Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zápis do zvláštní matriky

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně 

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR (dále jen "občan"), ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

Do zvláštní matriky se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí občana, ke kterému došlo na:

 • území cizího státu,
 • zastupitelském úřadu České republiky,
 • námořním plavidle nebo v letadle mimo území České republiky,
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se zapisují i registrovaná partnerství občana vzniklá na území cizího státu.

Zápis do zvláštní matriky se provede i na základě protokolu o uzavření manželství v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, pokud k uzavření manželství došlo před:

 • velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky,
 • velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice nebo
 • velitelem vojenské jednotky České republiky v cizině, je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem.
   

Kdo a za jakých podmínek

O zápis narození občana do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), sourozenci nebo zmocněnci těchto osob.

O zápis uzavření manželství občana do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo
 • členové  rodiny (tj. manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), sourozenci  a zmocněnci těchto osob  (v předložené plné moci musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství).

O zápis registrovaného partnerství občana do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo
 • zmocněnci těchto osob.

O zápis úmrtí občana do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové  rodiny (tj. manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), sourozenci  a zmocněnci těchto osob,
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené viz níže.
   

Jak a kam se obrátit

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u kteréhokoli matričního úřadu nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, v cizině u zastupitelského úřadu České republiky. Žádost lze podat i přímo na zvláštní matrice.
 

Co musíte předložit

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události (tj. narození, nebo uzavření manželství, registrovaného partnerství anebo úmrtí občana), jež má být zapsána do zvláštní matriky. Cizozemská veřejná listina má důkazní moc veřejné listiny také v České republice, jestliže je opatřena předepsaným vyšším ověřením, nejde-li o listiny vydané ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenou dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, anebo o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v cizině). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin.  
 • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (např. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden).
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v cizině).

Matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky vyhotoví písemné oznámení, v němž uvede skutečnosti zapisované do matričních knih a zašle je spolu s předloženými doklady zvláštní matrice.

Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě žádosti občana uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu nebo dokladu totožnosti anebo v potvrzení cizího státu.
 

Formuláře

Tiskopisy žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici u kteréhokoliv matričního úřadu, v cizině u zastupitelského úřadu České republiky.
 

Poplatky a termíny

Poplatky

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu, nebo dokladu o partnerství) se správní poplatek neplatí.

Lhůty

Matriční zápisy se provádějí nejpozději do 30 dnů po obdržení podkladů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů. 
 

Další účastníci a činnosti 

Další účastníci

žádní
 
Další činnosti

Došlo-li k narození, uzavření manželství, vzniku partnerství nebo úmrtí občana v cizině a stanoví-li zákon o matrikách nebo zvláštní právní předpis, že je občan povinen předložit matriční doklad, je občan nebo pozůstalý, jde-li o zápis úmrtí, povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou.

Uzavřel-li cizinec manželství nebo partnerství s občanem v cizině,  je povinen předložit při jednání před orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Veřejným ochráncem práv, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, státními fondy a zdravotními pojišťovnami oddací list nebo doklad o partnerství vydaný zvláštní matrikou, nelze-li požadované údaje ověřit jinak. 
 

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění zákona č. 35/2019 Sb.,
 • zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.
   

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu, nebo příslušném zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí,
 • nebo přímo na zvláštní matrice http://www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti,
 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.

email: ovs@mvcr.cz,
           posta@mvcr.cz

  


Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 6. ledna 2022

vytisknout  e-mailem