Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zápis z pracovního setkání odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra s manažery prevence kriminality krajů dne 3. listopadu 2010

Místo konání: zasedací místnost č. 107 budovy MV, Nad štolou 3, Praha 7

Jednání zahájila a vedla ředitelka odboru prevence kriminality Mgr. Jitka Gjuričová.

Hlavní body jednání:

I. INFORMACE O OBJEMU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VYČLENĚNÝCH Z ROZPOČTU MV PRO DOTACE NA KRAJSKÉ A MĚSTSKÉ PROGRAMY PREVENCE KRIMINALITY, STANOVENÍ VÝŠE DOTACE PRO JEDNOTLIVÉ KRAJE (Gjuričová + Raditsch)

Výše finančních prostředků určených pro dotační programy byla z důvodů úsporných opatření na rok 2011 krácena o cca 30%. Celková částka vyčleněná na celorepublikové specifické projekty (obchodování s lidmi, domácí násilí), městskou úroveň i krajské programy prevence kriminality činí 51 mil. korun, z toho na kraje připadá 20 milionů.

Ke způsobu výpočtu částek pro kraje: Byl použit stejný klíč jako v loňském roce. Při výpočtu bylo kalkulováno s počtem obyvatel kraje, počtem trestných činů (plus trestné činy dětí), počtem nezaměstnaných a objemem vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmů. Výsledné sumy tak odrážejí nejen míru kriminality, ale také další dva kriminálně rizikové faktory - výši nezaměstnanosti a míru chudoby.

Limity státní účelové dotace pro jednotlivé kraje schválil Republikový výbor pro prevenci kriminality na svém jednání dne 21. října 2010. Současně Republikový výbor schválil Zásady poskytování dotací na rok 2011. Limity i zásady budou krajům oficiálně sděleny po jejich schválení ministrem vnitra spolu s vyhlášením Programu prevence kriminality na rok 2011.

II. STANOVENÍ PRIORIT OPK PRO ROK 2011 S PERSPEKTIVOU JEJICH VČLENĚNÍ DO NOVÉ STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA LÉTA 2012 AŽ 2015 (Gjuričová + Jiránek + konzultanti)

Smyslem každoročního stanovování a seřazení priorit je reagovat na změny ve struktuře trestné činnosti, které z velké části odrážejí ekonomicko sociální změny společnosti (nárůst nezaměstnanosti, chudoby, nové technologie, nové druhy kriminality, změny ve statistické evidenci TČ atd.). Žebříček priorit stanovených OPK pro rok 2011 má pro kraje doporučující charakter a nezpochybňuje priority stanovené v dosud platných krajských koncepcích.

Priority:

1/ Systém včasné intervence (SVI)

S ohledem na předpokládané plošné rozšíření SVI v rámci ČR bude v roce 2011 pozornost soustředěna na podporu efektivního fungování stávajících SVI ve 35 městech, zvyšování kvality výkonu práce a vytvoření pilotního projektu vzdělávání. Realizace nových projektů SVI bude podporována pouze v krajských městech a v těch obcích, které mají možnost napojení na již existující síť v regionu (na obce s rozšířenou působností).

2/ Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit

Komplexní řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách zahrnuje dílčí projekty všech úrovní i typů prevence kriminality, projekty prevence extremismu, projekty na zapojení členů vyloučených lokalit do pracovních aktivit, na podporu vzdělávání i na podporu nerepresivních metod práce Policie ČR a obecních policií v těchto lokalitách včetně projektů „asistent prevence kriminality“ a romští mentoři (spolupráce s Probační a mediační službou ČR). Program Úsvit je v roce 2010 realizován v Mostě, Litvínově, Děčíně, Trmicích, Obrnicích, Ostravě, Karviné, Havířově, Orlové, Kladně a Kolíně.
V roce 2011 bude Program Úsvit pokračovat. Realizátoři zapojení do městské úrovně prevence kriminality zpracují navazující a další projekty v rámci Městského programu prevence kriminality. Kraje mohou iniciovat vznik Programu Úsvit i v menších městech v rámci Krajského programu prevence kriminality.

