Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zápis ze setkání za účelem výměny dobré praxe v projektu Domovník-preventista

Kadaň 13. – 14. března 2019 

čj.: MV – 24977 – 50/OPR - 2017
 


Zápis ze setkání za účelem výměny dobré praxe
v projektu Domovník-preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci,
reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

realizace v rámci klíčové aktivity č. 03 – Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník-preventista a příprava podkladů k zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání


Termín konání:          13. – 14. března 2019

Místo konání:             KadaňVe dnech 13. – 14. 3. 2019 se v Kadani uskutečnilo již druhé setkání zástupců členů realizačního týmu projektu se zástupci cílové skupiny, domovníky-preventisty (DP) a s jejich koordinátory/kontaktními osobami projektu. Setkání se dále účastnili 2 lektoři ze spol. CIRCLE Education, s.r.o., která pro DP zajišťuje školení.

Setkání bylo zahájeno ve středu 13. 3. 2019 společným obědem v restauraci Střelnice, kde domovníky přivítal ředitel projektu, JUDr. Michal Barbořík. Po obědě se uskutečnila prohlídka objektů v lokalitě Prunéřov, kde domovníci-preventisté působí. Lokalitou účastníky provedl koordinátor DP za město Kadaň, Mgr. Martin Zárybnický a samotní DP, kteří představili náplň své práce, její přínosy a problémy, které každý den řeší. Objekty byly čisté a udržované, v lokalitě byly vhodně umístěny prvky povinné publicity. Organizátoři zavedli účastníky rovněž do „pracovny DP“, která mj. slouží DP jako místo jejich školení příp. místo pro řešení problémů s nájemníky objektů.

V odpoledních hodinách byla pro účastníky setkání zajištěna prohlídka místního Františkánského kláštera, po které následovala večeře v Restauraci Bílý Beránek.

Ve čtvrtek 14. 3. byla v 10:00 zahájena konference k výměně dobré praxe DP v kulturním domě Střelnice.
Úvodního slova a přivítání účastníků se ujali místostarosta města Kadaň, Mgr. Jan Losenický, spolu s věcným gestorem projektu, JUDr. Tomášem Koníčkem.

JUDr. Tomáš Koníček v prvé řadě poděkoval městu Kadaň za možnost realizace setkání a pomoc s organizací. Představil projekt, jeho cíle a členy realizačního týmu za MV.

Realizace setkání za účelem výměny dobré praxe je klíčová pro ukázku odlišného pojetí možného fungování DP v obcích. Poznatky, které ze setkání vzejdou, budou stěžejními podklady při nastavování parametrů nové pracovní pozice v Národní soustavě povolání, při tvorbě finální podoby Metodiky výběru, činnosti a přípravy DP a metodického standardu pro výběr obcí. Stále ale máme k zakotvení pozice DP řadu otázek:

 • Zda ponechat plnou pracovní dobu?
 • Zda zavést noční směny?
 • Pod koho má DP v rámci organizační struktury města spadat?
 • Jak, případně zda vůbec nastavit na kolik „nájemníků“ má jedna pozice DP cílit?
 • atp.

Mgr. Martin Zárybnický, koordinátor DP v Kadani zhodnotil dosavadní práci DP a celkový přínos projektu. Město Kadaň, odbor sociálních věcí, zaštiťuje 2 lokality působení DP:
1. lokalita Kadaň - 1 DP působí ve velkém bytovém domě v centru města
2. lokalita Prunéřov - 2 DP působí v okrajových částech Prunéřova
Mgr. Zárybnický připravil prezentaci nejčastějších činností DP – komunikace s nájemníky, řešení sporů, spolupráce s MP, drobné opravy, DP zajišťují rovněž odklizení sněhu, řeší problémy s poživateli návykových látek (Prunéřov), otevírání zabouchlých dveří, čištění odpadů. Realizují společné supervize spolu s APK a účastní se domovních schůzí.

K hodnocení celého projektu:
Klady:

 • vzdělávání, zvyšování kvalifikace, pořízení vybavení DP
 • výrazné zlepšení celkové situace, zlepšení komunikace a řešení problémů, údržba bytů
 • DP se podařilo začlenit
 • DP jsou dobrým příkladem i pro osazenstvo Prunéřova

Zápory:

 • neúčelnost vybavení „dílenský vozík“, bylo by vhodnější nahradit vozíkem přepravním
 • absence vzájemných návštěv v zúčastněných obcích
 • někteří problémoví nájemníci začnou narušovat pořádek až po „směně DP“

Podněty
- udržovat pro DP motivační výši platu
- projekt je přínosný a Kadaň plánuje v projektu pokračovat ve vlastní režii. 

Ing. Denisa Mahovská, manažerka prevence kriminality a koordinátorka DP v Břeclavi a Mgr. Kamila Mokrá, vedoucí oddělení správy nemovitostí majetkového odboru prezentovaly realizaci projektu v Břeclavi.
V lokalitě tvořené jedním traktem bytových domů působí 3 DP. Zatím nevzešla potřeba DP na pozicích měnit. Pro město je zaměstnání DP velkou pomocí. Počátkem realizace projektu měli nájemníci problém DP přijmout, dnes je však vnímají, jako někoho na koho se mohou obracet v případě potřeby. Problém v Břeclavi nastane při rekonstrukci objektů – po tuto dobu nelze nájemníkům nabídnout náhradní bydlení, není kapacita kam je přesunout.

DP komunikují s APK, působí jako „motivátoři“ (např. děti se zapojí a pomáhají). V jednom z domů byla zavedena pozice uklízečky, která zatím funguje měsíc. Je pro nájemníky ostatních domů motivací k úklidu - zavedení uklízečky zvýší náklady na nájemném.

Ing. Jiřina Svitáková, MBA, Ph.D., připravila prezentaci k průběhu evaluace projektu.
Evaluátorka představila východiska vzniku projektu, od programu prevence kriminality z r. 2009, až po nyní realizovaný projekt. Aktuálně máme v rámci projektu za sebou úvodní hodnocení a průběžnou evaluační zprávu. Pro vyhotovení evaluačních zpráv je klíčová zpětná vazba DP a zástupců obcí. S tím souvisí i potřeba kvalitně zpracovávat měsíčně zasílaná hlášení o činnosti DP. Hlášení by měla co nejvíce reflektovat realitu a uvádět konkrétní pro DP nevšední záležitosti.

Evaluátorka v rámci své činnosti klade otázky - co se osvědčilo, co příště udělat jinak atp.
S blížícím se koncem projektu bude rovněž uskutečněno hodnocení, zda bylo dosaženo požadovaných změn. Důležité pro evaluaci jsou přitom také dotazníky a rozhovory.

Michal Červenka, starosta města Rotava, zhodnotil realizaci DP v Rotavě. 6 DP působí v jedné oblasti, kde se nachází cca 15 panelových domů. Sídlišti se začalo přezdívat „Odbor Domovníků a prevence“. DP v Rotavě spadají přímo pod starostu, roli garanta DP přitom zastává přímo jedna z DP – p. Oračková, která funguje částečně i jako sociální pracovnice. V Rotavě je projekt vnímán velmi kladně a je zde zájem na setrvání v projektu v případě jeho prodloužení.

Následovala diskuse se zástupci jednotlivých obcí zejm. k organizačnímu zařazení DP v obcích.

Jan Camfrla, ředitel MP Valašské Meziříčí, k tomu uvedl, že za klíčové považuje slovo „preventista“. V rámci činnosti DP nejde o technickou správu nemovitostí, jde primárně o prevenci kriminality. DP ve Valašském Meziříčí jsou začleněni do organizační struktury MP.

P. Mokrá (Břeclav) uvedla, že každé město si DP přizpůsobuje dle svých potřeb. V Břeclavi DP žijí přímo v lokalitách, kde působí. Jiný úhel pohledu na ně pak bude v lokalitách, do nichž by DP dojížděli.

Dále v programu konference následovaly prezentace lektorů spol. Circle Education, s. r. o., p. Gajdoše a Kolaříka. Vzdělávání běží po celou dobu realizace projektu (zaměstnání DP) tj. od. 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Lektoři uvedli harmonogram vzdělávání a zhodnotili jeho dosavadní průběh. Lektoři v rámci výuky kladou důraz na preventivní činnost. Poslední den průběžného vzdělávání čeká DP test k ověření znalostí. Závěrem roku je pak plánováno s každým DP stejně jako v roce 2018 individuální supervizní setkání. Podklady z nich se zpracovávají ke kompletním výstupům projektu.

P. Gajdoš dále zdůraznil potřebu četnější výměny zkušeností mezi DP z různých obcí navzájem a navrhl možnost spojení vzdělávání DP z více obcí současně.

Mgr. Kamila Knotková, projektová manažerka MV představila dosavadní průběh projektu a požádala zástupce zúčastněných obcí o dodržování pravidel povinné publicity projektu na webových stránkách obcí a na dokumentech.  Projekt je na týdenní a měsíční bázi pravidelně monitorován a reportován s čímž souvisí i potřeba konkrétních kvalitních měsíčních hlášení ze strany obcí, vzorné příklady zasílají Břeclav a Valašské Meziříčí.

PM dále informovala obce o nutnosti zasílání podkladů v případě změn na pozicích DP. Evidování DP, jejich činnosti a absolvovaných vzdělávání je nutností z důvodu kontroly žádoucího naplňování pro projekt závazných indikátorů.
Ze zasílaných hlášení připravila PM výtah činností DP z jednotlivých obcí:

 • Žďár n. S. – 1 DP působí sám v problémové lokalitě s cca 270 byty
 • Varnsorf – DP řeší napojování elektřiny na černo sociálně slabými nájemníky

PM rovněž připomněla možnost vyhotovení průkazek jednotlivým DP v případě zájmu.

K následujícímu harmonogramu v rámci projektu:

 • Na konci roku 2019 (listopad/prosinec) se uskuteční konference v rámci ukončení zaměstnávání cílové skupiny
 • V květnu/červnu 2019 plánuje RT projektu pro cílovou skupinu (DP) zorganizovat setkání s Cechem zámkových mechanických systémů a současně prohlídku muzea policie ČR. O účast na této akci projevila většina ze zúčastněných DP zájem.
 • RT projektu zvažuje zahájit s ŘO OPZ jednání ve věci možného prodloužení projektu o další 4 měsíce (tj. prodloužit zaměstnávání cílové skupiny o dalších 6 měsíců). Předběžně o setrvání v projektu projevilo zájem 6 ze zúčastněných obcí.

PM závěrem požádala účastníky setkání o zaslání fotografií a případných odkazů k výměně dobré praxe uveřejněných na webových stránkách.

Zpracovala: Mgr. Kamila Knotková, Praha 1. 4. 2019

Odkazy do noveho okna

f_01 Domovníci-preventisté konference Kadaň

f_01 Domovníci-preventisté konference Ka... 

Detailní náhled

f_08 Denisa Mahovská Břeclav

f_08 Denisa Mahovská Břeclav 

Detailní náhled

f_09 Jiří Gajdoš

f_09 Jiří Gajdoš 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem