Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

 • Základní informace
 • Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu
 • Zvláštní případy / neduální režim zaměstnanecké karty
 • Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty
 • Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu
 • Nespolehlivý zaměstnavatel
 • Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty
 • Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele
 • Informace pro držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelené karty
 • Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR
 • Zrušení a zánik platnosti zaměstnanecké karty
 • Možnosti dočasného přidělení držitele zaměstnanecké karty agenturou práce k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli)
 • Informační leták
 • Migrační projekty a režimy zvláštního zacházení

Základní informace

English English

Základní informace

Co je zaměstnanecká karta?

Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn:

 • pobývat na území ČR a zároveň,
 • pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo
 • pracovat na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (v rámci změny zaměstnavatele, změny pracovní pozice, zaměstnání u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici).

Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu, které již nejsou vydávány. Modré karty jsou vydávány i nadále.

Zaměstnanecká karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky.

Zaměstnanecká karta je nejčastěji vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o zaměstnaneckou kartu je 60 dnů; 90 dnů ve zvlášť složitých případech, nebo pokud odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra žádal o vydání závazného stanoviska Úřadu práce ČR – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu.

Pro koho je zaměstnanecká karta určena?

Zaměstnanecká karta je určena pro cizince ze všech států světa. Ne však pro

 • občany členských států EU/EHP a Švýcarska a
 • jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Pro jaké druhy zaměstnání je zaměstnanecká karta určena?

Z hlediska odborné způsobilosti je zaměstnanecká karta určena pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň požadované odborné způsobilosti.

Volné pracovní místo, na které lze podat žádost o zaměstnaneckou kartu, však musí být zařazeno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa musí být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je můžete vyhledat.

Zaměstnanecká karta se tedy váže vždy ke konkrétní pracovní pozici (může jich být i více najednou), na kterou byla vydána, popř. k pracovní pozici, k níž byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v rámci změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice.

Duální a neduální charakter zaměstnanecké karty

Zaměstnanecká karta má tzv. duální charakter, tj. opravňuje cizince jak k pobytu na území ČR, tak k zaměstnání, aniž by cizinec musel žádat na dvou místech, tedy speciálně žádat u Úřadu práce ČR – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu o vydání povolení k zaměstnání.

Zaměstnanecká karta existuje také v režimu neduálního dokladu, tj. je v takovém případě v zásadě jen povolením k pobytu, a to u cizince, u kterého je podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti vyžadováno nadále povolení k zaměstnání nebo který má podle zákona o zaměstnanosti volný přístup na trh práce (tj. je uveden v § 98 zákona o zaměstnanosti). Více o těchto případech se dozvíte v sekci Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty.

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

English English

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

Žádost o zaměstnaneckou kartu musíte osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Žádost jste oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož jste občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož jste držitelem, nebo ve státě, ve kterém máte povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Žádost o zaměstnaneckou kartu jste oprávněn podat též na území ČR na pracovišti MV ČR, pokud již na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem. V takovém případě je možné podat žádost až do konce platnosti takového oprávnění k pobytu. Žádost však nejste oprávněn podat na území, jestliže na území pobýváte na základě dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území nebo za účelem sezónního zaměstnání. Pokud pobýváte na území na základě dlouhodobého pobytu za účelem strpění pobytu na území, můžete o vydání zaměstnanecké karty na území požádat pouze za předpokladu, že na území pobýváte nepřetržitě po dobu 3 let na základě dlouhodobého víza za účelem strpění a dlouhodobého pobytu za stejným účelem.

Správní poplatek

Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty podléhá správnímu poplatku. V případě žádosti podávané u zastupitelského úřadu činí poplatek (konzulární) 1 000 CZK  a hradí se jeho ekvivalent v zahraniční měně. Neuhradíte-li správní poplatek při podání žádosti u zastupitelského úřadu bude řízení o vaší žádosti zastaveno. V případě žádosti podávané na území na pracovišti Ministerstva vnitra činí správní poplatek 1 500 Kč a hradí se formou kolkové známky. Nebude-li správní poplatek uhrazen při podání žádosti nebo jen z části, budete vyzván k jeho zaplacení v 15ti denní lhůtě.  Nezaplacení správního poplatku v této lhůtě je důvodem pro zastavení řízení o Vaší žádosti, a to i v případě, že jste správní poplatek zaplatil jen z části. Přehled správních poplatků naleznete zde. V případě žádostí  o vydání zaměstnanecké karty podaných před 15. 8. 2017, je správní poplatek vybírán  ve výši 2 500 CZK při převzetí průkazu o povolení k pobytu (zaměstnanecké karty), bez ohledu na místo podání této žádosti. Správní poplatek není možné na pracovištích Ministerstva vnitra uhradit v hotovosti.

Žádost o vydání zaměstnanecké karty se podává na zvláštním formuláři „Žádost o zaměstnaneckou kartu“, v němž kromě vyplnění příslušných údajů uvedete též číslo volného pracovního místa zařazeného v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložíte:

 1. platný cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,

 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

 5. doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména

  • doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom); v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, jste na žádost správního orgánu povinen prokázat a předložit doklad o tom, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR.

  • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle jiných právních předpisů vyžadována (např. průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku nebo u řidičů tramvaje/autobusů příslušné řidičské oprávnění apod.),

  •  doklad prokazující, že splňujete podmínky pro výkon tzv. regulovaného povolání, jde-li o takové povolání; pokud již nejste držitelem takového dokladu, musíte tedy navíc po podání žádosti o zaměstnaneckou kartu požádat příslušný uznávací orgán ČR o uznání Vaší odborné kvalifikace. Vydání zaměstnanecké karty je podmíněno tím, že doložíte kladné rozhodnutí uznávacího orgánu,

 6. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 7. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Všechny přikládané doklady musí být předloženy v originále, případně v úředně ověřené kopii. Cestovní doklad musí být předložen v originále. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Dále platí, že před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec nikoli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, ale zastupitelskému úřadu a pouze pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který o zaměstnaneckou kartu žádá na území ČR nebo přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné.

Náležitosti žádosti se dále liší v případě, že zaměstnanecká karta funguje v neduálním režimu. Více informací najdete v sekci Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty.