3/ Domácí násilí – (např. stalking)

Kromě preventivních opatření zaměřených na oběti je prioritou práce s násilnými osobami (pachateli/agresory). Cílem je vytvoření metodických materiálů a standardů, které budou po odzkoušení nabídnuty dalším subjektům, které se věnují práci s násilnými osobami.

4/ Problematika bezdomovectví

OPK zpracoval na vyzvání ministra vnitra projektový záměr. Po jeho schválení bude realizován projekt, který bude obsahovat následující oblasti: provést zmapování zatíženosti problémem bezdomovectví jednotlivých regionů; MV bude v rámci svých kompetencí poskytovat podporu poskytovatelům služeb sociální prevence zaměřených na cílovou skupinu bezdomovců; budou iniciovány a podporovány pilotní projekty a vzdělávací programy pro strážníky MP zaměřené na dosažení profesionální úrovně výkonu služby a komunikace v prostředí sociálně vyloučených lokalit. Na základě analýzy bude vytipováno město, v němž bude realizován komplexní pilotní projekt.

5/ Kyberšikana

Vítány jsou aktivity, které preventivně působí proti zneužití elektronických komunikačních médií (internet, mobilní telefon) k páchání trestné činnosti nebo k její přípravě. OPK ve spolupráci s Palackého univerzitou v Olomouci připravuje vzdělávací kurz pro manažery prevence kriminality Městského programu prevence kriminality na téma hrozby a prevence kyberšikany. Kurz proběhne 9. listopadu v Olomouci a 15. listopadu v Praze. Manažeři prevence kriminality krajů jej absolvovali v prosinci 2009.

6/ Zadlužování

Podporovány budou projekty zaměřené na prevenci zadlužování a zvyšování finanční gramotnosti a další aktivity eliminující páchání trestné činnosti související se získáním finančních prostředků a se získáváním prostředků na jejich splacení (násilná TČ – loupež a majetková TČ – krádež, lichva).

Vzdělávání by mělo být zaměřeno na tři úrovně:

  • pokračovací/rozšířené = pro pracovníky (profesionály), kteří již absolvovali základní kurz,
  • základní kurz = pro pracovníky, kteří přicházejí do styku s osobami zadluženými nebo kterým zadlužení hrozí ve zvýšené míře (sociální pracovníci, terénní sociální pracovníci, manažeři prevence kriminality, městská policie apod.),
  • nízkoprahové kurzy = vzdělávání přímo pro osoby, jimž reálně hrozí důsledky zadlužení.
    OPK podpořil vznik filmového dokumentu o úskalích zadlužování a tzv. dluhové pasti s názvem „Šitkredit“, který bude na DVD spolu s metodickou brožurkou distribuován manažerům krajů i měst na přelomu roku 2010 / 2011.
    V měsíci listopadu a prosinci 2010 realizuje OPK ve spolupráci se Sdružením pro mediaci a probaci v justici, o.s. vzdělávání v oblasti prevence zadlužování pro 5 pracovníků z 11 měst zapojených do Programu Úsvit. Jedná se o jednodenní akreditovaný seminář.

7/ Bezpečná lokalita

Jedná se o podporu projektů založených na principech Bezpečné lokality – bezpečného bydlení, tj. kombinace techniky, informování občanů, sociální prevence a spolupráce v konkrétní lokalitě (domě).

8/ Recidivisté

Statistiky trestné činnosti uvádějí stále zvyšující se počet opakovaných pachatelů trestné činnosti – recidivistů. Podporovány budou aktivity předcházející recidivě.

III. SEZNÁMENÍ S PROJEKTOVÝM ZÁMĚREM „PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY“ (Gjuričová)

Cílem projektu „Prevence do každé rodiny“ je vytvoření informační sítě na internetu, jejímž prostřednictvím budou z OPK MV distribuovány rady o možnostech ochrany před různými druhy trestné činnosti k co nejširšímu okruhu příjemců z řad laické veřejnosti, v ideálním případě do každé domácnosti napojené na internet, zejména pak do domácností v obcích a menších městech. Uzlovými body této informační sítě by byly kraje a od nich dále pak buď obce již jako koncoví příjemci zasílaných informací, nebo, v lepším případě potom až samotní občané – uživatelé internetu – v těchto obcích.

