Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele podléhá předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky.

Musí se opět jednat o volné pracovní místo zařazené v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Žádost o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele podávejte na pracovišti Ministerstva vnitra na vyplněném formuláři "Žádosti o zaměstnaneckou kartu".

K žádosti o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele nebo pracovní pozice  je cizinec povinen dle § 42g odst. 7 zákona o pobytu cizinců doložit:

  1. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

  2. doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání - platí pouze v případě, že doklad dříve předložený MV ČR pozbyl platnosti (např. v případě, že doklad o dosažení odborné kvalifikace, který cizinec doložil k žádosti o vydání zaměstnanecké karty na původní pracovní pozici je časově omezen a v době rozhodování o žádosti o udělení souhlasu je již neplatný) nebo pokud je k výkonu požadovaného zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost.

  3. dále je třeba doložit doklad o tom, že Váš dosavadní pracovně právní vztah trvá nebo kdy skončil (např. potvrzením zaměstnavatele, dohodou či výpovědí z pracovního poměru, eventuelně poslední výplatní páskou).
     

Žádost je třeba podat nejpozději do 60ti dnů od skončení dosavadního pracovněprávního vztahu bez ohledu na důvod jeho ukončení, jinak Vaše karta ze zákona zanikne.

K žádosti o udělení souhlasu se zaměstnáváním u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici u téhož nebo jiného zaměstnavatele je cizinec povinen dle § 42g odst. 8 zákona o pobytu cizinců doložit:

  1. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání o mzdě, která může být nižší, než základní sazba měsíční minimální mzdy pouze tehdy, jestliže je tato podmínka splněna u pracovněprávního vztahu, pro něhož byla zaměstnanecká karta dosud vydána. Stejně tak týdenní pracovní doba může činit méně než 15 hodin jen tehdy, jestliže tuto podmínku i nadále splňuje pracovně právní vztah, pro který byla zaměstnanecká karta vydána,

  2. doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání - platí pouze v případě, že doklad dříve předložený MV ČR pozbyl platnosti (např. v případě, že doklad o dosažení odborné kvalifikace, který cizinec doložil k žádosti o vydání zaměstnanecké karty na původní pracovní pozici je časově omezen a v době rozhodování o žádosti o udělení souhlasu je již neplatný) nebo pokud je k výkonu požadovaného zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost.
     

V případě kladného vyřízení žádosti o udělení souhlasu MV ČR doručí cizinci písemné vyhotovení správního rozhodnutí, jímž se souhlas udělí. Toto rozhodnutí je předběžně vykonatelné, tzn. cizinec může na příslušném pracovním místě začít pracovat ode dne doručení rozhodnutí. Pokud nebudou splněny podmínky pro udělení souhlasu, MV ČR cizinci doručí písemné vyhotovení správního rozhodnutí, jímž se souhlas neudělí. Proti rozhodnutí věci žádosti o udělení souhlasu lze podat odvolání a je následně i přezkoumatelné soudem.

Podá-li cizinec žádost o udělení souhlasu v době 120 dnů před uplynutím platnosti zaměstnanecké karty a přesahuje-li zaměstnání cizince dobu platnosti zaměstnanecké karty, považuje se tato žádost též za žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty a cizinec je povinen doložit též náležitosti uvedené v § 44a odst. 9; to neplatí, pokud cizinec ministerstvu písemně sdělí, že nežádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. Splňuje-li cizinec podmínky pro udělení souhlasu a prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, ministerstvo prodlouží platnost zaměstnanecké karty; rozhodnutí o udělení souhlasu se písemně nevyhotoví.

Souhlas OAMP není třeba v případech, kdy bylo na danou pracovní pozici vydáno povolení k zaměstnání nebo v případech, kdy má cizinec volný přístup na trh práce.

V takovém případě je cizinec povinen oznámit změnu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo, a to zejména na formuláři "Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele".

  


Odbor azylové a migrační politiky, 10. ledna 2019

vytisknout  e-mailem