Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

 • Základní informace
 • Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu
 • Zvláštní případy / neduální režim zaměstnanecké karty
 • Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty
 • Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu
 • Nespolehlivý zaměstnavatel
 • Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty
 • Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele
 • Informace pro držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelené karty
 • Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR
 • Zrušení a zánik platnosti zaměstnanecké karty
 • Možnosti dočasného přidělení držitele zaměstnanecké karty agenturou práce k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli)
 • Kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech & Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR

Základní informace

English English

Základní informace

Informace o zaměstnanecké kartě naleznete na Informačním portálu pro cizince.

  

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

English English

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

Informace k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na území ČR naleznete na Informačním portálu pro cizince na tomto odkazu, informace k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu mimo území ČR naleznete na tomto odkazu.

  

Zvláštní případy / neduální režim zaměstnanecké karty

English English

Zvláštní případy / neduální režim zaměstnanecké karty

Informace o volném přístupu na trh práce naleznete na Informačním portálu pro cizince na tomto odkazu, informace o dokladu prokazujícím volný přístup na trh práce na tomto odkazu.

  

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty

English English

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty

Dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání již nebude možné udělit.

Není však vyloučeno, že cizinec pobývající na území ČR na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání získá povolení k zaměstnání a bude v ČR pracovat.

Pokud budete na území ČR pobývat na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání, ale současně si po příjezdu na území ČR najdete práci, na kterou získáte povolení k zaměstnání a budete v rámci tohoto stejného zaměstnání chtít pracovat i nadále, podejte před uplynutím platnosti dlouhodobého víza žádost o zaměstnaneckou kartu, neboť v rámci pobytu na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu Vám již nebude možné povolení k zaměstnání vydat, pokud nepůjde o výjimečné případy stanovené zákonem o zaměstnanosti (držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání + případy uvedené v části b) zde.

V případě podání této žádosti již nemusí být Vámi obsazené pracovní místo zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, ale MV CŘ si v rámci řízení o Vaší žádosti vyžádá závazné stanovisko Úřadu práce ČR k Vašemu dalšímu zaměstnávání na tomto pracovním místě.

K této žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložíte náležitosti uvedené zde.

Tento postup se netýká Zvláštních případů / Neduálního režimu zaměstnanecké karty, v jejichž rámci může nadále cizinec získat povolení k zaměstnání, se kterým později požádá o zaměstnaneckou kartu nebo pokud se jedná o cizince s volným přístupem na trh práce.

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu

English English

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu naleznete na Informačním portálu pro cizince na tomto odkazu a dále na tomto odkazu, více informací o správním řízení naleznete na tomto odkazu.

  

Nespolehlivý zaměstnavatel

English English

Nespolehlivý zaměstnavatel

Zákon o pobytu cizinců vylučuje vydání zaměstnanecké karty nebo udělení souhlasu se zaměstnáváním cizince u jiného zaměstnavatele, pokud je tento zaměstnavatel nespolehlivý. Koncept nespolehlivého zaměstnavatele má především předcházet skrytému agenturnímu zaměstnávání cizinců a neumožnit zaměstnavatelům, kteří systematicky neplní povinnosti vyplývající z jiných než pracovněprávních předpisů (veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení), cizince zaměstnávat.

Ve smyslu § 178f zákona o pobytu cizinců je nespolehlivým zaměstnavatel v těchto případech:

 1. Zaměstnavatel není osobou bezdlužnou
  Bezdlužný je zaměstnavatel, který nemá evidován nedoplatek u orgánů finanční správy, celní správy, na pojistném na sociální zabezpečení a na pojistném na zdravotní pojištění. Za nedoplatek se nepovažuje ten nedoplatek, u kterého bylo povoleno posečkání s úhradou nebo rozložení jeho úhrady do splátek.

 2. Zaměstnavateli byla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
  Nespolehlivým zaměstnavatelem je ten zaměstnavatel, kterému byla v období 4 měsíců předcházejících podání žádosti o zaměstnaneckou kartu nebo o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.

