Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

 • Základní informace
 • Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu
 • Zvláštní případy / neduální režim zaměstnanecké karty
 • Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty
 • Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu
 • Nespolehlivý zaměstnavatel
 • Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty
 • Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele
 • Informace pro držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelené karty
 • Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR
 • Zrušení a zánik platnosti zaměstnanecké karty
 • Možnosti dočasného přidělení držitele zaměstnanecké karty agenturou práce k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli)
 • Kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech & Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR

Základní informace

English English

Základní informace

Co je zaměstnanecká karta?

Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn:

 • pobývat na území ČR a zároveň,
 • pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo
 • pracovat na pracovní pozici, ke které mu byl  podle dřívější právní úpravy udělen souhlas nebo kterou cizinec řádně oznámil (v rámci změny zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele). To znamená, obdržel-li tento cizinec sdělní Ministerstva vnitra o splnění podmínek pro učinění takové změny nebo podle dřívější právní úpravy  rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou.
   

Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu, které již nejsou vydávány. Modré karty jsou vydávány i nadále.

Zaměstnanecká karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky.

Zaměstnanecká karta je nejčastěji vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, na dobu platnosti rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo odborné práce, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o zaměstnaneckou kartu je 60 dnů; 90 dnů ve zvlášť složitých případech, nebo pokud odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra žádal o vydání závazného stanoviska Úřadu práce ČR – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu.

Pro koho je zaměstnanecká karta určena?

Zaměstnanecká karta je určena pro cizince ze všech států světa. Ne však pro

 • občany členských států EU/EHP a Švýcarska a
 • jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Pro jaké druhy zaměstnání je zaměstnanecká karta určena?

Z hlediska odborné způsobilosti je zaměstnanecká karta určena pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň požadované odborné způsobilosti.

Volné pracovní místo, na které lze podat žádost o zaměstnaneckou kartu, však musí být zařazeno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa musí být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je můžete vyhledat.

Zaměstnanecká karta se tedy váže vždy ke konkrétní pracovní pozici (může jich být i více najednou), na kterou byla vydána, popř. k pracovní pozici, k níž byl udělen podle dřívější právní úpravy souhlas Ministerstva vnitra nebo kterou cizinec oznámil jako novou v rámci změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice a splnil-li podmínky stanovené pro učinění takové změny zákonem.

Duální a neduální charakter zaměstnanecké karty

Zaměstnanecká karta má tzv. duální charakter, tj. opravňuje cizince jak k pobytu na území ČR, tak k zaměstnání, aniž by cizinec musel žádat na dvou místech, tedy speciálně žádat u Úřadu práce ČR – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu o vydání povolení k zaměstnání.

Zaměstnanecká karta existuje také v režimu neduálního dokladu, tj. je v takovém případě v zásadě jen povolením k pobytu, a to u cizince, u kterého je podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti vyžadováno nadále povolení k zaměstnání nebo který má podle zákona o zaměstnanosti volný přístup na trh práce (tj. je uveden v § 98 zákona o zaměstnanosti). Více o těchto případech se dozvíte v sekci Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty.

  

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

English English

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

Žádost o zaměstnaneckou kartu musíte osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Žádost jste oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož jste občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož jste držitelem, nebo ve státě, ve kterém máte povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt a oprávněně zde pobývá nepřetržitě po dobu nejméně 2 let. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Žádost o zaměstnaneckou kartu jste oprávněn podat též na území ČR na pracovišti MV ČR, pokud již na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem, než je zaměstnání. V takovém případě je možné podat žádost až do konce platnosti takového oprávnění k pobytu. Žádost však nejste oprávněn podat na území, jestliže na území pobýváte na základě dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území nebo za účelem sezónního zaměstnání. Pokud pobýváte na území na základě dlouhodobého pobytu za účelem strpění pobytu na území, můžete o vydání zaměstnanecké karty na území požádat pouze za předpokladu, že na území pobýváte nepřetržitě po dobu 3 let na základě dlouhodobého víza za účelem strpění a dlouhodobého pobytu za stejným účelem.
 

Správní poplatek

Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty podléhá správnímu poplatku. V případě žádosti podávané u zastupitelského úřadu činí poplatek (konzulární) 5 000 CZK  a hradí se jeho ekvivalent v zahraniční měně. Neuhradíte-li správní poplatek při podání žádosti u zastupitelského úřadu bude řízení o Vaší žádosti zastaveno. V případě žádosti podávané na území na pracovišti Ministerstva vnitra činí správní poplatek 2 500 Kč a hradí se formou kolkové známky. Na pracovištích Ministerstva vnitra není možné uhradit správní poplatek v hotovosti. Nebude-li správní poplatek uhrazen při podání žádosti nebo bude uhrazena jen jeho část, budete vyzván k jeho zaplacení v patnáctidenní lhůtě.  Nezaplacení správního poplatku v této lhůtě je důvodem pro zastavení řízení o Vaší žádosti, a to i v případě, že jste správní poplatek zaplatil jen z části. Přehled správních poplatků naleznete zde.

V případě žádostí o vydání zaměstnanecké karty podaných před 15. 8. 2017 platí, že správní poplatek ve výši 2 500 Kč bude i nadále vybírán až při převzetí průkazu o povolení k pobytu (zaměstnanecké karty), a to bez ohledu na místo podání žádosti. V případě stejných žádostí podávaných v době od 15. 8. 2017 do 30. 7. 2019 platilo, že přijetí žádosti podléhalo správnímu poplatku ve výši 1 500 Kč, za převzetí průkazu o povolení k pobytu (zaměstnanecké karty) bude mít proto cizinec stále povinnost hradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Žádost o vydání zaměstnanecké karty se podává na zvláštním formuláři „Žádost o zaměstnaneckou kartu“, v němž kromě vyplnění příslušných údajů uvedete též číslo volného pracovního místa zařazeného v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložíte:

 1. platný cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,

 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

 5. doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména

  • doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom); v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, jste na žádost správního orgánu povinen prokázat a předložit doklad o tom, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR.

  • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle jiných právních předpisů vyžadována (např. průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku nebo u řidičů tramvaje/autobusů příslušné řidičské oprávnění apod.),

  •  doklad prokazující, že splňujete podmínky pro výkon tzv. regulovaného povolání, jde-li o takové povolání; pokud již nejste držitelem takového dokladu, musíte tedy navíc po podání žádosti o zaměstnaneckou kartu požádat příslušný uznávací orgán ČR o uznání Vaší odborné kvalifikace. Vydání zaměstnanecké karty je podmíněno tím, že doložíte kladné rozhodnutí uznávacího orgánu,

 6. doklad o číselném označení volného pracovního místa. Tento doklad nebude nutný pouze tehdy, jestliže je toto číselné označení volného pracovního místa uvedeno do tiskopisu žádosti. Číselné označení volného pracovního místa je možné doložit samostatně i ve formě kopie volného pracovního místa přímo z Centrální evidence volných pracovních míst,

 7. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 8. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává

 9. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky výslovně umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti potvrzením vydaným tímto zaměstnavatelem, lze potvrzením nahradit:

 • doklad o zajištění ubytování,
 • pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.
   

V případě, že Vaším zaměstnavatelem má být agentura práce, a že touto agenturou budete dočasně přidělován k výkonu práce u jiného zaměstnavatele, je nezbytnou náležitostí žádosti také doklad, který obsahuje jméno, příjmení, státní občanství, datum a místo narození
a bydliště cizince, druh práce, kterou tento cizinec bude jako přidělený zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele. Vzor takového dokladu je dostupný v rubrice Formuláře žádostí.

Všechny přikládané doklady musí být předloženy v originále, případně v úředně ověřené kopii. Cestovní doklad musí být předložen v originále. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Dále platí, že před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec nikoli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, ale zastupitelskému úřadu a pouze pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který o zaměstnaneckou kartu žádá na území ČR nebo přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné.

Náležitosti žádosti se dále liší v případě, že zaměstnanecká karta funguje v neduálním režimu. Více informací najdete v sekci Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty.

  

Zvláštní případy / neduální režim zaměstnanecké karty

English English

Zvláštní případy / neduální režim zaměstnanecké karty

V některých zvláštních případech, které jsou uvedeny níže, může o zaměstnaneckou kartu požádat také cizinec, který hodlá na území ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání a má právo volného vstupu na trh práce nebo i nadále podléhá povinnosti mít k výkonu závislé práce povolení k zaměstnání vydávané Úřadem práce ČR. Právo volného vstupu na trh práce nebo povolení k zaměstnání v těchto případech cizince opravňují k výkonu zaměstnání a zaměstnanecká karta mu slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu, tj. funguje v tzv. neduálním režimu.
 

A. Volný vstup na trh práce ČR

Právo volného vstupu na trh práce ČR má podle § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti například cizinec, který

 • získal v ČR střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři nebo vysokoškolské vzdělání nebo

 • chce být v ČR zaměstnán jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo duchovní církve nebo náboženské společnosti registrované v ČR nebo

 • je do ČR vyslán v rámci poskytování služeb svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu EU/EHP nebo ve Švýcarsku.
   

Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána na dobu trvání pracovněprávního vztahu podle předložených dokladů (např. pracovní smlouvy), nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení doby její platnosti.

Cizinec může po příjezdu do ČR nastoupit do zaměstnání, má-li platné vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty.

Změní-li tento cizinec zaměstnavatele nebo pracovní pozici nebo si najde další zaměstnání a nadále i pro toto nové zaměstnání je cizincem s volným vstupem na trh práce, musí tuto skutečnost oznámit Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo, a to zejména na formuláři "Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele".
 

Náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty - zaměstnanecká karta s neduálním charakterem a s volným přístupem na trh práce

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s volným přístupem na trh práce, je tedy cizinec povinen doložit:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografii,

 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

 5. doklad prokazující, že se jedná o cizince podle § 98 zákona o zaměstnanosti tedy doklad prokazující právo volného vstupu na trh práce - konkrétní forma dokladu prokazujícího tuto skutečnost je závislá na tom, na základě jakého ustanovení § 98 zákona o zaměstnanosti má cizinec volný vstup na trh práce; toto právo může v některých případech vyplývat přímo z pracovní smlouvy, resp. z obsahu pracovního poměru nebo bude nutné ho prokázat jiným samostatným dokladem (např. doklad o dosažení středního nebo vyššího odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři nebo vysokoškolského vzdělání v ČR),

 6. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 7. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaným státem, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 8. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Doklad prokazující odbornou způsobilost k výkonu daného zaměstnání ani doklad o uznání zahraničního vzdělání od cizince vyžadován nebude. Nemusí jít ani o pracovní místo zařazené do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec nikoli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, ale zastupitelskému úřadu a pouze pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který o zaměstnaneckou kartu žádá na území ČR nebo přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné.

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s volným přístupem na trh práce je vyžadováno předložení cestovního zdravotního pojištění na celou dobu pobytu, neboť tito zaměstnanci se nestávají účastníky veřejného zdravotního pojištění.
 

B. Povolení k zaměstnání

Cizinec, který chce v ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání na základě zaměstnanecké karty, musí požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o vydání povolení k zaměstnání pouze tehdy,

 • je-li svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným mimo území EU/EHP nebo Švýcarska vyslán k výkonu práce do ČR (aby zde plnil úkoly vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi tímto zaměstnavatelem a českou právnickou či fyzickou osobou) nebo

 • pracuje-li jako stážista v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v ČR nebo

 • stanoví-li to o něm platná mezinárodní smlouva.
   

V těchto případech cizinec žádá o vydání povolení k zaměstnání na pracovní místo, které není zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána na dobu platnosti povolení k zaměstnání. Prodloužení doby jeho platnosti je podmínkou případného prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty.

Cizinec může po příjezdu do ČR nastoupit do zaměstnání, má-li platné povolení k zaměstnání a vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, případně jiné povolení k pobytu či vízum.

Změní-li tento cizinec zaměstnavatele nebo pracovní pozici nebo si najde další zaměstnání a nadále i pro toto nové zaměstnání je cizincem s povolením k zaměstnání, musí tuto skutečnost oznámit Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo, a to zejména na formuláři "Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele".
 

Náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty - zaměstnanecká karta s neduálním charakterem a s povolením k zaměstnání

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s povolením k zaměstnání, je cizinec povinen doložit:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografii,

 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

 5. povolení k zaměstnání; pokud cizinec o vydání povolení k zaměstnání požádal a ještě nebylo vydáno, lze v žádosti o zaměstnaneckou kartu tuto skutečnost uvést (zaškrtnout) a uvést též číslo jednací podané žádosti, datum podání žádosti a u které krajské pobočky Úřadu práce ČR cizinec o vydání povolení k zaměstnání požádal,

 6. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 7. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 8. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Doklad prokazující odbornou způsobilost k výkonu daného zaměstnání ani doklad o uznání zahraničního vzdělání od cizince k žádosti o vydání zaměstnanecké karty vyžadován nebude. Nemusí jít ani o pracovní místo zařazené do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s povolením k zaměstnání [vyslaných k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem na území ČR (§ 95 zákona o zaměstnanosti)], kteří neuzavírají s tuzemským zaměstnavatelem pracovní smlouvu, bude namísto doložení pracovní smlouvy považováno za dostačující doložení tzv. vysílacího dopisu, z něhož bude též zřejmé, že bez ohledu na rozsah práce nebude nebo není sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin skutečnosti.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec nikoli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, ale zastupitelskému úřadu a pouze pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který o zaměstnaneckou kartu žádá na území ČR nebo přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné.

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s povolením k zaměstnání může být vyžadováno předložení cestovního zdravotního pojištění na celou dobu pobytu, neboť tito zaměstnanci se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění pouze v některých případech.
 

Společníci, jednatelé a ostatní členové statutárních orgánů obchodních korporací

S účinností od 15. 8. 2017 nelze zaměstnaneckou kartu vydat cizinci, který v postavení společníka (včetně člena družstva), člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti.  Toto není možné ani v případě, že by takovému cizinci bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce ČR.

Byla-li cizinci zaměstnanecká karta z tohoto důvodu vydána v minulosti, tato sice zůstává v platnosti, nicméně ji nebude možné prodloužit. (viz také článek Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty).

Cizinci, kteří jsou statutárními orgány obchodních korporací nebo jejich členy mohou jako účel svého pobytu volit účel podnikání a tedy žádat u zastupitelského úřadu o vydání dlouhodobého víza za tímto účelem. Pokud již pobývají na území ČR po dobu 5 let, mohou požádat na pracovišti Ministerstva vnitra o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání.
 

Sezónní zaměstnávání

K výkonu sezónních prací je s účinností od 15. 8. 2017 cizincům udělováno dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnávání. Dosavadní zaměstnanecká karta vydaná cizinci za účelem sezónního zaměstnávání zůstává v platnosti a lze ji prodlužovat podle právní úpravy účinné do 14. 8. 2017

  

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty

English English

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty

Dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání již nebude možné udělit.

Není však vyloučeno, že cizinec pobývající na území ČR na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání získá povolení k zaměstnání a bude v ČR pracovat.

Pokud budete na území ČR pobývat na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání, ale současně si po příjezdu na území ČR najdete práci, na kterou získáte povolení k zaměstnání a budete v rámci tohoto stejného zaměstnání chtít pracovat i nadále, podejte před uplynutím platnosti dlouhodobého víza žádost o zaměstnaneckou kartu, neboť v rámci pobytu na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu Vám již nebude možné povolení k zaměstnání vydat, pokud nepůjde o výjimečné případy stanovené zákonem o zaměstnanosti (držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání + případy uvedené v části b) zde.

V případě podání této žádosti již nemusí být Vámi obsazené pracovní místo zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, ale MV CŘ si v rámci řízení o Vaší žádosti vyžádá závazné stanovisko Úřadu práce ČR k Vašemu dalšímu zaměstnávání na tomto pracovním místě.

K této žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložíte náležitosti uvedené zde.

Tento postup se netýká Zvláštních případů / Neduálního režimu zaměstnanecké karty, v jejichž rámci může nadále cizinec získat povolení k zaměstnání, se kterým později požádá o zaměstnaneckou kartu nebo pokud se jedná o cizince s volným přístupem na trh práce.

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu

English English

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu

Řízení o žádosti

Žádost o zaměstnaneckou kartu je nezbytné podávat vždy osobně. (Pouze u žádostí, které byly podány na zastupitelském úřadě, může ZÚ v odůvodněných případech od této povinnosti upustit).

V případě, že bude žádost o vydání zaměstnanecké karty podána jiným způsobem než osobně (např. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím zmocněného zástupce nebo elektronicky), nebude řízení o této žádosti zahájeno. Tuto skutečnost Ministerstvo vnitra České republiky konstatuje usnesením, které poznamená do spisu, vyrozumí vás o tom a neosobně podanou žádost vám vrátí zpět, vč. případných příloh. Odvolání proti usnesení poznamenanému do spisu není přípustné.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě funguje zastupitelský úřad jako prostředník mezi žadatelem a orgánem zodpovědným za rozhodnutí, tedy MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, na počátku řízení ho vyzývá k odstranění vad žádosti, vyzývá žadatele k pohovoru, prostřednictvím zastupitelského úřadu jsou žadateli doručovány písemnosti vyhotovené MV ČR, nebo ho vyzve, aby se dostavil k vyznačení víza nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty.

Řízení o vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců, správnímu řádu se stanovenými výjimkami, a případně dalších souvisejících zákonů.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti a jde-li o žádost podanou u zastupitelského úřadu, zastupitelský úřad řízení o žádosti zastaví. Trpí-li žádost jinými vadami nebo jde o žádost podanou na území ČR správní orgán (zastupitelský úřad, ministerstvo vnitra) Vás vyzve k odstranění vad žádosti a řízení o takové žádosti a určí vám k tomuto přiměřenou lhůtu. Po tuto dobu neběží lhůty pro vydání rozhodnutí o Vaší žádosti. Zastupitelský úřad vás v průběhu řízení může vyzvat k pohovoru, požádat vás o doplnění náležitostí, resp. Vás písemně vyzvat k jejich doplnění, snímat vaše otisky prstů či pořizovat váš obrazový záznam. Pohovor může být zastupitelským úřadem uskutečněn již při podání žádosti. Ministerstvo vnitra Vás může v průběhu řízení předvolat k provedení výslechu, nebo o toto může požádat zastupitelský úřad, výslech lze provést již při podání žádosti.
 

Doplnění do žádosti

Doložení do žádosti provádějte buď osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách.

Doklad vydaný cizím státem musí splňovat podmínky vyššího ověření (superlegalizace), popř. apostily, pokud nejde o listiny vydané státem, se kterým má ČR uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou od požadavku vyššího ověření osvobozeny.

Doklad vyhotovený v cizím jazyce musíte předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Pokud jste v průběhu řízení vyzván k doplnění některých náležitostí do žádosti a žádost byla podána na zastupitelském úřadu ČR, můžete dodat vše danému zastupitelskému úřadu, ale není vyloučeno, abyste poslal doplnění doporučenou poštou přímo Ministerstvu vnitra.

Pokud byla vaše žádost podána na území ČR, dodávejte do žádosti doporučenou poštou na adresu uvedenou ve výzvě nebo na adresu pracoviště, kde byla žádost podána.

Vždy uvádějte číslo jednací své žádosti.

Nedoložení náležitostí ve stanovených lhůtách je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení vaší žádosti.
 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty je 60 dnů ode dne podání žádosti. Ve zvlášť složitých případech, nebo pokud OAMP žádalo o vydání závazného stanoviska Úřadu práce (žádosti podle § 42g odst. 6 zákona o pobytu cizinců) platí lhůta 90 dnů ode dne podání žádosti.

Pro vyřízení žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty platí obecné lhůty dle správního řádu.

Lhůty pro vyřízení žádosti neběží, nebo jsou prodlouženy v  zákonem stanovených případech, např. pokud je řízení usnesením přerušeno.
 

Vyhovění žádosti o zaměstnaneckou kartu

V případě kladného posouzení vaší žádosti (splňujete-li podmínky pro vydání zaměstnanecké karty) vás pracoviště MV ČR/zastupitelský úřad, na kterém jste žádost podal, kontaktuje.

Pokud v době předpokládaného rozhodnutí o vaší žádosti podané na území ČR nebudete na území ČR, informujte o tom dané  pracoviště MV ČR.

