Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní licence (pro právnickou osobu)

 • Základní informace
 • Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit
 • Co musíte předložit, formuláře
 • Lhůty a účastníci řízení
 • Opravné prostředky a sankce
 • Bližší informace

Základní informace

Základní informace

Zbrojní licence opravňuje právnickou nebo fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence (§ 31 zákona o zbraních). Zbrojní licence je veřejná listina (§ 31 zákona o zbraních).

Zbrojní licence se rozlišují podle důvodů užívání zbraní nebo střeliva rozsahu oprávnění do skupin (§ 31 zákona o zbraních):

 • A - vývoj, výroba zbraní nebo střeliva,
 • B - opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,
 • C - nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva,
 • D - půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva,
 • E - ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,
 • F - výuka nebo výcvik ve střelbě,
 • G - zajišťování ostrahy majetku a osob,
 • H - uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti,
 • I - provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti,
 • J - zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 21. srpna 2017

  

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek

Zbrojní licenci vydá příslušný útvar policie fyzické osobě nebo právnické osobě, jež má místo pobytu nebo sídlo na území České republiky (§ 33 odst. 1 zákona o zbraních) a

 • je držitelem koncesní listiny v oboru zbraní a střeliva, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny A, B, C, D, E nebo F a

 • prokáže, že je oprávněna provádět činnosti, pro které žádá o vydání zbrojní licence, jedná-li se o zbrojní licenci skupiny G, H, I nebo J, a k této činnosti potřebuje zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně.
   

Zbrojní licence bude vydána jen v případě, pokud fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby splňují podmínku bezúhonnosti podle § 22 zákona o zbraních a spolehlivosti podle § 23 zákona o zbraních.

Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání licence, pokud proti fyzické osobě nebo jejímu odpovědnému zástupci, je-li ustanoven, nebo odpovědnému zástupci nebo členu statutárního orgánu právnické osoby bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních (§ 33 odst. 3 zákona o zbraních).
 

Jak a kam se obrátit

Vyplněný tiskopis žádosti o vydání zbrojní licence nebo o rozšíření jejích skupin spolu s přílohami je nutné podat u  příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické nebo sídla právnické osoby, to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 21. srpna 2017

  

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit

Pro vydání zbrojní licence musíte předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu. V žádosti ce žadatel rovněž uvede, které kategorie zbraní nebo střeliva budou předmětem jeho podnikatelské nebo jiné činnosti. Žádá-li se o oprávnění nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo B, je třeba žádost odůvodnit.

K žádosti o vydání zbrojní licence je žadatel povinen připojit návrh vnitřního předpisu podle § 39 odst. 1 písm. d) zákona o zbraních  a případně také doklad o povolení vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládat se zbraněmi a střelivem, je-li důvodem žádosti o zbrojní licenci taková činnost.

Příslušný útvar policie si za účelem posouzení žádosti o vydání zbrojní licence opatří výpis ze živnostenského rejstříku.
 

Formuláře

 • žádost o vydání zbrojní licence,
 • žádost o rozšíření skupin zbrojní licence.
   

Oba tiskopisy je možné si vyzvednout na jakémkoliv krajském ředitelství policie nebo stáhnout a vytisknout.

Tyto tiskopisy jsou stanoveny vyhláškou č. 221/2017 Sb., ve znění vyhlášky č. 28/2021 Sb., a nařízením vlády č. 24/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 21. srpna 2017

  

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty pro vydání zbrojní licence

Na řízení o vydání zbrojní licence se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona. Obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.
 

Další lhůty

Zbrojní licence se vydává na dobu neurčitou.
 

Účastníci řízení o vydání zbrojní licence

V řízení o vydání zbrojní licence je účastníkem správního řízení jen právnická nebo fyzická osoba - žadatel o vydání tohoto dokladu. V řízení může být zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 21. srpna 2017

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Opravné prostředky lze uplatnit v souladu s tímto zákonem.
 

Sankce

Pro vyřízení žádosti nejsou sankce stanoveny. Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, však držitelům zbraní a střeliva stanoví řadu povinností a některé činnosti jim zakazuje. Držitel zbrojní licence, který tyto povinnosti nebo zákazy poruší, se dopouští přestupku. Přestupky jsou v zákoně o zbraních jednoznačně vymezeny a kategorizovány podle subjektů. Míře závažnosti přestupku odpovídá i příslušná sankce, která je rovněž stanovena zákonem o zbraních.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 21. srpna 2017

  

Bližší informace

Kde získáte bližší informace

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství
Nad Štolou 3, Praha 7

Adresa: pošt. schránka 21/OBP
             170 34 Praha 7
e-mail: zbrane@mvcr.cz
fax: 974 833 557
       974 833 566

vytisknout  e-mailem