Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zavedení adresy pro doručování písemností (její změna nebo zrušení) prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel

Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, můžete požádat o zavedení (změnu, zrušení) doručovací adresy do agendového informačního systému evidence obyvatel.

Doručovací adresu je možné zavést do agendového informačního systému obyvatel ve formátu:

 • adresa v České republice

 • adresa v České republice s připojenou doplňující identifikací místa

 • adresa mimo území České republiky

 • adresa poštovní přihrádky nebo dodávací schránky

Adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresa (odlišná od adresy místa trvalého pobytu), je referenčním údajem podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Na tuto adresu pak budou všechny úřady doručovat písemnosti, nemáte-li zpřístupněnu datovou schránku.

Kdo a za jakých podmínek

V této věci je oprávněn jednat občan starší 15 let, příp. jeho zmocněnec na základě plné moci.

Jak a kam se obrátit

Ohlášení adresy pro doručování (její změnu nebo zrušení) provedete na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky, tj.

 • obecním úřadu,

 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, (dále též "příslušný úřad").

Co musíte předložit

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,

 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Formuláře

Doporučený vzor žádosti "Hlášení adresy pro doručování" je k dispozici mimo jiné na příslušném úřadu.

Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti, byly písemnosti doručovány. Není-li toto datum v žádosti občanem uvedeno, jedná se o datum podání žádosti.

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty

Ohlašovna zapíše údaj o adrese pro doručování písemností bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

Za správnost odpovídá

 • Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel,
  nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  e-mail: osc@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem