Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnávání cizinců bez povolení k zaměstnání nebo bez platného oprávnění k pobytu

Zaměstnáte-li cizince bez povolení k zaměstnání, ačkoli takové povolení podle zvláštního právního předpisu [zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti] potřebuje, nebo bez platného oprávnění k pobytu, jste coby jeho zaměstnavatel povinen uhradit náklady spojené s jeho správním vyhoštěním.

Stejnou povinnost máte také v případě, kdy jste s takovým cizincem uzavřel dohodu, na jejímž základě pro vás cizinec pracoval, nebo jste na základě svých existujících obchodních smluvních vztahů věděl nebo vědět měl a mohl o zaměstnávání cizince bez povolení k zaměstnání nebo platného oprávnění k pobytu.

Náklady spojené se správním vyhoštěním zahrnují náklady na:

 • ubytování,
 • stravování,
 • přepravní náklady a
 • ostatní nutné peněžní náklady.
   

Od povinnosti uhradit související náklady jste coby zaměstnavatel osvobozen v případě, kdy:

 1. prokážete, že jste splnil povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděl jste, že povolení k pobytu předložené cizincem je padělkem, nebo

 2. kdy jste s cizincem uzavřel dohodu a prokážete, že jste splnil povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděl jste, že povolení k pobytu předložené cizincem je padělkem.
   

Pokud cizinec ve stanovené lhůtě náklady spojené se správním vyhoštěním neuhradí a nebyly uhrazeny ani z finanční záruky, povinnost náklady uhradit přechází na osoby/subjekty v následujícím pořadí:

 1. osoba zavazující se k úhradě nákladu v pozvání ověřeném policií,
  jde-li o výzkumného pracovníka, výzkumná organizace, která se k tomu písemně zavázala; výzkumná organizace uhradí náklady spojené se správním vyhoštěním vzniklé do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování,

 2. ten, kdo cizinci zprostředkoval zaměstnání bez povolení k zaměstnání,

 3. ten, kdo zaměstnal cizince a pracovní poměr byl skončen z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta, pokud tento cizinec po zrušení platnosti oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání z území nevycestoval; to neplatí, pokud cizinec z území nevycestoval a ten, kdo cizince zaměstnal, věrohodně prokáže, že cizinci zajistil úhradu nákladů spojených s vycestováním do státu, jehož je občanem, nebo do státu, ve kterém má povolen pobyt,

 4. ten, kdo cizinci zprostředkoval zaměstnání a pracovní poměr byl skončen z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta, pokud tento cizinec po zrušení platnosti oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání z území nevycestoval; to neplatí, pokud věrohodně prokáže, že cizinci zajistil úhradu nákladů spojených s vycestováním do státu, jehož je občanem, nebo do státu, ve kterém má povolen pobyt,

 5. dopravce, který nesplnil povinnost podle § 104 zákona o pobytu cizinců.
   

Rozhodnutí, kdo, v jaké lhůtě a výši je povinen náklady spojené se správním vyhoštěním nebo jejich zbývající část uhradit, přísluší policii nebo ministerstvu vnitra. Odvolání není proti tomuto rozhodnutí přípustné.

Veškeré další informace o vašich možnostech a povinnostech zaměstnavatelů naleznete na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. prosince 2019

vytisknout  e-mailem