Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní průvodní list

Základní informace

Obecně je třeba uvést, že vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, a střeliva do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I podléhá povolení.

Zbrojní průvodní list trvalému dovozu zbraní a střeliva, nebo trvalému vývozu zbraní a střeliva nebo k tranzitu (dočasnému dovozu) zbraní a střeliva, který se vydává podle zákona o zbraních, je možné vydat pouze v případech, kdy se nepostupuje podle jiných obecně závazných právních předpisů. Takovými právními předpisy jsou především zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, ve znění pozdějších předpisů, a dále přímo účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních) a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva. Podrobnosti postupu podle citovaných právních předpisů jsou uvedeny na webových stránkách Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu.

V případě postupu podle zákona č. 38/1994 Sb. se jedná o vývoz, dovoz a přepravu zbraní, které jsou současně vojenským materiálem; určitý obchod s vojenským materiálem lze provádět jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v licenci vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 38/1994 Sb.

Postup podle zákona č. 228/2005 Sb. se uplatní ve vztahu ke zbraním, které jsou stanovenými výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, podle uvedeného zákona a předpisů vydaných k jeho provedení, a to při vývozu takových zemí z území České republiky do jiného než členského státu Evropské unie nebo při jakémkoliv dovozu nebo přepravě takových zbraní do zemí Evropské unie jiné než neobchodní povahy. O udělení povolení podle tohoto zákona rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V uvedených případech postupů podle zákonů č. 38/1994 Sb. a 228/2005 Sb. se tedy zbrojní průvodní list nevydává a osoba provádějící dovoz, vývoz nebo přepravu podle uvedených předpisů je povinna požádat o vydání příslušné licence nebo povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přeprava takových zbraní však i nadále podléhá povolení, resp. ohlašovací povinnosti podle § 50 a § 50a zákona o zbraních.

Dovoz, vývoz nebo tranzit zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, a střeliva do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, které nespadají do režimu zákona č. 38/1994 Sb. nebo zákona č. 228/2005 Sb., podléhají povolení, kterým je zbrojní průvodní list.

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva je povolením k trvalému vývozu zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, a střeliva do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I mimo území České republiky v případech, kdy se neuplatní postupy podle uvedených zvláštních předpisů. K jeho vydání je nutný souhlas státu, do kterého má být zbraň nebo střelivo do této zbraně vyvezena.

V případě trvalého vývozu zbraně zbrojní průvodní list současně opravňuje fyzickou osobu - držitele zbrojního průkazu, právnickou nebo fyzickou osobu - držitele zbrojní licence nebo cizince k nabytí vlastnictví a držení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, nebo střeliva do této zbraně, za účelem jejího trvalého vývozu a k trvalému vývozu mimo území České republiky. Zbraň kategorie C-I smí na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nabýt do vlastnictví pouze osoba splňující podmínky uvedené v § 14a odst. 1 písm. a) a b) nebo v § 14a odst. 3 zákona o zbraních. Zbraň kategorie D, která je palnou zbraní, může za účelem jejího trvalého vývozu a k trvalému vývozu mimo území České republiky nabývat každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, a rovněž právnická osoba, bez dalšího zvláštního povolení a to i před vydáním zbrojního průvodního listu k trvalému vývozu, který se vyžaduje jen k faktickému provedení trvalého vývozu, případně tranzitu takové zbraně.

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva je povolením k trvalému dovozu zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, a střeliva do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I na území České republiky v případech, kdy se neuplatní postupy podle uvedených zvláštních předpisů.

Zbrojní průvodní list pro tranzit je povolením dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky zbraň kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraň kategorie D, která je palnou zbraní, a střelivo do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I. Tím nejsou dotčeny uvedené postupy podle zvláštních předpisů (§ 46 odst. 1 zákona o zbraních).

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva je veřejná listina (§ 51 odst. 1 zákona o zbraních).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 20. července 2021

  

vytisknout  e-mailem