IV. VÝZVA K PARTICIPACI NA PŘÍPRAVĚ NOVÉ STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY A DISKUSE K HODNOCENÍ ÚČELNOSTI A POTŘEBNOSTI KRAJSKÝCH KONCEPCÍ (Gjuričová, krajští manažeři + manažerka hl.m. Prahy)

Zpracování krajských koncepcí je všeobecně považováno za jednoznačně pozitivní krok. Koncepce se staly pro manažery základním opěrným dokumentem pro jejich činnost. Se záměrem povinného zpracování další navazující koncepce prevence kriminality krajů na příští období (paralelně se Strategií na léta 2012 - 2015 + pokud možno s časovým přesahem jednoho roku) vyjádřila většina přítomných manažerů souhlas, nikdo nevznesl námitku proti.

Všichni krajští manažeři byli přizváni ke spolupráci na tvorbě nové Strategie prevence kriminality na období 2012 až 2015. Práce na tvorbě strategie budou započaty od ledna 2011 a strategie bude vládě předložena ke schválení v září/říjnu 2011. Všechny náměty jsou vítány, na jaře OPK uspořádá další pracovní setkání s manažery přímo zaměřené k tématu strategie

V. RŮZNÉ (konzultanti OPK, zástupci ekonomického oddělení OPK, krajští manažeři PK)

Diskuse k příčinám nedočerpání peněz. Jako důvody byly uváděny nedostatečný zájem ze strany obcí, termíny uvolňování finančních prostředků, v některých případech nedostatečná kvalita, a tudíž nepodpořitelnost projektů (nerespektování priorit strategie a zásad poskytování dotací), tíživá ekonomická situace v obcích (zátěž 20% spoluúčasti).

Diskuse k přípravě Strategie na období 2012 – 2015. Zkušenosti z vývoje uplynulých 15 let, kdy byly úspěšně realizovány postupně Komplexní součinnostní programy prevence kriminality na místní úrovni (KSP), program Partnerství a v posledním období Krajské a Městské programy, naznačují potřebu změny. Od dosud převažujícího extenzivního přístupu a snahy o širokospektrální komplexní záběr se více (a s větším důrazem na využití již propracovaných a ověřených projektů) přiklonit k přístupu intenzivnějšímu, tzn. přesnějšímu zacílení preventivních programů a projektů na konkrétní problémové okruhy (viz priority).

Diskuse k závaznosti stanovených priorit na rok 2011 a ke změnám v Zásadách pro poskytování dotací na 2011 po připomínkovém řízení. Žádné zásadní připomínky k podobě Zásad nebyly ze strany krajů ani útvarů MV vzneseny, většina drobných připomínek byla zapracována, nejvýraznější změnou oproti roku 2010 jsou snížení spoluúčasti na financování projektů na 10% a některé změny v limitech a kritériích pro poskytnutí dotace (mj. navýšení nákladů na pobyty a navýšení odměn za práci nutnou k realizaci projektu).

V rámci diskuse byl formulován úkol pro manažery prevence kriminality krajů: zaslat připomínky k současné podobě Informačního servisu prevence kriminality i námětů či nápadů na nově zamýšlenou podobu IS v kontextu s projektovým záměrem internetové informační sítě prevence kriminality – „Prevence do každé rodiny“. Náměty zaslat do 30. listopadu 2010 na adresu programy@mvcr.cz.

Do konce měsíce listopadu 2010 budou hejtmanům všech krajů odeslány dopisy s informací o stanovení výše dotace pro jednotlivé kraje. Jako přílohy těchto dopisů budou zařazeny:

  • Zásady pro poskytování dotací v rámci Krajského programu prevence kriminality a Programu prevence kriminality hl.m. Prahy v roce 2011
  • Harmonogram přípravy Krajského programu na rok 2011

Zapsal: Martin Dočkal, 5. listopadu 2010

Mgr. Jitka Gjuričová, v.r.
ředitelka odboru prevence kriminality, 10.11.2010

vytisknout  e-mailem