 3. Zaměstnavatel nevyvíjí ekonomickou činnost
  Nespolehlivým zaměstnavatelem je také ten zaměstnavatel, který nevyvíjí ekonomickou činnost v předmětu svého podnikání nebo se tuto skutečnost MV ČR nepodařilo ověřit.

 4. Zaměstnavatel neplnil povinnost registrovat cizince k pojistnému
  Nespolehlivým je zaměstnavatel, který v období posledního roku nesplnil povinnost přihlásit svého zaměstnance k účasti na pojistném na sociální zabezpečení nebo veřejné zdravotním pojištění.

 5. Zaměstnavatel je v likvidaci
  Nespolehlivým je ten zaměstnavatel, který je v likvidaci.

 6. Sídlo zaměstnavatele není skutečné
  Nespolehlivým je také zaměstnavatel, který je právnickou osobou a jehož sídlo, které má evidováno ve veřejných rejstřících, není skutečné. Za skutečné sídlo se považuje sídlo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se obchodního vedení zaměstnavatele, popřípadě místo, kde se schází vedení zaměstnavatele.
   

Za nespolehlivého zaměstnavatele se při splnění některé z výše uvedených podmínek považuje i právnická nebo fyzická osoba, k níž je cizinec dočasně přidělen agenturou práce na základě dohody uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem (tj. zaměstnavatelem, k němuž je cizinec agenturou práce přidělen).

Skutečnost, že zaměstnavatel je nespolehlivý, je důvodem pro nevydání zaměstnanecké karty cizinci dle § 46 odst. 6 písm. d) zákona o pobytu cizinců nebo důvodem pro neudělení souhlasu se změnou zaměstnavatele dle § 42g odst. 7 zákona o pobytu cizinců.  Tato skutečnost je rovněž důvodem pro neprodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty.

  

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

English English

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

Více informace o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty naleznete na Informačním portálu pro cizince.

  

Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele

English English

Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo o zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele

Informace o oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo o zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele naleznete na Informačním portálu pro cizince.

  

Informace pro držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelené karty

English English

Informace pro držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelené karty

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelená karta již nebudou vydávány.

Držitelé dlouhodobého víza za účelem zaměstnání

Před uplynutím platnosti dlouhodobého víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání požádejte na pracovišti Ministerstva vnitra o zaměstnaneckou kartu. Žádost o vydání zaměstnanecké karty můžete podat nejpozději před uplynutím doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů.  Nežádejte již krajskou pobočku Úřadu práce ČR o prodloužení doby platnosti Vašeho povolení k zaměstnání, nepatříte-li mezi cizince, kteří jsou povinni ho i nadále mít, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Pokud patříte mezi cizince, kteří jsou povinni i nadále mít povolení k zaměstnání, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty), požádejte o tento typ zaměstnanecké karty.

Pokud mezi tyto cizince nepatříte, požádejte o zaměstnaneckou kartu v duálním režimu postupem a za podmínek uvedených v sekci Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty.

Pokud sice nepatříte mezi cizince, kteří jsou povinni i nadále mít povolení k zaměstnání, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty), ale přesto Vám ještě bylo povolení k zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce ČR vydáno, protože jste o jeho vydání nebo prodloužení požádal před účinností novely zákona o pobytu cizinců, toto povolení k zaměstnání zůstává platné a můžete požádat o zaměstnaneckou kartu v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání

Jste-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, požádejte o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, který vám v případě splnění zákonných podmínek bude prodloužen formou zaměstnanecké karty. Nežádejte již krajskou pobočku Úřadu práce ČR o prodloužení doby platnosti vašeho povolení k zaměstnání, nepatříte-li mezi cizince, kteří jsou povinni ho i nadále mít, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání formou zaměstnanecké karty můžete podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu a nejpozději v poslední den platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání.

Připadne-li poslední den platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na den pracovního klidu (sobota, neděle, svátek), posledním den, kdy můžete žádost podat, je nejbližší PŘEDCHÁZEJÍCÍ pracovní den.  V případě, kdy konec lhůty připadá na pracovní den, který není úředním dnem (pátek), lze žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podat ještě v poslední den této lhůty k poštovní přepravě.

V případě, že podání žádosti ve lhůtě zabrání důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech můžete žádost podat i dříve než 120 dnů před uplynutím platnosti oprávnění. Důvody pro pozdější podání žádosti a pro dřívější podání žádosti jste povinen ministerstvu sdělit nejpozději při podání žádosti a na jeho výzvu tyto důvody prokázat.

Pokud sice nepatříte mezi cizince, kteří jsou povinni i nadále mít povolení k zaměstnání, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty), ale přesto Vám ještě bylo povolení k zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce ČR vydáno, protože jste o jeho vydání nebo prodloužení požádal před účinností novely zákona o pobytu cizinců, toto povolení k zaměstnání zůstává platné a můžete požádat o prodloužení o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání formou zaměstnanecké karty v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Držitelé zelené karty

Platná zelená karta se ke dni zavedení zaměstnaneckých karet v ČR automaticky začíná považovat za zaměstnaneckou kartu a zůstává nadále v platnosti až do data uvedeného na této kartě.

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR

English English

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR

Informace o vízu za účelem převzetí povolení k pobytu – D/VR naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Zrušení a zánik platnosti zaměstnanecké karty

English English

Zrušení a zánik platnosti zaměstnanecké karty

Důvody pro zrušení platnosti zaměstnanecké karty jsou uvedeny také zde.
 

MV ČR rozhodnutím zruší platnost zaměstnanecké karty, pokud:

 • byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

 • neplní účel, pro který byla zaměstnanecká karta vydána,

 • o zrušení platnosti zaměstnanecké karty požádá,

 • cizinci nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem,

a dále pokud:

 • cizinec v žádosti o vydání zaměstnanecké karty uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti předložil padělané anebo pozměněné doklady nebo doklady, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,

 • cizinec přestal splňovat některou z podmínek pro vydání zaměstnanecké karty,

 • policie při pobytové kontrole zjistí, že cizinec nemá platný cestovní doklad nebo předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad a

  • cizinec ve lhůtě stanovené policií nepředloží potvrzení o tom, že požádal o vydání nového cestovního dokladu, nebo

  • ačkoli je důvod pro vydání cizineckého pasu nebo cestovního průkazu totožnosti, cizinec o vydání tohoto cestovního dokladu nepožádá,

 • cestovní doklad cizince byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo odcizený a cizinec nepředloží potvrzení podle písmene c),

 • cizinec nesplnil povinnost za cizince narozeného na území podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne jeho narození,

 • jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území, anebo

 • cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám, a to ani ve lhůtě stanovené policií;

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti zaměstnanecké karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost zaměstnanecké karty, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
 

Zánik zaměstnanecké karty

Jestliže držiteli zaměstnanecké karty vydané z důvodu dle § 42g odst. 2 nebo odst. 3 zákona o pobytu cizinců skončil jediný pracovněprávní vztah, pro který byla jeho zaměstnanecká karta vydána, nebo mu byl pro tento pracovněprávní vztah udělen souhlas, může si ještě v době 60 dnů po skončení tohoto pracovněprávního vztahu najít nové zaměstnání a oznámit Ministerstvu vnitra změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení. Pokud však cizinec do uvedených 60 dnů změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení Ministerstvu vnitra neoznámí, platnost jeho zaměstnanecké karty uplynutím 60. dne zanikne. Pokud v této DOBĚ cizinec takovou změnu oznámí, platnost zaměstnanecké karty zanikne jen v případě, že nebudou splněny zákonné podmínky pro takovou změnu, nejpozději však uplynutím doby platnosti zaměstnanecké karty.

Obdobně pokud cizinec podá žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty a v průběhu řízení, kdy již pobývá oprávnění podle § 47 odst. 4 zákona o pobytu cizinců ( v rámci tzv. fikce pobytu), mu skončí pracovně právní vztah uplynutím 60 dnů od skončení pracovněprávního vztahu, zanikne také toto oprávnění. Toto nenastane jen tehdy, pokud cizinec nejpozději v šedesáti dnech od ukončení pracovněprávního vztahu oznámí změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení a jsou splněny zákonné podmínky pro takovou změnu.