Zvláštní případy / neduální režim zaměstnanecké karty

English English

Zvláštní případy / neduální režim zaměstnanecké karty

V některých zvláštních případech, které jsou uvedeny níže, může o zaměstnaneckou kartu požádat také cizinec, který hodlá na území ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání a má právo volného vstupu na trh práce nebo i nadále podléhá povinnosti mít k výkonu závislé práce povolení k zaměstnání vydávané Úřadem práce ČR. Právo volného vstupu na trh práce nebo povolení k zaměstnání v těchto případech cizince opravňují k výkonu zaměstnání a zaměstnanecká karta mu slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu, tj. funguje v tzv. neduálním režimu.

A. Volný vstup na trh práce ČR

Právo volného vstupu na trh práce ČR má podle § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti například cizinec, který

 • získal v ČR střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři nebo vysokoškolské vzdělání nebo

 • chce být v ČR zaměstnán jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo duchovní církve nebo náboženské společnosti registrované v ČR nebo

 • je do ČR vyslán v rámci poskytování služeb svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu EU/EHP nebo ve Švýcarsku.

Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána na dobu trvání pracovněprávního vztahu podle předložených dokladů (např. pracovní smlouvy), nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení doby její platnosti.

Cizinec může po příjezdu do ČR nastoupit do zaměstnání, má-li platné vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty.

Změní-li tento cizinec zaměstnavatele nebo pracovní pozici nebo si najde další zaměstnání a nadále i pro toto nové zaměstnání je cizincem s volným vstupem na trh práce, musí tuto skutečnost oznámit Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo, a to zejména na formuláři "Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele"

Náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty – zaměstnanecká karta s neduálním charakterem a s volným přístupem na trh práce

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s volným přístupem na trh práce, je tedy cizinec povinen doložit:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografie,

 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

 5. doklad prokazující, že se jedná o cizince podle § 98 zákona o zaměstnanosti tedy doklad prokazující právo volného vstupu na trh práce - konkrétní forma dokladu prokazujícího tuto skutečnost je závislá na tom, na základě jakého ustanovení § 98 zákona o zaměstnanosti má cizinec volný vstup na trh práce; toto právo může v některých případech vyplývat přímo z pracovní smlouvy, resp. z obsahu pracovního poměru nebo bude nutné ho prokázat jiným samostatným dokladem (např. doklad o dosažení středního nebo vyššího odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři nebo vysokoškolského vzdělání v ČR),

 6. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 7. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Doklad prokazující odbornou způsobilost k výkonu daného zaměstnání ani doklad o uznání zahraničního vzdělání od cizince vyžadován nebude. Nemusí jít ani o pracovní místo zařazené do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec nikoli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, ale zastupitelskému úřadu a pouze pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který o zaměstnaneckou kartu žádá na území ČR nebo přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné.

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s volným přístupem na trh práce je vyžadováno předložení cestovního zdravotního pojištění na celou dobu pobytu, neboť tito zaměstnanci se nestávají účastníky veřejného zdravotního pojištění.

B. Povolení k zaměstnání

Cizinec, který chce v ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání na základě zaměstnanecké karty, musí požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o vydání povolení k zaměstnání pouze tehdy,

 • je-li svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným mimo území EU/EHP nebo Švýcarska vyslán k výkonu práce do ČR (aby zde plnil úkoly vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi tímto zaměstnavatelem a českou právnickou či fyzickou osobou) nebo

 • pracuje-li jako stážista v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v ČR nebo

 • stanoví-li to o něm platná mezinárodní smlouva.

V těchto případech cizinec žádá o vydání povolení k zaměstnání na pracovní místo, které není zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána na dobu platnosti povolení k zaměstnání. Prodloužení doby jeho platnosti je podmínkou případného prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty.

Cizinec může po příjezdu do ČR nastoupit do zaměstnání, má-li platné povolení k zaměstnání a vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, případně jiné povolení k pobytu či vízum.

Změní-li tento cizinec zaměstnavatele nebo pracovní pozici nebo si najde další zaměstnání a nadále i pro toto nové zaměstnání je cizincem s povolením k zaměstnání, musí tuto skutečnost oznámit Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo, a to zejména na formuláři "Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele".

Náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty – zaměstnanecká karta s neduálním charakterem a s povolením k zaměstnání

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s povolením k zaměstnání, je cizinec povinen doložit:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografie,

 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

 5. povolení k zaměstnání; pokud cizinec o vydání povolení k zaměstnání požádal a ještě nebylo vydáno, lze v žádosti o zaměstnaneckou kartu tuto skutečnost uvést (zaškrtnout) a uvést též číslo jednací podané žádosti, datum podání žádosti a u které krajské pobočky Úřadu práce ČR cizinec o vydání povolení k zaměstnání požádal,

 6. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 7. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Doklad prokazující odbornou způsobilost k výkonu daného zaměstnání ani doklad o uznání zahraničního vzdělání od cizince k žádosti o vydání zaměstnanecké karty vyžadován nebude. Nemusí jít ani o pracovní místo zařazené do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s povolením k zaměstnání [vyslaných k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem na území ČR (§ 95 zákona o zaměstnanosti)], kteří neuzavírají s tuzemským zaměstnavatelem pracovní smlouvu, bude namísto doložení pracovní smlouvy považováno za dostačující doložení tzv. vysílacího dopisu, z něhož bude též zřejmé, že bez ohledu na rozsah práce nebude nebo není sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin skutečnosti.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec nikoli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, ale zastupitelskému úřadu a pouze pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který o zaměstnaneckou kartu žádá na území ČR nebo přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné.

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s povolením k zaměstnání může být vyžadováno předložení cestovního zdravotního pojištění na celou dobu pobytu, neboť tito zaměstnanci se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění pouze v některých případech.

Společníci, jednatelé a ostatní členové statutárních orgánů obchodních korporací

S účinností od 15. 8. 2017 nelze zaměstnaneckou kartu vydat cizinci, který v postavení společníka (včetně člena družstva), člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti.  Toto není možné ani v případě, že by takovému cizinci bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce ČR.

Byla –li cizinci zaměstnanecká karta z tohoto důvodu vydána v minulosti, tato sice zůstává v platnosti, nicméně ji nebude možné prodloužit. (viz také článek Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty).

Cizinci, kteří jsou statutárními orgány obchodních korporací nebo jejich členy mohou jako účel svého pobytu volit účel podnikání a tedy žádat u zastupitelského úřadu o vydání dlouhodobého víza za tímto účelem. Pokud již pobývají na území ČR po dobu 5 let, mohou požádat na pracovišti Ministerstva vnitra o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání.

Od této situace je třeba odlišit případy, kdy o vydání zaměstnanecké karty žádá společník, jednatel či jiný cizinec, který je statutárním orgánem obchodní korporace, a to jako vyslaný zaměstnanec, přičemž pro výkon práce v rámci tohoto vyslání mu bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání dle § 95 zákona o zaměstnanosti. V těchto případech lze zaměstnaneckou kartu vydat a také prodloužit.

Sezónní zaměstnávání

K výkonu sezónních prací je s účinností od 15. 8. 2017 cizincům udělováno dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnávání. Dosavadní zaměstnanecká karta vydaná cizinci za účelem sezónního zaměstnávání zůstává v platnosti a lze ji prodlužovat podle právní úpravy účinné do 14. 8. 2017

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty

English English

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty

Dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání již nebude možné udělit.

Není však vyloučeno, že cizinec pobývající na území ČR na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání získá povolení k zaměstnání a bude v ČR pracovat.

Pokud budete na území ČR pobývat na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání, ale současně si po příjezdu na území ČR najdete práci, na kterou získáte povolení k zaměstnání a budete v rámci tohoto stejného zaměstnání chtít pracovat i nadále, podejte před uplynutím platnosti dlouhodobého víza žádost o zaměstnaneckou kartu, neboť v rámci pobytu na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu Vám již nebude možné povolení k zaměstnání vydat, pokud nepůjde o výjimečné případy stanovené zákonem o zaměstnanosti (držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání + případy uvedené v části b) zde.

V případě podání této žádosti již nemusí být Vámi obsazené pracovní místo zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, ale MV CŘ si v rámci řízení o Vaší žádosti vyžádá závazné stanovisko Úřadu práce ČR k Vašemu dalšímu zaměstnávání na tomto pracovním místě.

K této žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložíte náležitosti uvedené zde.

Tento postup se netýká Zvláštních případů / Neduálního režimu zaměstnanecké karty, v jejichž rámci může nadále cizinec získat povolení k zaměstnání, se kterým později požádá o zaměstnaneckou kartu nebo pokud se jedná o cizince s volným přístupem na trh práce.

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu

English English

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu

Řízení o žádosti

Žádost o zaměstnaneckou kartu je nezbytné podávat vždy osobně. (Pouze u žádostí, které byly podány na zastupitelském úřadě, může ZÚ v odůvodněných případech od této povinnosti upustit).

U žádostí podaných na území ČR pracovišti MV ČR platí, že v případě, že bude žádost podána jiným způsobem (elektronicky, poštou, zmocněným zástupcem), musí být MV ČR doručena nejpozději v poslední den zákonné lhůty (nestačí je poslední den lhůty podat na poště), řízení o žádosti není zahájeno, pokud se osobně nedostavíte do 5ti dnů na pracoviště MV ČR, kam byla žádost zaslána / podána. Ministerstvo vnitra tuto skutečnost konstatuje usnesením, které poznamená do spisu a vás v tomto případě vyrozumí o skutečnosti, že řízení nebylo zahájeno a vrátí vám zpět žádost včetně případných příloh. Proti uvedenému usnesení se nelze odvolat.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě funguje zastupitelský úřad jako prostředník mezi žadatelem a orgánem zodpovědným za rozhodnutí, tedy MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, na počátku řízení ho vyzývá k odstranění vad žádosti, vyzývá žadatele k pohovoru, prostřednictvím zastupitelského úřadu jsou žadateli doručovány písemnosti vyhotovené MV ČR, nebo ho vyzve, aby se dostavil k vyznačení víza nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty.

Řízení o vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců, správnímu řádu se stanovenými výjimkami, a případně dalších souvisejících zákonů.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti a jde-li o žádost podanou u zastupitelského úřadu, zastupitelký úřad řízení o žádosti zastaví. Trpí-li žádost jinými vadami nebo jde o žádost podanou na území ČR správní orgán (zastupitelský úřad, ministerstvo vnitra) Vás vyzve k odstranění vad žádosti a řízení o takové žádosti a určí vám k tomuto přiměřenou lhůtu. Po tuto dobu neběží lhůty pro vydání rozhodnutí o Vaší žádosti. Zastupitelský úřad vás v průběhu řízení může vyzvat k pohovoru, požádat vás o doplnění náležitostí, resp. Vás písemně vyzvat k jejich doplnění, snímat vaše otisky prstů či pořizovat váš obrazový záznam. Pohovor může být zastupitelským úřadem uskutečněn již při podání žádosti. Ministerstvo vnitra Vás může v průběhu řízení předvolat k provední výslechu, nebo o toto může požádat zatupitelký úřad, výslech lze provést již při podání žádosti.

Doplnění do žádosti

Doložení do žádosti provádějte buď osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách.

Doklad vydaný cizím státem musí splňovat podmínky vyššího ověření (superlegalizace), popř. apostily, pokud nejde o listiny vydané státem, se kterým má ČR uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou od požadavku vyššího ověření osvobozeny.

Doklad vyhotovený v cizím jazyce musíte předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Pokud jste v průběhu řízení vyzván k doplnění některých náležitostí do žádosti a žádost byla podána na zastupitelském úřadu ČR, můžete dodat vše danému zastupitelskému úřadu, ale není vyloučeno, abyste poslal doplnění doporučenou poštou přímo Ministerstvu vnitra.

Pokud byla vaše žádost podána na území ČR, dodávejte do žádosti doporučenou poštou na adresu uvedenou ve výzvě nebo na adresu pracoviště, kde byla žádost podána.

Vždy uvádějte číslo jednací své žádosti.

Nedoložení náležitostí ve stanovených lhůtách je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení vaší žádosti.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty je 60 dnů ode dne podání žádosti. Ve zvlášť složitých případech, nebo pokud OAMP žádalo o vydání závazného stanoviska Úřadu práce (žádosti podle § 42g odst. 6 zákona o pobytu cizinců) platí lhůta 90 dnů ode dne podání žádosti.

Pro vyřízení žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty nebo žádosti o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele platí obecné lhůty dle správního řádu.

Lhůty pro vyřízení žádosti neběží, nebo jsou prodlouženy v  zákonem stanovených případech, např. pokud je řízení usnesením přerušeno.

Vyhovění žádosti o zaměstnaneckou kartu

V případě kladného posouzení vaší žádosti (splňujete-li podmínky pro vydání zaměstnanecké karty) vás pracoviště MV ČR/zastupitelský úřad, na kterém jste žádost podal, kontaktuje.

Pokud v době předpokládaného rozhodnutí o vaší žádosti podané na území ČR nebudete na území ČR, informujte o tom dané  pracoviště MV ČR.

Podáte-li žádost o zaměstnaneckou kartu v zahraničí a vaše žádost je kladně vyřízena (splňujete-li podmínky pro vydání zaměstnanecké karty), vydá vám zastupitelský úřad na pokyn MV ČR vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR). Před vyznačením víza budete požádáni o předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do dne, kdy vám v ČR vznikne veřejné zdravotní pojištění.

Po příjezdu do ČR nejpozději do 3 pracovních dnů navštivte pracoviště Ministerstva vnitra za účelem splnění ohlašovací povinnosti a poskytnutí biometrických údajů nutných ke zhotovení zaměstnanecké karty. Adresu pracoviště, na které se máte dostavit, se dozvíte od zastupitelského úřadu. Pokud jste požádal o vydání zaměstnanecké karty na území ČR, jste rovněž povinen se osobně dostavit na MV ČR ke zpracování údajů nezbytných pro vydání zaměstnanecké karty (včetně pořízení biometrických údajů), a to na výzvu MV ČR. Nedostavení se v uvedené lhůtě po příjezdu do ČR nebo nedostavení se na výzvu MV ČR, jde-li o žádost podanou na území ČR, je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Bezprostředně po pořízení biometrických údajů vám bude vydáno „Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty“. Na základě tohoto potvrzení můžete být přijat do zaměstnání a zaměstnáván již ode dne vydání potvrzení do dne ukončení řízení o žádosti (vydání biometrické karty). Přepokladem však je, že  jste držitelem dlouhododbého či krátkododbého víza nebo jiného povolení k pobytu. Toto potvrzení je tedy velice důležité zejména pro případy, kdy cizinec není držitelem povolení k zaměstnání nebo nemá volný přístup na trh práce (tj. jedná-li se o zaměstnaneckou kartu v duálním režimu).

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavíte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí zaměstnanecké karty a z důvodu prověření jedinečnosti vazby mezi Vámi a vydaným průkazem, ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu a funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Zaměstnanecká karta je nejčastěji vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti. V případě zaměstnání vykonávaného na základě povolení k zaměstnání může být zaměstnanecká karta cizinci vydána na dobu platnosti povolení k zaměstnání.

Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte hlásit případné změny vašich údajů.

Oprávnění pobývat na území v průběhu řízení o žádosti

Jestliže byla žádost o vydání zaměstnanecké karty nebo žádost o prodloužení doby platnosti zaměstanencké karty podána na území a v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o pobytu cizinců (např. ve stanovených lhůtách) a doba dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu  uplyne před rozhodnutím o žádosti, považuje se toto dosavadní vízum či povolení k pobytu za platné až do právní moci rozhodnutí o Vaší žádosti (tedy například i  po dobu řízení o včasně podaném odvolání).  Dříve, než právní mocí rozhodnutí o žádosti však toto oprávnění může skončit v důsledku pravomocného odsouzení k trestu vyhoštění, vykonatelností rozhodnutí o správním vyhoštění, podáním žádosti o mezinárodní ochranu nebo specificky u zaměstnaneckých karet marným uplynutím 60ti dnů od skončení pracovněprávního vztahu.

Toto oprávnění k pobytu se osvědčuje štítkem dlouhodobého víza vyznačeným  do cestovního  dokladu žadatele, jde o  tzv. "překlenovací štítek“.

Zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty

MV ČR žádost o zaměstnaneckou kartu zamítne, např. jestliže

 • cizinec nesplňuje některou z podmínek pro vydání zaměstnanecké karty (např. pracovní pozice není zařazena v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, jde-li o tento typ karty, není splněna podmínka existence pracovně právního vztahu odpovídajícího požadavkům zákona nebo není splněna podmínka odborné způsobilosti),

 • jde o žádost o vydání zaměstnanecké karty podanou cizincem uvedeným v § 42g odst. 6 zákona o pobytu cizinců a Úřad práce ČR - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce povolit,

 • cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit,

 • cizinec vyplní žádost nepravdivě,

 • je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,

 • je cizinec zařazen do schengenského informačního systému,

 • má poznatky o tom, že by náklady spojené s pobytem cizince na území nesla Česká republika,

 • cizinec předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy ČR,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy schengenkých států,

 • cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,

 • jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného zaměstnaneckou kartou neopustí území nebo že zaměstnaneckou kartu hodlá zneužít k jinému účelu, než je uveden v žádosti,

 • před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, nejde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,

 • pobyt cizince na území není v zájmu ČR nebo je zjištěna jiná závažná překážka pobytu cizince na území, nebo

 • cizinec neuhradil pokutu nebo náklady řízení vzniklé v souvislosti s řízením vedeným podle tohoto zákona,

 • cizinec neplnil účel dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území, ledaže prokáže, že se jednalo o neplnění účelu po dobu přechodnou a ze závažných důvodů,

 • cizinec se dopustil obcházení zákona s cílem získat dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu například tím, že uzavřel účelové manželství, jeho účelovým prohlášením bylo určeno otcovství k dítěti nebo byl účelově jmenován statutárním orgánem obchodní korporace,

 • cizinec není osobou trestně zachovalou,

 • budoucí zaměstnavatel cizince je nespolehlivý.

V případě zamítnutí žádosti Vám bude doručeno písemné vyhotovení rozhodnutí MV ČR o zamítnutí Vaší žádosti; v případě podání žádosti na zastupitelském úřadu nejčastěji jeho prostřednictvím.

Odvolání pro rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty

V případě zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty můžete ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Odvolání se však podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Lhůta pro podání odvolání je zachována, pokud je poslední den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která obsahuje podání, u držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence nebo u osoby, která má obdobné postavení v jiném státě. Zastupitelský úřad ČR není orgánem věcně příslušným pro přijetí odvolání, resp. podání odvolání na Zastupitelském úřadu ČR nemá vliv na zachování lhůty pro podání odvolání až do okamžiku doručení odvolání Ministerstvu vnitra ČR.

Z odvolání musí být patrno, kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu, případně adresa pro doručování), které věci se týká a co se navrhuje a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Pokud odvolání trpí vadami, správní orgán odvolatele vyzývá k odstranění vad odvolání.

Neshledá-li Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky důvod pro zrušení nebo změnu vlastního zamítavého rozhodnutí (pro tzv. autoremeduru), předá spis se svým stanoviskem do 30 dnů od doručení odvolání k rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu. Nadřízeným správním orgánem Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky je v řízeních ve věcech pobytu cizinců Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Ta následně o odvolání rozhodne a žadateli doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o odvolání.

Nespolehlivý zaměstnavatel

English English

Nespolehlivý zaměstnavatel

Zákon o pobytu cizinců vylučuje vydání zaměstnanecké karty nebo udělení souhlasu se zaměstnáváním cizince u jiného zaměstnavatele, pokud je tento zaměstnavatel nespolehlivý. Koncept nespolehlivého zaměstnavatele má především předcházet skrytému agenturnímu zaměstnávání cizinců a neumožnit zaměstnavatelům, kteří systematicky neplní povinnosti vyplývající z jiných než pracovněprávních předpisů (veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení), cizince zaměstnávat.

Ve smyslu § 178f zákona o pobytu cizinců je nespolehlivým zaměstnavatel v těchto případech:

 1. Zaměstnavatel není osobou bezdlužnou
  Bezdlužný je zaměstnavatel, který nemá evidován nedoplatek u orgánů finanční správy, celní správy, na pojistném na sociální zabezpečení a na pojistném na zdravotní pojištění. Za nedoplatek se nepovažuje ten nedoplatek, u kterého bylo povoleno posečkání s úhradou nebo rozložení jeho úhrady do splátek.

 2. Zaměstnavateli byla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
  Nespolehlivým zaměstnavatelem je ten zaměstnavatel, kterému byla v období 4 měsíců předcházejících podání žádosti o zaměstnaneckou kartu pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.

 3. Zaměstnavatel nevyvíjí ekonomickou činnost
  Nespolehlivým zaměstnavatelem je také ten zaměstnavatel, který nevyvíjí ekonomickou činnost v předmětu svého podnikání nebo se tuto skutečnost MV ČR nepodařilo ověřit.

 4. Zaměstnavatel neplnil povinnost registrovat cizince k pojistnému
  Nespolehlivým je zaměstnavatel, který v období posledního roku nesplnil povinnost přihlásit svého zaměstnance k účasti na pojistném na sociální zabezpečení nebo veřejné zdravotním pojištění.

 5. Zaměstnavatel je v likvidaci
  Nespolehlivým je ten zaměstnavatel, který je v likvidaci.

 6. Sídlo zaměstnavatele není skutečné
  Nespolehlivým je také zaměstnavatel, který je právnickou osobou a jehož sídlo, které má evidováno ve veřejných rejstřících, není skutečné. Za skutečné sídlo se považuje sídlo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se obchodního vedení zaměstnavatele, popřípadě místo, kde se schází vedení zaměstnavatele.
   

Skutečnost, že zaměstnavatel je nespolehlivý, je důvodem pro nevydání zaměstnanecké karty cizinci dle § 46 odst. 6 písm. d) zákona o pobytu cizinců nebo důvodem pro neudělení souhlasu se změnou zaměstnavatele dle § 42g odst. 7 zákona o pobytu cizinců.  Nespolehlivost zaměstnavatele však sama o sobě není překážkou prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty.

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

English English

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

Dobu platnosti zaměstnanecké karty lze opakovaně prodloužit při splnění v zásadě stejných podmínek jako pro vydání zaměstnanecké karty a to na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu 2 let. Jde-li o zaměstnání vykonávaného na základě povolení k zaměstnání, platnost zaměstnanecké karty se prodlouží na dobu odpovídající době uvedené v rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání.

Žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty se podává na pracovišti Ministerstva vnitra. Žádost musíte podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti stávající zaměstnanecké karty a nejpozději v poslední den platnosti zaměstnanecké karty.

Vzhledem k tomu, že fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty se vztahuje i na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána (více viz níže), můžete i nadále pracovat na stávající pozici za předpokladu, že žádáte o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty na pracovní pozici, kterou již vykonáváte. V případě, že žádáte o prodloužení zaměstnanecké karty vydané na základě povolení k zaměstnání, můžete nadále pracovat, pokud Vám již bylo vydáno prodloužení povolení k zaměstnání, anebo jste v zákonné lhůtě o prodloužení tohoto povolení k zaměstnání požádal.

Pokud podání žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty ve stanovené lhůtě zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, je oprávněn žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů.  Povolení k pobytu i k zaměstnání se do zániku tohoto oprávnění považuje za platné. Je na cizinci, aby tyto důvody, které mu bránily v podání žádosti před skončením platnosti stávající zaměstnanecké karty, správnímu orgánu sám z vlastní iniciativy sdělil a prokázal. Povinnost tvrzení a důkazu těchto důvodů je na cizinci. Cizinec je povinen sdělit důvody pozdějšího podání žádosti nejpozději v okamžik podání žádosti.

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

Žádost o prodloužení zaměstnanecké karty se podává na zvláštním tiskopisu "Žádost o zaměstnaneckou kartu".

K žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je cizinec povinen doložit:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (resp. dodatek smlouvy či dohody o prodloužení na dobu, na kterou je žádáno o prodloužení zaměstnanecké karty),

 4. rozhodnutí Úřadu práce o prodloužení povolení k zaměstnání – pouze u zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s povolením k zaměstnání (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty) nebo v případě, že cizinec v průběhu pobytu na základě zaměstnanecké karty změnil pracovní místo na místo, na které je mu vydáno povolení k zaměstnání,

 5. doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání,

 6. povinnost předložit tuto náležitost platí pouze u zaměstnanecké karty s duálním charakterem, a to pouze pokud doklad dříve předložený OAMP pozbyl platnosti (např. v případě, že průkaz o dosažení odborné kvalifikace, který cizinec doložil k žádosti o vydání zaměstnanecké karty je časově omezen a v době rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je již neplatný),

 7. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

 8. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

 9. v případě změny podoby fotografii.

Splňujete-li podmínky pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, jste povinen se na výzvu osobně dostavit na MV ČR ke zpracování údajů nezbytných pro vydání zaměstnanecké karty, a to včetně pořízení biometrických údajů. Nedostavení se na výzvu MV ČR je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Jste povinen ve lhůtě stanovené MV ČR, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na MV ČR k převzetí průkazu o povolení k pobytu. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty

Podobně jako v ostatních případech žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, i v případě žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty se při splnění podmínek stanovených § 47 odst. 7 zákona o pobytu cizinců uplatní tzv. fikce platnosti dosavadního povolení k pobytu, která bývá na žádost cizince osvědčována tzv. překlenovacím štítkem.

Fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty se od 17. 8. 2015 vztahuje i na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána. Oprávnění k výkonu zaměstnání však zaniká v případě, že příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR, poskytne MV ČR stanovisko, že další zaměstnávání cizince na pracovní pozici, pro kterou byla zaměstnanecká karta vydána, není možné. Oprávnění k výkonu zaměstnání v takovém případě zaniká doručením rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty.

V případech cizinců se zaměstnaneckou kartou v neduálním režimu (tedy s povolením k zaměstnání nebo s volným přístupem na trh práce (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty) není oprávnění k výkonu zaměstnání spojeno se zaměstnaneckou kartou. Cizinec s platným povolením k zaměstnání (resp. s platným prodlouženým povolením k zaměstnání) nebo s volným přístupem na trh práce tedy může ve výkonu zaměstnání pokračovat i po skončení platnosti zaměstnanecké karty v rámci fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty bez omezení.

Společníci, jednatelé a ostatní členové statutárních orgánů obchodních korporací

Zaměstnaneckou kartu vydanou cizinci, který v postavení společníka (včetně člena družstva), člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti, není možné prodloužit, a to ani v případě, že by takovému cizinci bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce ČR. Žádosti o prodloužení takové zaměstnanecké karty podané po 15. 8. 2017 (včetně), nebude moci Ministerstvo vnitra vyhovět.

Jste-li držitelem zaměstnanecké karty vydané z tohoto důvodu, můžete si najít jiné zaměstnání odlišné od výkonu činnosti v předmětu podnikání Vaší obchodní společnosti či družstva a požádat Ministerstvo vnitra o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovní pozice.

Získat duální zaměstnaneckou kartu či souhlas Ministerstva vnitra se změnou pracovní pozice pro plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti obchodní společnosti či družstva bude možné pouze tehdy, jestliže již nebudete členem tohoto družstva, statutárním orgánem či společníkem této obchodní společnosti.

Cizinci, kteří jsou statutárními orgány obchodních korporací nebo jejich členy mohou jako účel svého pobytu volit účel podnikání a tedy žádat u zastupitelského úřadu o vydání dlouhodobého víza za tímto účelem. Pokud již pobývají na území ČR po dobu 5 let, mohou požádat na pracovišti Ministerstva vnitra o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání.

Od této situace je třeba odlišit případy, kdy zaměstnanecká karta byla  společníku, jednateli  či jinému cizinci, který je statutátním orgánem obchodní korporace vydána jako vyslanému zaměstnanci a pro výkon práce v rámci tohoto vyslání  mu  bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání dle § 95 zákona o zaměstnanosti. V těchto případech lze  zaměstnaneckou kartu i nadále vydat a také prodloužit.

Sezónní zaměstnávání

Dosavadní zaměstnanecká karta vydaná cizinci za účelem sezónního zaměstnávání zůstává v platnosti a lze ji prodlužovat podle právní úpravy účinné do 14. 8. 2017.

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele

English English

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele podléhá předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky.

Musí se opět jednat o volné pracovní místo zařazené v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Žádost o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele podávejte na pracovišti Ministerstva vnitra na vyplněném formuláři "Žádosti o zaměstnaneckou kartu".

K žádosti o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele nebo pracovní pozice  je cizinec povinen dle § 42g odst. 7 zákona o pobytu cizinců doložit:

 1. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

 2. doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání - platí pouze v případě, že doklad dříve předložený MV ČR pozbyl platnosti (např. v případě, že doklad o dosažení odborné kvalifikace, který cizinec doložil k žádosti o vydání zaměstnanecké karty na původní pracovní pozici je časově omezen a v době rozhodování o žádosti o udělení souhlasu je již neplatný) nebo pokud je k výkonu požadovaného zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost.

 3. dále je třeba doložit doklad o tom, že Váš dosavadní pracovně právní vztah trvá nebo kdy skončil (např. potvrzením zaměstnavatele, dohodou či výpovědí z pracovního poměru, eventuelně poslední výplatní páskou).
   

Žádost je třeba podat nejpozději do 60ti dnů od skončení dosavadního pracovněprávního vztahu bez ohledu na důvod jeho ukončení, jinak Vaše karta ze zákona zanikne.

K žádosti o udělení souhlasu se zaměstnáváním u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici u téhož nebo jiného zaměstnavatele je cizinec povinen dle § 42g odst. 8 zákona o pobytu cizinců doložit:

 1. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání o mzdě, která může být nižší, než základní sazba měsíční minimální mzdy pouze tehdy, jestliže je tato podmínka splněna u pracovněprávního vztahu, pro něhož byla zaměstnanecká karta dosud vydána. Stejně tak týdenní pracovní doba může činit méně než 15 hodin jen tehdy, jestliže tuto podmínku i nadále splňuje pracovně právní vztah, pro který byla zaměstnanecká karta vydána,

 2. doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání - platí pouze v případě, že doklad dříve předložený MV ČR pozbyl platnosti (např. v případě, že doklad o dosažení odborné kvalifikace, který cizinec doložil k žádosti o vydání zaměstnanecké karty na původní pracovní pozici je časově omezen a v době rozhodování o žádosti o udělení souhlasu je již neplatný) nebo pokud je k výkonu požadovaného zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost.
   

V případě kladného vyřízení žádosti o udělení souhlasu MV ČR doručí cizinci písemné vyhotovení správního rozhodnutí, jímž se souhlas udělí. Toto rozhodnutí je předběžně vykonatelné, tzn. cizinec může na příslušném pracovním místě začít pracovat ode dne doručení rozhodnutí. Pokud nebudou splněny podmínky pro udělení souhlasu, MV ČR cizinci doručí písemné vyhotovení správního rozhodnutí, jímž se souhlas neudělí. Proti rozhodnutí věci žádosti o udělení souhlasu lze podat odvolání a je následně i přezkoumatelné soudem.

Podá-li cizinec žádost o udělení souhlasu v době 120 dnů před uplynutím platnosti zaměstnanecké karty a přesahuje-li zaměstnání cizince dobu platnosti zaměstnanecké karty, považuje se tato žádost též za žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty a cizinec je povinen doložit též náležitosti uvedené v § 44a odst. 9; to neplatí, pokud cizinec ministerstvu písemně sdělí, že nežádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. Splňuje-li cizinec podmínky pro udělení souhlasu a prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, ministerstvo prodlouží platnost zaměstnanecké karty; rozhodnutí o udělení souhlasu se písemně nevyhotoví.

Souhlas OAMP není třeba v případech, kdy bylo na danou pracovní pozici vydáno povolení k zaměstnání nebo v případech, kdy má cizinec volný přístup na trh práce.

V takovém případě je cizinec povinen oznámit změnu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo, a to zejména na formuláři "Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele".

  

Informace pro držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelené karty

English English

Informace pro držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelené karty

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelená karta již nebudou vydávány.

Držitelé dlouhodobého víza za účelem zaměstnání

Před uplynutím platnosti dlouhodobého víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání požádejte na pracovišti Ministerstva vnitra o zaměstnaneckou kartu. Žádost o vydání zaměstnanecké karty můžete podat nejpozději před uplynutím doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů.  Nežádejte již krajskou pobočku Úřadu práce ČR o prodloužení doby platnosti Vašeho povolení k zaměstnání, nepatříte-li mezi cizince, kteří jsou povinni ho i nadále mít, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Pokud patříte mezi cizince, kteří jsou povinni i nadále mít povolení k zaměstnání, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty), požádejte o tento typ zaměstnanecké karty.

Pokud mezi tyto cizince nepatříte, požádejte o zaměstnaneckou kartu v duálním režimu postupem a za podmínek uvedených v sekci Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty.

Pokud sice nepatříte mezi cizince, kteří jsou povinni i nadále mít povolení k zaměstnání, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty), ale přesto Vám ještě bylo povolení k zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce ČR vydáno, protože jste o jeho vydání nebo prodloužení požádal před účinností novely zákona o pobytu cizinců, toto povolení k zaměstnání zůstává platné a můžete požádat o zaměstnaneckou kartu v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání

Jste-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, požádejte o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, který vám v případě splnění zákonných podmínek bude prodloužen formou zaměstnanecké karty. Nežádejte již krajskou pobočku Úřadu práce ČR o prodloužení doby platnosti vašeho povolení k zaměstnání, nepatříte-li mezi cizince, kteří jsou povinni ho i nadále mít, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání formou zaměstnanecké karty můžete podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu a nejpozději v poslední den platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání.

Připadne-li poslední den platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na den pracovního klidu (sobota, neděle, svátek), posledním den, kdy můžete žádost podat, je nejbližší PŘEDCHÁZEJÍCÍ pracovní den.  V případě, kdy konec lhůty připadá na pracovní den, který není úředním dnem (pátek), lze žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podat ještě v poslední den této lhůty k poštovní přepravě.

V případě, že podání žádosti ve lhůtě zabrání důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech můžete žádost podat i dříve než 120 dnů před uplynutím platnosti oprávnění. Důvody pro pozdější podání žádosti a pro dřívější podání žádosti jste povinen ministerstvu sdělit nejpozději při podání žádosti a na jeho výzvu tyto důvody prokázat.

Pokud sice nepatříte mezi cizince, kteří jsou povinni i nadále mít povolení k zaměstnání, tj. pro něž zaměstnanecká karta funguje v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty), ale přesto Vám ještě bylo povolení k zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce ČR vydáno, protože jste o jeho vydání nebo prodloužení požádal před účinností novely zákona o pobytu cizinců, toto povolení k zaměstnání zůstává platné a můžete požádat o prodloužení o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání formou zaměstnanecké karty v tzv. neduálním režimu (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty).

Držitelé zelené karty

Platná zelená karta se ke dni zavedení zaměstnaneckých karet v ČR automaticky začíná považovat za zaměstnaneckou kartu a zůstává nadále v platnosti až do data uvedeného na této kartě.

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR

English English

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR

Po schválení žádosti o zaměstnaneckou kartu podané na zastupitelském úřadě ČR, potřebujete pro vstup do ČR vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR).

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec zastupitelskému úřadu, a to pouze o pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění – v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s volným přístupem na trh práce je cestovní zdravotní pojištění vyžadováno na celou dobu pobytu, neboť tito zaměstnanci se nestávají účastníky veřejného zdravotního pojištění.

Toto vízum se uděluje z moci úřední, a to v nejkratší možné lhůtě.

Vízum je vydáváno s platností na 6 měsíců, ale pro pobyt v maximální délce 60 dnů, jejichž běh se počítá ode dne vstupu na území ČR. Po přicestování na území ČR je nutno se do 3 pracovních dnů dostavit na pracoviště MV ČR k následným úkonům.

Zrušení a zánik platnosti zaměstnanecké karty

English English

Zrušení a zánik platnosti zaměstnanecké karty

Důvody pro zrušení platnosti zaměstnanecké karty jsou uvedeny také zde.

MV ČR rozhodnutím zruší platnost zaměstnanecké karty, pokud:

 • byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

 • neplní účel, pro který byla zaměstnanecká karta vydána,

 • o zrušení platnosti zaměstnanecké karty požádá,

 • cizinci nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem,

a dále pokud:

 • cizinec v žádosti o vydání zaměstnanecké karty uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti předložil padělané anebo pozměněné doklady nebo doklady, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,

 • cizinec přestal splňovat některou z podmínek pro vydání zaměstnanecké karty,

 • policie při pobytové kontrole zjistí, že cizinec nemá platný cestovní doklad nebo předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad a

  • cizinec ve lhůtě stanovené policií nepředloží potvrzení o tom, že požádal o vydání nového cestovního dokladu, nebo

  • ačkoli je důvod pro vydání cizineckého pasu nebo cestovního průkazu totožnosti, cizinec o vydání tohoto cestovního dokladu nepožádá,

 • cestovní doklad cizince byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo odcizený a cizinec nepředloží potvrzení podle písmene c),

 • cizinec nesplnil povinnost za cizince narozeného na území podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne jeho narození,

 • jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území, anebo

 • cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám, a to ani ve lhůtě stanovené policií;

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti zaměstnanecké karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost zaměstnanecké karty, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

Zánik zaměstnanecké karty

Jestliže držiteli zaměstnanecké karty vydané z důvodu dle § 42g odst. 2 nebo odst. 3 zákona o pobytu cizinců skončil jediný pracovněprávní vztah, pro který byla jeho zaměstnanecké karta vydána nebo mu byl pro tento pracovněprávní vztah udělen souhlas, může ještě v době 60ti dnů po skončení tohoto pracovněprávního vztahu najít si nové zaměstnání a požádat Ministerstvo vnitra o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele. Pokud však cizinec do uvedených 60 dnů nepožádá Ministerstvo vnitra o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení, platnost jeho zaměstnanecké karty uplynutím 60tého dne zanikne. Pokud v této DOBĚ cizinec Ministerstvo vnitra o tento souhlas požádá, platnost zaměstnanecké karty zanikne jen v případě, že není souhlas se změnou zaměstnavatele udělen, nejpozději však uplynutím doby platnosti zaměstnanecké karty.

Obdobně pokud cizinec podá žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty a v průběhu řízení, kdy již pobývá oprávnění podle § 47 odst. 4 zákona o pobytu cizinců ( v rámci tzv. fikce pobytu), mu skončí pracovně právní vztah uplynutím 60 dnů od skončení pracovněprávního vztahu zanikne také toto oprávnění. Toto nenastane jen tehdy, pokud cizinec podá nejpozději v 60ti dnech od ukončení pracovněprávního vztahu žádost o souhlas se změnou zaměstnavatele.

V případě, že cizinci zanikne platnost zaměstnanecké karty nebo fikce její platnosti, bude cizinec muset území ČR opustit. Za tímto účelem Ministerstvo vnitra cizinci vydá výjezdní příkaz.

Možnosti dočasného přidělení držitele zaměstnanecké karty agenturou práce k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli)

English English

Možnosti dočasného přidělení držitele zaměstnanecké karty agenturou práce k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli)

Zákonem č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byl as účinností od 29.7.2017 odstraněn zákaz dočasného přidělení držitelů zaměstnaneckých karet agenturou práce k výkonu práce uživatele.  Současně však nedošlo ke změně zákona o pobytu cizinců, ani ke změně vymezení nelegální práce dle § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb).

Z tohoto důvodu MV ČR upozorňuje na povinnost cizince dle § 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb. žádat MV ČR o udělení souhlasu se změnou pracovního zařazení v případě, že by měl být přidělen agenturou práce k výkonu práce pro jiného zaměstnavatele (uživatele), a bude u něj vykonávat jiný druh práce, než pro který mu byla vydána zaměstnanecká karta, nebo nové místo výkonu práce u tohoto uživatele nebude odpovídat místu (např. regionu), pro které byla karta vydána. Předpokladem udělení souhlasu s touto změnou, je mimo jiné i skutečnost, že pracovní pozice, na které má cizinec vykonávat práci pro uživatele bude součástí evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.  Volné místo v tomto případě bude ohlašováno příslušné pobočce Úřadu práce ČR agenturou práce s uvedením údaje o uživateli.

Dále je třeba upozornit na nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, které v souladu s § 64 zákona o zaměstnanosti stanoví, že agentura práce může přidělovat cizince k výkonu práce k uživateli pouze v případě, že má cizinec vykonávat práce, ke kterým je zapotřebí minimálně středoškolského vzdělání s maturitou. Tento předpoklad nemusí být splněn pouze u některých profesí v tomto nařízení uvedených.

V případě zaměstnanců agentury práce, kteří by měli být podle předložené pracovní smlouvy přidělováni k výkonu práce k uživateli, bude vyžadováno cestou součinnosti i předložení dohody o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli za účelem ověření, zda volné pracovní místo, které má být cizincem obsazeno, skutečně existuje.

Informační leták

English English

Informační leták

Informační leták je k dispozici v:

Migrační projekty a režimy zvláštního zacházení

English English

Migrační projekty a režimy zvláštního zacházení

Za účelem zvýšení efektivity procesu vydávání zaměstnaneckých karet vytváří vláda migrační projekty a režimy zvláštního zacházení pro vybrané cílové skupiny cizinců z tzv. třetích států. Slouží k organizaci náběru žádostí o zaměstnanecké karty ve státech, kde jsou zastupitelské úřady přetíženy kvůli silné poptávce cizinců o migraci do ČR. Přednostní podání žádosti je umožněno těm cizincům, kteří mají být zaměstnáni tuzemským zaměstnavatelem splňujícím kritéria stanovená pro účast v některém projektu nebo režimu.

Jednotliví cizinci a jejich zaměstnavatelé jsou do projektů a režimů zařazováni ministerstvy nebo podnikatelskými reprezentacemi. V případě zařazení je cizinci přidělen termín návštěvy zastupitelského úřadu nebo vízového centra, aby zde podal žádost o zaměstnaneckou kartu.

Bližší informace o aktuálně realizovaných projektech a režimech naleznete na internetových stránkách ministerstev, které plní roli gestorů:

PROJEKT UKRAJINA

Ministerstvo zahraničních věcí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/rezimy/projekt_ukrajina.html

Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/pilotni-projekt-zvlastni-postupy-pro-vysoce-kvalifikovane-zamestnance-z-ukrajiny--170394/

Ministerstvo zdravotnictví
https://www.mzcr.cz/verejne/obsah/pilotni-projekt-zvlastni-postupy-pro-vysoce-kvalifikovane-zamestnance-z-ukrajiny_3765_3.html
https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-pilotnimu-projektu-%E2%80%9Ezvlastni-postupy-pro-vysoce-kvalifikovane-zamest_13497_952_3.html

REŽIM UKRAJINA

Ministerstvo zahraničních věcí
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_casu_podani_zadosti.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/rezimy/rezim_ukrajina.html

Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/dokument178478.html

REŽIM OSTATNÍ STÁTY

Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rezim-ostatni-staty--235549/
https://www.mpo.cz/pridelovani-kodu/

REŽIM ZEMĚDĚLEC
(Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny)

Ministerstvo zemědělství
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/zahranicni-pracovnici/rezim-zvlastniho-postupu-pri-ziskavani.html

FAST TRACK

Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/projekt-fast-track/zrychlena-procedura-pro-vnitropodnikove-prevadene-a-lokalizovane-zamestnance-a-statutarni-organy-zahranicnich-investoru--172692/

WELCOME PACKAGE PRO INVESTORY

Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/projekt-welcome-package/projekt-welcome-package-pro-investory--221758/

  

vytisknout  e-mailem