Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zápis do zvláštní matriky

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně 

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR, (dále jen „občan“), ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen „zvláštní matrika“).
 
Pozn. K uzavření manželství v cizině obvykle budete potřebovat doklad o právní způsobilosti k manželství.
 
Do zvláštní matriky se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterému došlo na:
 • území cizího státu
 • zastupitelském úřadu ČR
 • lodi nebo v letadle mimo území ČR
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
Do zvláštní matriky se zapisují i registrovaná partnerství uzavřená občany na území cizího státu.
  
Zápis do zvláštní matriky se provede i na základě protokolu o uzavření manželství v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, pokud k uzavření manželství došlo před
 • velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky,
 • velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice nebo
 • velitelem vojenské jednotky České republiky v cizině, je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem.

Kdo a za jakých podmínek

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:
 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) i bez plné moci nebo zplnomocnění zástupci těchto osob
O zápis úmrtí občana do zvláštní matriky mohou požádat:
 • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) nebo
 • zplnomocnění zástupci těchto osob
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené dále.
O zápis uzavření manželství občana do zvláštní matriky může požádat:
 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí o uzavření manželství
 • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.

Jak a kam se obrátit

 • Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky, u kteréhokoli matričního úřadu (včetně zvláštní matriky) nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

Co musíte předložit

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:
 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, registrace partnerství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).
Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě žádosti občana uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu.
 

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici u úřadů, u kterých se tato situace řeší. Ministerstvo vnitra formuláře nemá k dispozici.
 

Poplatky a termíny

Poplatky
 • Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu, nebo dokladu o partnerství) se správní poplatek neplatí.
 • Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.
Lhůty
Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy a vydá matriční doklad po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.
 

Právní úprava

 • 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
Doplňující zákony a předpisy
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
   

Kde získáte bližší informace

 • www.stred.brno-cz, nebo na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství
  a matrik, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  tel. 974 817 438
  email: obcanmat@mvcr.cz, posta@mvcr.cz
  úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin
   
   

Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 3.3.2014

vytisknout  e-mailem