Podáte-li žádost o zaměstnaneckou kartu v zahraničí a vaše žádost je kladně vyřízena (splňujete-li podmínky pro vydání zaměstnanecké karty), vydá vám zastupitelský úřad na pokyn MV ČR vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR). Před vyznačením víza budete požádáni o předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do dne, kdy vám v ČR vznikne veřejné zdravotní pojištění.

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území České republiky se osobně dostavte na pracoviště Ministerstva vnitra za účelem splnění ohlašovací povinnosti a poskytnutí biometrických údajů nutných ke zhotovení zaměstnanecké karty. Adresu pracoviště, na které se máte dostavit, vám sdělí zastupitelský úřad. Na pracoviště Ministerstva vnitra se musíte osobně dostavit i v případě, že vaše žádost byla podána na území - k pořízení biometrických údajů nutných pro zhotovení zaměstnanecké karty budete Ministerstvem vnitra vyzván.

Nedostavení se v uvedené lhůtě po vstupu na území České republiky nebo nedostavení se na výzvu Ministerstva vnitra, byla-li žádost podána na území, je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Cizinci, který podal žádost o vydání zaměstnanecké karty, a který splnil podmínky stanovené pro její vydání zákonem, bude vydáno "Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty". Je-li cizinci toto potvrzení vydáno, může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván již ode dne vydání tohoto potvrzení. Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty bude cizinci vydáno, jakmile se dostaví na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra, a to bez ohledu na termín pořízení biometrických údajů nutných pro zhotovení průkazu o povolení k pobytu. To neplatí, pokud bylo cizinci k výkonu zaměstnání Úřadem práce České republiky vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání (§ 95 - 97 zákona o zaměstnanosti), nebo pokud tento cizinec má volný přístup na trh práce v České republice (§ 98 zákona o zaměstnanosti).

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavíte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí zaměstnanecké karty a z důvodu prověření jedinečnosti vazby mezi Vámi a vydaným průkazem, ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu a funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Před převzetím biometrického průkazu je cizinec na pracovišti Ministerstva vnitra povinen předložit potvrzení zaměstnavatele o nástupu do zaměstnání na pracovní místo, pro které má být zaměstnanecká karta vydána. Forma tohoto potvrzení není zákonem předepsána, je však možné využít vzoru, který je součástí výzvy k převzetí zaměstnanecké karty, nebo je také dostupný v sekci Formuláře žádosti. Pracovní smlouva takovým potvrzením není!

Nepředložení tohoto potvrzení o nastoupení do zaměstnání v době 60 dnů od pořízení údajů nezbytných pro vydání (výrobu) biometrického průkazu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Zaměstnanecká karta je nejčastěji vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti. V případě zaměstnání vykonávaného na základě povolení k zaměstnání může být zaměstnanecká karta cizinci vydána na dobu platnosti povolení k zaměstnání. Má-li být zaměstnanecká karta vydána na pracovní místo, na němž bude cizinec zaměstnán na základě povolení uznávacího orgánu k výkonu povolání, bude vydána nejdéle na dobu stanovenou v rozhodnutí tohoto uznávacího orgánu.

Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte hlásit případné změny vašich údajů.
 

Oprávnění pobývat na území v průběhu řízení o žádosti

Jestliže byla žádost o vydání zaměstnanecké karty nebo žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty podána na území a v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o pobytu cizinců (např. ve stanovených lhůtách) a doba dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu  uplyne před rozhodnutím o žádosti, považuje se toto dosavadní vízum či povolení k pobytu za platné až do právní moci rozhodnutí o Vaší žádosti (tedy například i  po dobu řízení o včasně podaném odvolání).  Dříve, než právní mocí rozhodnutí o žádosti však toto oprávnění může skončit v důsledku pravomocného odsouzení k trestu vyhoštění, vykonatelností rozhodnutí o správním vyhoštění, podáním žádosti o mezinárodní ochranu nebo specificky u zaměstnaneckých karet marným uplynutím 60ti dnů od skončení pracovněprávního vztahu.

Toto oprávnění k pobytu se osvědčuje štítkem dlouhodobého víza vyznačeným  do cestovního  dokladu žadatele, jde o  tzv. "překlenovací štítek“.
 

Zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty

MV ČR žádost o zaměstnaneckou kartu zamítne, např. jestliže

 • cizinec nesplňuje některou z podmínek pro vydání zaměstnanecké karty (např. pracovní pozice není zařazena v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, jde-li o tento typ karty, není splněna podmínka existence pracovně právního vztahu odpovídajícího požadavkům zákona nebo není splněna podmínka odborné způsobilosti),

 • jde o žádost o vydání zaměstnanecké karty podanou cizincem uvedeným v § 42g odst. 6 zákona o pobytu cizinců a Úřad práce ČR - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce povolit,

 • cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit,

 • cizinec vyplní žádost nepravdivě,

 • je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,

 • je cizinec zařazen do schengenského informačního systému,

 • má poznatky o tom, že by náklady spojené s pobytem cizince na území nesla Česká republika,

 • cizinec předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy ČR,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy schengenských států,

 • cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,

 • jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného zaměstnaneckou kartou neopustí území nebo že zaměstnaneckou kartu hodlá zneužít k jinému účelu, než je uveden v žádosti,

 • před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, nejde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,

 • pobyt cizince na území není v zájmu ČR nebo je zjištěna jiná závažná překážka pobytu cizince na území, nebo

 • cizinec neuhradil pokutu nebo náklady řízení vzniklé v souvislosti s řízením vedeným podle tohoto zákona,

 • cizinec neplnil účel dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území, ledaže prokáže, že se jednalo o neplnění účelu po dobu přechodnou a ze závažných důvodů,

 • cizinec se dopustil obcházení zákona s cílem získat dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu například tím, že uzavřel účelové manželství, jeho účelovým prohlášením bylo určeno otcovství k dítěti nebo byl účelově jmenován statutárním orgánem obchodní korporace,

 • cizinec není osobou trestně zachovalou,

 • budoucí zaměstnavatel cizince je nespolehlivý,

 • jde-li o agenturní zaměstnávání a jedná-li se současně o takový druh práce, který agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat,

 • cizinec se dopustil výkonu nelegální práce.

V případě zamítnutí žádosti Vám bude doručeno písemné vyhotovení rozhodnutí MV ČR o zamítnutí Vaší žádosti; v případě podání žádosti na zastupitelském úřadu nejčastěji jeho prostřednictvím.
 

Odvolání pro rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty

V případě zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty můžete ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Odvolání se však podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Lhůta pro podání odvolání je zachována, pokud je poslední den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která obsahuje podání, u držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence nebo u osoby, která má obdobné postavení v jiném státě. Zastupitelský úřad ČR není orgánem věcně příslušným pro přijetí odvolání, resp. podání odvolání na Zastupitelském úřadu ČR nemá vliv na zachování lhůty pro podání odvolání až do okamžiku doručení odvolání Ministerstvu vnitra ČR.