V případě, že cizinci zanikne platnost zaměstnanecké karty nebo fikce její platnosti, bude cizinec muset území ČR opustit. Za tímto účelem Ministerstvo vnitra cizinci vydá výjezdní příkaz.

  

Možnosti dočasného přidělení držitele zaměstnanecké karty agenturou práce k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli)

English English

Možnosti dočasného přidělení držitele zaměstnanecké karty agenturou práce k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli)

Zákonem č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byl s účinností od 29. 7. 2017 odstraněn zákaz dočasného přidělení držitelů zaměstnaneckých karet agenturou práce k výkonu práce uživatele.

Zaměstnaneckou kartu lze tedy vydat nebo prodloužit v případě, že zaměstnavatelem cizince je agentura práce, která jej dočasně přiděluje k výkonu práce k uživateli.  Není však možné, aby cizinec, držitel zaměstnanecké karty, změnil zaměstnavatele nebo se nechal zaměstnat na další pracovní pozici u jiného zaměstnavatele, jestliže budoucím zaměstnavatelem má být agentura práce. V tomto ohledu není rozhodné, zda půjde o zaměstnance, který má být dočasně přidělován k výkonu práce k uživateli nebo o tzv. kmenového zaměstnance agentury práce.

Cizinci, kterým byla zaměstnanecká karta vydána pro výkon práce u agentura práce jako zaměstnavatele, budou moci měnit pracovní zařazení (místo výkonu práce, druh práce) nebo být zaměstnáni na další pracovní pozici u stejné agentury práce.

Dále je třeba upozornit na nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení v souladu s § 64 zákona o zaměstnanosti stanoví, že agentura práce může přidělovat cizince k výkonu práce k uživateli pouze v případě, že cizinec má vykonávat práce, ke kterým je zapotřebí minimálně středoškolského vzdělání s maturitou. Tento předpoklad nemusí být splněn pouze u některých profesí v příloze k tomuto nařízení uvedených.

Zaměstnanci agentury práce, kteří by měli být podle předložené pracovní smlouvy přidělováni k výkonu práce k uživateli, budou povinni ke své žádosti předložit navíc doklad, ve kterém bude uvedeno jejich jméno, příjmení, státní příslušnost, datum a místo narození, jejich bydliště, druh práce, kterou mají jako přidělení zaměstnanci vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele. Vzor takového dokladu je dostupný na tomto odkazu.

  

Kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech & Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR

English English

Kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech & Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR

Pro podávání žádostí o zaměstnanecké karty jsou od 1. září 2019 na vybraných zastupitelských úřadech ČR zavedeny početní kvóty. Jejich výši stanovuje nařízení vlády č. 321/2022 Sb. (pdf, 78 kB), kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu. Informace o aktuálním čerpání konkrétních kvót jsou zveřejněny přímo na internetových stránkách příslušných zastupitelských úřadů.

V rámci těchto kvót jsou stanoveny maximální počty žádostí, které mohou podat účastníci Programů schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku:

Programy účastníkům přinášejí různé výhody, které ostatní žadatelé o zaměstnaneckou kartu nemají:


-
PROGRAM VYSOCE
KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC
PROGRAM
KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC
PROGRAM KLÍČOVÝ
A VĚDECKÝ PERSONÁL
Zaručená možnost podání žádosti na zastupitelském úřadu Ano Ano Ano
Podání žádosti společně s nejbližšími rodinnými příslušníky Ano Ne Ano
Vyřízení žádosti do 30 dnů Ne Ne Ano
Písemné potvrzení nahrazující:
- doklad o zajištění ubytování Ano Ne Ano
- pracovní smlouvu Ano Ne Ano
- doklad o odborné způsobilosti Ne Ne Ano
Možnost změny zaměstnavatele Po 6 měsících Po 6 měsících Bez omezení
Možnost podání žádosti na území ČR Ne Ne Ne

Kromě těchto Programů existuje pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny možnost využít Program mimořádné pracovní vízum. Žadatel o toto vízum i jeho zaměstnavatel musí být účastníky vládou schváleného migračního programu v gesci Ministerstva zemědělství.

  

vytisknout  e-mailem