Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo o zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele

Cizinec, který na území České republiky pobývá na základě zaměstnanecké karty, a který hodlá změnit zaměstnavatele, pracovní zařazení anebo hodlá být zaměstnán na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele, je povinen takovou změnu oznámit Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Oznámení o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení anebo o zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo jiného zaměstnavatele musí být učiněno na pracovišti Ministerstva vnitra, a to osobně, poštou, elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Oznámení musí být učiněno na řádně vyplněném a k tomu určeném tiskopisu. Tiskopis žádosti musí být vyplněn v souladu s v něm uvedenými pokyny. Nebude-li tento tiskopis řádně vyplněn, bude na oznámení pohlíženo, jako by nebylo vůbec učiněno!
 

Aby mohlo být oznámení učiněno, musí být splněny následující podmínky:

 1. Oznámit některou z výše uvedených změn může učinit pouze držitel platné zaměstnanecké karty. Cizinec, který není držitelem zaměstnanecké karty, změnu oznámit nemůže.

 2. Změna musí být oznámena nejpozději 30 dní předtím, než nastane. Za rozhodný den se považuje den uvedený v úředním tiskopisu.

 3. Změnu je možné oznámit nejdříve po šesti měsících od převzetí první zaměstnanecké karty, tedy nejdříve po šesti měsících trvání prvního pracovněprávního vztahu. To neplatí, pokud k ukončení tohoto pracovněprávního vztahu došlo z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dohodou ze stejných důvodů, zrušením pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době anebo okamžitým zrušením dle § 56 zákoníku práce.

 4. Změnu zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici u jiného zaměstnavatele nelze oznámit, pokud novým zaměstnavatelem má být agentura práce.

Nebudou-li výše uvedené podmínky splněny, bude oznámení o změně považováno za neučiněné!
 

K oznámení o změně je cizinec povinen předložit následující přílohy:

 1. Doklad o tom, že dosavadní pracovněprávní vztah cizince trvá, nebo že skončil a ke kterému dni.
  Pokud byla zaměstnanecká karta cizinci vydána jako vyslanému zaměstnanci nebo statutárnímu orgánu či společníkovi obchodní korporace pro výkon práce v předmětu její činnosti, je cizinec povinen tuto náležitost předložit pouze tehdy, pokud k výkonu práce pro tuto korporaci uzavřel pracovněprávní vztah.

  Je-li změna oznamována po skončení původního pracovněprávního vztahu, musí být oznámení učiněno nejpozději do šedesáti dnů od jeho skončení, a to bez ohledu na důvod, jinak platnost zaměstnanecké karty ze zákona zanikne (§ 63 zák. č. 326/1999 Sb). Není-li oznámení učiněno osobně nebo prostřednictvím datové schránky či e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem, musí být nejpozději šedesátý den od skončení pracovněprávního vztahu ministerstvu skutečně doručeno (nepostačuje tento poslední den odeslat oznámení poštou).

 2. Pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, smlouvu o budoucí pracovní smlouvě nebo o budoucí dohodě o pracovní činnosti, uzavřenou pro výkon práce na novém pracovním místě.
  Smlouva musí být uzavřena pro výkon práce na volném pracovním místě uvedeném v Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, a v případě změny zaměstnavatelenebo změny pracovního zařazení z ní musí být patrno, že týdenní pracovní doba nebude kratší než 15 hodin, a že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy.

  Jak vyplývá z výše uvedeného, oznamuje-li cizinec zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo u jiného zaměstnavatele, nemusí pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí výše uvedené podmínky (tj. minimální délku pracovní doby a minimální výši mzdy, platu nebo odměny cizince) splňovat.

 3. Písemné prohlášení budoucího zaměstnavatele o tom, že cizinec má odbornou způsobilost k výkonu požadovaného zaměstnání, je-li taková odborná způsobilost zaměstnavatelem vyžadována, nebo vyplývá-li z právních předpisů.
  Vzor tohoto prohlášení je dostupný na tomto odkazu.

Nepředložení některé ze shora uvedených příloh je důvodem, pro nějž se na oznámení změny hledí, jako by nebylo učiněno. To může vést k zániku platnosti zaměstnanecké karty. Za neučiněné bude oznámení považováno i v případě, že tyto přílohy hodnověrně neprokážou v nich uváděné skutečnosti.

Všechny přílohy musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii, případně cestou autorizované konverze převedeny do elektronické podoby. Listiny vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být předloženy spolu s úředně ověřeným překladem do jazyka českého.

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky bude cizince i jeho budoucího zaměstnavatele ve lhůtě do 30 dnů od doručení oznámení informovat o tom, zda byly splněny zákonné podmínky pro oznámení požadované změny. V případě, že tomu tak bude, bude cizinci i jeho budoucímu zaměstnavateli zasláno Sdělení o splnění podmínek, stanovených pro oznamovanou změnu zákonem. Začít pracovat na novém pracovním místě může cizinec teprve v okamžiku, kdy jemu nebo jeho zaměstnavateli bude toto oznámení doručeno, nejdříve však v den, který sám v úředním tiskopisu oznámení uvedl jako den, ke kterému se má změna uskutečnit.
 

Cizinci s volným přístupem na trh práce

Pro držitele zaměstnaneckých karet, jež mají volný přístup na trh práce v České republice (§ 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), anebo musí mít povolení k zaměstnání, kteří hodlají změnit zaměstnavatele, pracovní zařazení, nebo být zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele, výše uvedené informace neplatí.

Tito cizinci jsou povinni změnu oznámit do tří pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo, a to nejlépe na tiskopisu s názvem "Formulář pro oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele".

  


Odbor azylové a migrační politiky, 13. července 2023

vytisknout  e-mailem