Z odvolání musí být patrno, kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu, případně adresa pro doručování), které věci se týká a co se navrhuje a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Pokud odvolání trpí vadami, správní orgán odvolatele vyzývá k odstranění vad odvolání.

Neshledá-li Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky důvod pro zrušení nebo změnu vlastního zamítavého rozhodnutí (pro tzv. autoremeduru), předá spis se svým stanoviskem do 30 dnů od doručení odvolání k rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu. Nadřízeným správním orgánem Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky je v řízeních ve věcech pobytu cizinců Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Ta následně o odvolání rozhodne a žadateli doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o odvolání.

V případě, že je důvodem rozhodnutí o zamítnutí žádosti to, že cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti nebo představuje důvodné nebezpečí veřejnému pořádku či bezpečnosti státu, nelze se proti takovému rozhodnutí odvolat. Rozhodnutí nabývá právní moci jeho oznámením (tedy doručením cizinci nebo jeho zástupci, je-li zastoupen). Toto rozhodnutí lze napadnout žalobou podanou příslušnému krajskému soudu podle soudního řádu správního (zák. č. 150/2002 Sb.).  Toto platí pouze pro žádosti podané od 31. 7. 2019.

  

Nespolehlivý zaměstnavatel

English English

Nespolehlivý zaměstnavatel

Zákon o pobytu cizinců vylučuje vydání zaměstnanecké karty nebo udělení souhlasu se zaměstnáváním cizince u jiného zaměstnavatele, pokud je tento zaměstnavatel nespolehlivý. Koncept nespolehlivého zaměstnavatele má především předcházet skrytému agenturnímu zaměstnávání cizinců a neumožnit zaměstnavatelům, kteří systematicky neplní povinnosti vyplývající z jiných než pracovněprávních předpisů (veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení), cizince zaměstnávat.

Ve smyslu § 178f zákona o pobytu cizinců je nespolehlivým zaměstnavatel v těchto případech:

 1. Zaměstnavatel není osobou bezdlužnou
  Bezdlužný je zaměstnavatel, který nemá evidován nedoplatek u orgánů finanční správy, celní správy, na pojistném na sociální zabezpečení a na pojistném na zdravotní pojištění. Za nedoplatek se nepovažuje ten nedoplatek, u kterého bylo povoleno posečkání s úhradou nebo rozložení jeho úhrady do splátek.

 2. Zaměstnavateli byla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
  Nespolehlivým zaměstnavatelem je ten zaměstnavatel, kterému byla v období 4 měsíců předcházejících podání žádosti o zaměstnaneckou kartu nebo o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.

 3. Zaměstnavatel nevyvíjí ekonomickou činnost
  Nespolehlivým zaměstnavatelem je také ten zaměstnavatel, který nevyvíjí ekonomickou činnost v předmětu svého podnikání nebo se tuto skutečnost MV ČR nepodařilo ověřit.

 4. Zaměstnavatel neplnil povinnost registrovat cizince k pojistnému
  Nespolehlivým je zaměstnavatel, který v období posledního roku nesplnil povinnost přihlásit svého zaměstnance k účasti na pojistném na sociální zabezpečení nebo veřejné zdravotním pojištění.

 5. Zaměstnavatel je v likvidaci
  Nespolehlivým je ten zaměstnavatel, který je v likvidaci.

 6. Sídlo zaměstnavatele není skutečné
  Nespolehlivým je také zaměstnavatel, který je právnickou osobou a jehož sídlo, které má evidováno ve veřejných rejstřících, není skutečné. Za skutečné sídlo se považuje sídlo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se obchodního vedení zaměstnavatele, popřípadě místo, kde se schází vedení zaměstnavatele.
   

Za nespolehlivého zaměstnavatele se při splnění některé z výše uvedených podmínek považuje i právnická nebo fyzická osoba, k níž je cizinec dočasně přidělen agenturou práce na základě dohody uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem (tj. zaměstnavatelem, k němuž je cizinec agenturou práce přidělen).

Skutečnost, že zaměstnavatel je nespolehlivý, je důvodem pro nevydání zaměstnanecké karty cizinci dle § 46 odst. 6 písm. d) zákona o pobytu cizinců nebo důvodem pro neudělení souhlasu se změnou zaměstnavatele dle § 42g odst. 7 zákona o pobytu cizinců.  Tato skutečnost je rovněž důvodem pro neprodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty.

  

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

English English

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

Dobu platnosti zaměstnanecké karty lze opakovaně prodloužit při splnění v zásadě stejných podmínek jako pro vydání zaměstnanecké karty a to na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu 2 let. Jde-li o zaměstnání vykonávaného na základě povolení k zaměstnání, platnost zaměstnanecké karty se prodlouží na dobu odpovídající době uvedené v rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání. Bylo-li k výkonu práce vydáno rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo odborné praxe, prodlouží se platnost zaměstnanecké karty na dobu stanovenou v tomto rozhodnutí.

Žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty se podává na pracovišti Ministerstva vnitra. Žádost musíte podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti stávající zaměstnanecké karty a nejpozději v poslední den platnosti zaměstnanecké karty.

Vzhledem k tomu, že fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty se vztahuje i na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána (více viz níže), můžete i nadále pracovat na stávající pozici za předpokladu, že žádáte o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty na pracovní pozici, kterou již vykonáváte. V případě, že žádáte o prodloužení zaměstnanecké karty vydané na základě povolení k zaměstnání, můžete nadále pracovat, pokud Vám již bylo vydáno prodloužení povolení k zaměstnání, anebo jste v zákonné lhůtě o prodloužení tohoto povolení k zaměstnání požádal.

Pokud podání žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty ve stanovené lhůtě zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, je oprávněn žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů.  Povolení k pobytu i k zaměstnání se do zániku tohoto oprávnění považuje za platné. Je na cizinci, aby tyto důvody, které mu bránily v podání žádosti před skončením platnosti stávající zaměstnanecké karty, správnímu orgánu sám z vlastní iniciativy sdělil a prokázal. Povinnost tvrzení a důkazu těchto důvodů je na cizinci. Cizinec je povinen sdělit důvody pozdějšího podání žádosti nejpozději v okamžik podání žádosti.

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

Žádost o prodloužení zaměstnanecké karty se podává na zvláštním tiskopisu "Žádost o zaměstnaneckou kartu".

K žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je cizinec povinen doložit:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (resp. dodatek smlouvy či dohody o prodloužení na dobu, na kterou je žádáno o prodloužení zaměstnanecké karty),

 4. rozhodnutí Úřadu práce o prodloužení povolení k zaměstnání – pouze u zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s povolením k zaměstnání (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty) nebo v případě, že cizinec v průběhu pobytu na základě zaměstnanecké karty změnil pracovní místo na místo, na které je mu vydáno povolení k zaměstnání,

 5. doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání,

 6. povinnost předložit tuto náležitost platí pouze u zaměstnanecké karty s duálním charakterem, a to pouze pokud doklad dříve předložený OAMP pozbyl platnosti (např. v případě, že průkaz o dosažení odborné kvalifikace, který cizinec doložil k žádosti o vydání zaměstnanecké karty je časově omezen a v době rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je již neplatný),

 7. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

 8. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

 9. v případě změny podoby fotografii.
   

Pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky výslovně umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti potvrzením vydaným tímto zaměstnavatelem, lze potvrzením nahradit:

 • doklad o zajištění ubytování,
 • pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.
   

V případě, že zaměstnavatelem cizince je agentura práce a bude jej dočasně přidělovat k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, je nezbytnou náležitostí žádosti o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty také doklad, který obsahuje jméno, příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště cizince a dále druh práce, kterou tento cizinec bude jako přidělený zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele. Vzor takového dokladu je dostupný na tomto odkazu.

Splňujete-li podmínky pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, jste povinen se na výzvu osobně dostavit na MV ČR ke zpracování údajů nezbytných pro vydání zaměstnanecké karty, a to včetně pořízení biometrických údajů. Nedostavení se na výzvu MV ČR je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Jste povinen ve lhůtě stanovené MV ČR, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na MV ČR k převzetí průkazu o povolení k pobytu. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.
 

Fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty

Podobně jako v ostatních případech žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, i v případě žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty se při splnění podmínek stanovených § 47 odst. 7 zákona o pobytu cizinců uplatní tzv. fikce platnosti dosavadního povolení k pobytu, která bývá na žádost cizince osvědčována tzv. překlenovacím štítkem.

Fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty se od 17. 8. 2015 vztahuje i na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána. Oprávnění k výkonu zaměstnání však zaniká v případě, že příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR, poskytne MV ČR stanovisko, že další zaměstnávání cizince na pracovní pozici, pro kterou byla zaměstnanecká karta vydána, není možné. Oprávnění k výkonu zaměstnání v takovém případě zaniká doručením rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty.

V případech cizinců se zaměstnaneckou kartou v neduálním režimu (tedy s povolením k zaměstnání nebo s volným přístupem na trh práce (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty) není oprávnění k výkonu zaměstnání spojeno se zaměstnaneckou kartou. Cizinec s platným povolením k zaměstnání (resp. s platným prodlouženým povolením k zaměstnání) nebo s volným přístupem na trh práce tedy může ve výkonu zaměstnání pokračovat i po skončení platnosti zaměstnanecké karty v rámci fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty bez omezení.
 

Společníci, jednatelé a ostatní členové statutárních orgánů obchodních korporací

Zaměstnaneckou kartu vydanou cizinci, který v postavení společníka (včetně člena družstva), člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti, není možné prodloužit, a to ani v případě, že by takovému cizinci bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce ČR. Žádosti o prodloužení takové zaměstnanecké karty podané po 15. 8. 2017 (včetně), nebude moci Ministerstvo vnitra vyhovět.

Jste-li držitelem zaměstnanecké karty vydané z tohoto důvodu, můžete si najít jiné zaměstnání odlišné od výkonu činnosti v předmětu podnikání Vaší obchodní společnosti či družstva oznámit Ministerstvu vnitra změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení.

Cizinci, kteří jsou statutárními orgány obchodních korporací nebo jejich členy mohou jako účel svého pobytu volit účel podnikání a tedy žádat u zastupitelského úřadu o vydání dlouhodobého víza za tímto účelem. Pokud již pobývají na území ČR po dobu 5 let, mohou požádat na pracovišti Ministerstva vnitra o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání.

Od této situace je třeba odlišit případy, kdy zaměstnanecká karta byla  společníku, jednateli  či jinému cizinci, který je statutátním orgánem obchodní korporace vydána jako vyslanému zaměstnanci a pro výkon práce v rámci tohoto vyslání  mu  bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání dle § 95 zákona o zaměstnanosti. V těchto případech lze  zaměstnaneckou kartu i nadále vydat a také prodloužit.

  

Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele

English English

Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo o zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele

Cizinec, který na území České republiky pobývá na základě zaměstnanecké karty, a který hodlá změnit zaměstnavatele, pracovní zařazení anebo hodlá být zaměstnán na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele, je povinen takovou změnu oznámit Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Oznámení o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení anebo o zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo jiného zaměstnavatele musí být učiněno na pracovišti Ministerstva vnitra, a to osobně, poštou, elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Oznámení musí být učiněno na řádně vyplněném a k tomu určeném tiskopisu. Tiskopis žádosti musí být vyplněn v souladu s v něm uvedenými pokyny. Nebude-li tento tiskopis řádně vyplněn, bude na oznámení pohlíženo, jako by nebylo vůbec učiněno!
 

Aby mohlo být oznámení učiněno, musí být splněny následující podmínky:

 1. Oznámit některou z výše uvedených změn může učinit pouze držitel platné zaměstnanecké karty. Cizinec, který není držitelem zaměstnanecké karty, změnu oznámit nemůže.

 2. Změna musí být oznámena nejpozději 30 dní předtím, než nastane. Za rozhodný den se považuje den uvedený v úředním tiskopisu.

 3. Změnu je možné oznámit nejdříve po šesti měsících od převzetí první zaměstnanecké karty, tedy nejdříve po šesti měsících trvání prvního pracovněprávního vztahu. To neplatí, pokud k ukončení tohoto pracovněprávního vztahu došlo z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dohodou ze stejných důvodů, zrušením pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době anebo okamžitým zrušením dle § 56 zákoníku práce.

 4. Změnu zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici u jiného zaměstnavatele nelze oznámit, pokud novým zaměstnavatelem má být agentura práce.

Nebudou-li výše uvedené podmínky splněny, bude oznámení o změně považováno za neučiněné!
 

K oznámení o změně je cizinec povinen předložit následující přílohy:

 1. Doklad o tom, že dosavadní pracovněprávní vztah cizince trvá, nebo že skončil a ke kterému dni.
  Pokud byla zaměstnanecká karta cizinci vydána jako vyslanému zaměstnanci nebo statutárnímu orgánu či společníkovi obchodní korporace pro výkon práce v předmětu její činnosti, je cizinec povinen tuto náležitost předložit pouze tehdy, pokud k výkonu práce pro tuto korporaci uzavřel pracovněprávní vztah.

  Je-li změna oznamována po skončení původního pracovněprávního vztahu, musí být oznámení učiněno nejpozději do šedesáti dnů od jeho skončení, a to bez ohledu na důvod, jinak platnost zaměstnanecké karty ze zákona zanikne (§ 63 zák. č. 326/1999 Sb). Není-li oznámení učiněno osobně nebo prostřednictvím datové schránky či e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem, musí být nejpozději šedesátý den od skončení pracovněprávního vztahu ministerstvu skutečně doručeno (nepostačuje tento poslední den odeslat oznámení poštou).

