Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní průvodní list

 • Základní informace
 • Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit
 • Co musíte předložit, formuláře
 • Lhůty a účastníci řízení
 • Opravné prostředky a sankce
 • Bližší informace

Základní informace

Základní informace

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva je povolením k trvalému vývozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky. K jeho vydání je nutný souhlas státu, do kterého má být zbraň nebo střelivo do této zbraně vyvezena. Tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních předpisů (§ 44 odst. 1 zákona o zbraních).
  
Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva je povolením k trvalému dovozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na území České republiky. Tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních předpisů. Je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbraní kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky (§ 45 odst. 1 a 6 zákona o zbraních).
  
Zbrojní průvodní list pro tranzit je povolením dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně. Tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních předpisů (§ 46 odst. 1 zákona o zbraních).
 
Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva je veřejná listina (§ 51 odst. 1 zákona o zbraních).

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek

 • fyzická osoba – držitel zbrojního průkazu
 • právnická nebo fyzická osoba – držitel zbrojní licence
 • cizinec (ve smyslu ustanovení §1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.)
Orgán příslušný k vydání zbrojního průvodního listu přezkoumá podmínky, za nichž dojde k vývozu, dovozu nebo tranzitu zbraně nebo střeliva, zejména s ohledem na zabezpečení bezpečnosti (§ 51 odst. 5 zákona o zbraních).
 
 
Jak a kam se obrátit
Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva vydává na základě žádosti na předepsaném tiskopisu (§ 44 odst. 3, 4 zákona o zbraních):
Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, je jím útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, bude zakoupena, nebo místa pobytu nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně (§ 44 odst. 3 zákona o zbraních).
 
Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva vydává na základě žádosti na předepsaném tiskopisu (§ 45 odst. 3, 4 zákona o zbraních):
 • pro držitele zbrojního průkazu nebo zbrojního licence příslušný útvar policie nebo zastupitelský úřad České republiky v zahraničí.
Zbrojní průvodní list pro trvalý tranzit zbraně a střeliva vydává na základě žádosti (§ 46 odst. 3 zákona o zbraních):
 • zastupitelský úřad České republiky fyzickým nebo právnickým osobám,
 • útvar policie na hraničním přechodu na vnější státní hranici České republiky fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak.

 

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit
Pro vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva musíte předložit:
 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
 • souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
Pro vydání zbrojního průvodního listu pro dovoz zbraně a střeliva musíte předložit:
 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu.
Pro vydání zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva musíte předložit:
 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
 • úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je tranzit uskutečňován za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na střelecké soutěži; v ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.


Formuláře

 • žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva
Na jakémkoliv krajském ředitelství policie je možné vyzvednout si tiskopis žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva; dále také na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí a na útvarech policie na hraničních přechodech na vnější státní hranici České republiky. Tiskopisy je též možné si stáhnout a vytisknout. Jejich tisk musí být barevný a oboustranný. Tiskopis žádosti je stanoven vyhláškou č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb., v příloze č. 14.

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty pro vydání zbrojního průkazu
Na řízení o vydání zbrojního průkazu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona. Obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.
 
Další lhůty
Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let, nebo i kratší na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele o jeho vydání (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Jeho doba platnosti se neprodlužuje, po jejím uplynutí je na základě žádosti doložené potřebnými doklady vydáván zbrojní průkaz nový. Žádost o vydání nového zbrojního průkazu je nutno podat u příslušného útvaru policie nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby jeho platnosti. Informace k podání žádosti o vydání nového zbrojního průkazu po skončení platnosti dosavadního dokladu lze nalézt zde.
Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu (jakož i průkazu zbraně) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní [§ 29 odst. 1 písm. g) zákona o zbraních].
 
Účastníciřízení o vydání zbrojního průkazu
V řízení o vydání zbrojního průkazu, respektive o vydání nového zbrojního průkazu je účastníkem správního řízení jen fyzická osoba – žadatel o vydání tohoto dokladu. V řízení může být zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

Odbor bezpečnostní politiky, 5. 8. 2014

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Opravné prostředky lze uplatnit v souladu s tímto zákonem.
 
Sankce
Pro vyřízení žádosti nejsou sankce stanoveny. Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, však držitelům zbraní a střeliva stanoví řadu povinností a některé činnosti jim zakazuje. Fyzická nebo právnická osoba, která jako držitel zbrojního průvodního listu tyto povinnosti nebo zákazy poruší, se dopouští přestupku nebo správního deliktu. Přestupky a správní delikty jsou v zákoně o zbraních jednoznačně vymezeny a kategorizovány podle subjektů. Míře závažnosti přestupku nebo správního deliktu odpovídá i příslušná sankce, která je rovněž stanovena zákonem o zbraních.

Bližší informace

Kde získáte bližší informace

Ministerstvo vnitra - odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství
Nad Štolou 3, Praha 7
adresa: pošt. schránka 21/OBP, 170 34 Praha 7
e-mail: zbrane@mvcr.cz
fax: 974 833 557 nebo 974 833 566

vytisknout  e-mailem