklady vydáván zbrojní průvodní list nový. Po skončení nebo zániku platnosti dosavadního dokladu je potřeba opětovně požádat o jeho vydání podle stejných podmínek uvedených zde.
 

Účastníci řízení o vydání zbrojního průvodního listu

V řízení o vydání zbrojního průvodního listu je účastníkem správního řízení jen - žadatel o vydání tohoto dokladu - fyzická nebo právnická osoba. V řízení může být žadatel zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 20. července 2021

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Opravné prostředky lze uplatnit v souladu s tímto zákonem.
 

Sankce

Pro vyřízení žádosti nejsou sankce stanoveny. Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, však držitelům zbraní a střeliva stanoví řadu povinností a některé činnosti jim zakazuje. Fyzická nebo právnická osoba, která jako držitel zbrojního průvodního listu tyto povinnosti nebo zákazy poruší, se dopouští přestupku. Přestupky jsou v zákoně o zbraních jednoznačně vymezeny a kategorizovány podle subjektů. Míře závažnosti přestupku nebo správního deliktu odpovídá i příslušná sankce, která je rovněž stanovena zákonem o zbraních.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 20. července 2021

  

Bližší informace

Bližší informace

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství
Nad Štolou 3, Praha 7

Adresa: pošt. schránka 21/OBP
             170 34 Praha 7
E-mail: zbrane@mvcr.cz
Tel.: 974 832 282

  

vytisknout  e-mailem