 2. Pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, smlouvu o budoucí pracovní smlouvě nebo o budoucí dohodě o pracovní činnosti, uzavřenou pro výkon práce na novém pracovním místě.
  Smlouva musí být uzavřena pro výkon práce na volném pracovním místě uvedeném v Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, a v případě změny zaměstnavatelenebo změny pracovního zařazení z ní musí být patrno, že týdenní pracovní doba nebude kratší než 15 hodin, a že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy.

  Jak vyplývá z výše uvedeného, oznamuje-li cizinec zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo u jiného zaměstnavatele, nemusí pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí výše uvedené podmínky (tj. minimální délku pracovní doby a minimální výši mzdy, platu nebo odměny cizince) splňovat.

 3. Písemné prohlášení budoucího zaměstnavatele o tom, že cizinec má odbornou způsobilost k výkonu požadovaného zaměstnání, je-li taková odborná způsobilost zaměstnavatelem vyžadována, nebo vyplývá-li z právních předpisů.
  Vzor tohoto prohlášení je dostupný na tomto odkazu.

Nepředložení některé ze shora uvedených příloh je důvodem, pro nějž se na oznámení změny hledí, jako by nebylo učiněno. To může vést k zániku platnosti zaměstnanecké karty. Za neučiněné bude oznámení považováno i v případě, že tyto přílohy hodnověrně neprokážou v nich uváděné skutečnosti.

Všechny přílohy musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii, případně cestou autorizované konverze převedeny do elektronické podoby. Listiny vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být předloženy spolu s úředně ověřeným překladem do jazyka českého.

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky bude cizince i jeho budoucího zaměstnavatele ve lhůtě do 30 dnů od doručení oznámení informovat o tom, zda byly splněny zákonné podmínky pro oznámení požadované změny. V případě, že tomu tak bude, bude cizinci i jeho budoucímu zaměstnavateli zasláno Sdělení o splnění podmínek, stanovených pro oznamovanou změnu zákonem. Začít pracovat na novém pracovním místě může cizinec teprve v okamžiku, kdy jemu nebo jeho zaměstnavateli bude toto oznámení doručeno, nejdříve však v den, který sám v úředním tiskopisu oznámení uvedl jako den, ke kterému se má změna uskutečnit.
 

Cizinci s volným přístupem na trh práce

Pro držitele zaměstnaneckých karet, jež mají volný přístup na trh práce v České republice (§ 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), anebo musí mít povolení k zaměstnání, kteří hodlají změnit zaměstnavatele, pracovní zařazení, nebo být zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele, výše uvedené informace neplatí.

Tito cizinci jsou povinni změnu oznámit do tří pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo, a to nejlépe na tiskopisu s názvem "Formulář pro oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele".

  

Informace pro držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelené karty

English English

Informace pro držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelené karty

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelená karta již nebudou vydávány.

Držitelé dlouhodobého víza za účelem zaměstnání

Před uplynutím platnosti dlouhodobého víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání požádejte na pracovišti Ministerstva vnitra o zaměstnaneckou kartu. Žádost o vydání zaměstnanecké karty můžete podat nejpozději před uplynutím doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů.  Nežádejte již krajskou pobočku Úřadu práce ČR o prodloužení doby platnosti Vašeho povolení k zaměstnání, nepatříte-li mezi cizince, kteří jsou povinni ho i nadále mít, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Pokud patříte mezi cizince, kteří jsou povinni i nadále mít povolení k zaměstnání, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty), požádejte o tento typ zaměstnanecké karty.

Pokud mezi tyto cizince nepatříte, požádejte o zaměstnaneckou kartu v duálním režimu postupem a za podmínek uvedených v sekci Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty.

Pokud sice nepatříte mezi cizince, kteří jsou povinni i nadále mít povolení k zaměstnání, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty), ale přesto Vám ještě bylo povolení k zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce ČR vydáno, protože jste o jeho vydání nebo prodloužení požádal před účinností novely zákona o pobytu cizinců, toto povolení k zaměstnání zůstává platné a můžete požádat o zaměstnaneckou kartu v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání

Jste-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, požádejte o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, který vám v případě splnění zákonných podmínek bude prodloužen formou zaměstnanecké karty. Nežádejte již krajskou pobočku Úřadu práce ČR o prodloužení doby platnosti vašeho povolení k zaměstnání, nepatříte-li mezi cizince, kteří jsou povinni ho i nadále mít, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání formou zaměstnanecké karty můžete podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu a nejpozději v poslední den platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání.

Připadne-li poslední den platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na den pracovního klidu (sobota, neděle, svátek), posledním den, kdy můžete žádost podat, je nejbližší PŘEDCHÁZEJÍCÍ pracovní den.  V případě, kdy konec lhůty připadá na pracovní den, který není úředním dnem (pátek), lze žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podat ještě v poslední den této lhůty k poštovní přepravě.

V případě, že podání žádosti ve lhůtě zabrání důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech můžete žádost podat i dříve než 120 dnů před uplynutím platnosti oprávnění. Důvody pro pozdější podání žádosti a pro dřívější podání žádosti jste povinen ministerstvu sdělit nejpozději při podání žádosti a na jeho výzvu tyto důvody prokázat.

Pokud sice nepatříte mezi cizince, kteří jsou povinni i nadále mít povolení k zaměstnání, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty), ale přesto Vám ještě bylo povolení k zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce ČR vydáno, protože jste o jeho vydání nebo prodloužení požádal před účinností novely zákona o pobytu cizinců, toto povolení k zaměstnání zůstává platné a můžete požádat o prodloužení o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání formou zaměstnanecké karty v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Držitelé zelené karty

Platná zelená karta se ke dni zavedení zaměstnaneckých karet v ČR automaticky začíná považovat za zaměstnaneckou kartu a zůstává nadále v platnosti až do data uvedeného na této kartě.

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR

English English

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR

Po schválení žádosti o zaměstnaneckou kartu podané na zastupitelském úřadě ČR, potřebujete pro vstup do ČR vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR).

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec zastupitelskému úřadu, a to pouze o pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění – v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s volným přístupem na trh práce je cestovní zdravotní pojištění vyžadováno na celou dobu pobytu, neboť tito zaměstnanci se nestávají účastníky veřejného zdravotního pojištění.

Toto vízum se uděluje z moci úřední, a to v nejkratší možné lhůtě.

Vízum je vydáváno s platností na 6 měsíců, ale pro pobyt v maximální délce 60 dnů, jejichž běh se počítá ode dne vstupu na území ČR. Po přicestování na území ČR je nutno se do 3 pracovních dnů dostavit na pracoviště MV ČR k následným úkonům.

Zrušení a zánik platnosti zaměstnanecké karty

English English

Zrušení a zánik platnosti zaměstnanecké karty

Důvody pro zrušení platnosti zaměstnanecké karty jsou uvedeny také zde.
 

MV ČR rozhodnutím zruší platnost zaměstnanecké karty, pokud:

 • byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

 • neplní účel, pro který byla zaměstnanecká karta vydána,

 • o zrušení platnosti zaměstnanecké karty požádá,

 • cizinci nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem,

a dále pokud:

 • cizinec v žádosti o vydání zaměstnanecké karty uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti předložil padělané anebo pozměněné doklady nebo doklady, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,

 • cizinec přestal splňovat některou z podmínek pro vydání zaměstnanecké karty,

 • policie při pobytové kontrole zjistí, že cizinec nemá platný cestovní doklad nebo předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad a

  • cizinec ve lhůtě stanovené policií nepředloží potvrzení o tom, že požádal o vydání nového cestovního dokladu, nebo

  • ačkoli je důvod pro vydání cizineckého pasu nebo cestovního průkazu totožnosti, cizinec o vydání tohoto cestovního dokladu nepožádá,

 • cestovní doklad cizince byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo odcizený a cizinec nepředloží potvrzení podle písmene c),

 • cizinec nesplnil povinnost za cizince narozeného na území podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne jeho narození,

 • jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území, anebo

 • cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám, a to ani ve lhůtě stanovené policií;

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti zaměstnanecké karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost zaměstnanecké karty, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
 

Zánik zaměstnanecké karty

Jestliže držiteli zaměstnanecké karty vydané z důvodu dle § 42g odst. 2 nebo odst. 3 zákona o pobytu cizinců skončil jediný pracovněprávní vztah, pro který byla jeho zaměstnanecká karta vydána, nebo mu byl pro tento pracovněprávní vztah udělen souhlas, může si ještě v době 60 dnů po skončení tohoto pracovněprávního vztahu najít nové zaměstnání a oznámit Ministerstvu vnitra změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení. Pokud však cizinec do uvedených 60 dnů změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení Ministerstvu vnitra neoznámí, platnost jeho zaměstnanecké karty uplynutím 60. dne zanikne. Pokud v této DOBĚ cizinec takovou změnu oznámí, platnost zaměstnanecké karty zanikne jen v případě, že nebudou splněny zákonné podmínky pro takovou změnu, nejpozději však uplynutím doby platnosti zaměstnanecké karty.

Obdobně pokud cizinec podá žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty a v průběhu řízení, kdy již pobývá oprávnění podle § 47 odst. 4 zákona o pobytu cizinců ( v rámci tzv. fikce pobytu), mu skončí pracovně právní vztah uplynutím 60 dnů od skončení pracovněprávního vztahu, zanikne také toto oprávnění. Toto nenastane jen tehdy, pokud cizinec nejpozději v šedesáti dnech od ukončení pracovněprávního vztahu oznámí změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení a jsou splněny zákonné podmínky pro takovou změnu.

V případě, že cizinci zanikne platnost zaměstnanecké karty nebo fikce její platnosti, bude cizinec muset území ČR opustit. Za tímto účelem Ministerstvo vnitra cizinci vydá výjezdní příkaz.

  

Možnosti dočasného přidělení držitele zaměstnanecké karty agenturou práce k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli)

English English

Možnosti dočasného přidělení držitele zaměstnanecké karty agenturou práce k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli)

Zákonem č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byl s účinností od 29. 7. 2017 odstraněn zákaz dočasného přidělení držitelů zaměstnaneckých karet agenturou práce k výkonu práce uživatele.

Zaměstnaneckou kartu lze tedy vydat nebo prodloužit v případě, že zaměstnavatelem cizince je agentura práce, která jej dočasně přiděluje k výkonu práce k uživateli.  Není však možné, aby cizinec, držitel zaměstnanecké karty, změnil zaměstnavatele nebo se nechal zaměstnat na další pracovní pozici u jiného zaměstnavatele, jestliže budoucím zaměstnavatelem má být agentura práce. V tomto ohledu není rozhodné, zda půjde o zaměstnance, který má být dočasně přidělován k výkonu práce k uživateli nebo o tzv. kmenového zaměstnance agentury práce.

Cizinci, kterým byla zaměstnanecká karta vydána pro výkon práce u agentura práce jako zaměstnavatele, budou moci měnit pracovní zařazení (místo výkonu práce, druh práce) nebo být zaměstnáni na další pracovní pozici u stejné agentury práce.

Dále je třeba upozornit na nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení v souladu s § 64 zákona o zaměstnanosti stanoví, že agentura práce může přidělovat cizince k výkonu práce k uživateli pouze v případě, že cizinec má vykonávat práce, ke kterým je zapotřebí minimálně středoškolského vzdělání s maturitou. Tento předpoklad nemusí být splněn pouze u některých profesí v příloze k tomuto nařízení uvedených.

Zaměstnanci agentury práce, kteří by měli být podle předložené pracovní smlouvy přidělováni k výkonu práce k uživateli, budou povinni ke své žádosti předložit navíc doklad, ve kterém bude uvedeno jejich jméno, příjmení, státní příslušnost, datum a místo narození, jejich bydliště, druh práce, kterou mají jako přidělení zaměstnanci vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele. Vzor takového dokladu je dostupný na tomto odkazu.

  

Kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech & Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR

English English

Kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech & Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR

Pro podávání žádostí o zaměstnanecké karty jsou od 1. září 2019 na vybraných zastupitelských úřadech ČR zavedeny početní kvóty. Jejich výši stanovuje nařízení vlády č. 321/2022 Sb. (pdf, 78 kB), kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu. Informace o aktuálním čerpání konkrétních kvót jsou zveřejněny přímo na internetových stránkách příslušných zastupitelských úřadů.

V rámci těchto kvót jsou stanoveny maximální počty žádostí, které mohou podat účastníci Programů schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku:

Programy účastníkům přinášejí různé výhody, které ostatní žadatelé o zaměstnaneckou kartu nemají:


-
PROGRAM VYSOCE
KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC
PROGRAM
KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC
PROGRAM KLÍČOVÝ
A VĚDECKÝ PERSONÁL
Zaručená možnost podání žádosti na zastupitelském úřadu Ano Ano Ano
Podání žádosti společně s nejbližšími rodinnými příslušníky Ano Ne Ano
Vyřízení žádosti do 30 dnů Ne Ne Ano
Písemné potvrzení nahrazující:
- doklad o zajištění ubytování Ano Ne Ano
- pracovní smlouvu Ano Ne Ano
- doklad o odborné způsobilosti Ne Ne Ano
Možnost změny zaměstnavatele Po 6 měsících Po 6 měsících Bez omezení
Možnost podání žádosti na území ČR Ne Ne Ne

Kromě těchto Programů existuje pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny možnost využít Program mimořádné pracovní vízum. Žadatel o toto vízum i jeho zaměstnavatel musí být účastníky vládou schváleného migračního programu v gesci Ministerstva zemědělství.

  

vytisknout  e-mailem