Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu

Řízení o žádosti

Žádost o zaměstnaneckou kartu je nezbytné podávat vždy osobně. (Pouze u žádostí, které byly podány na zastupitelském úřadě, může ZÚ v odůvodněných případech od této povinnosti upustit).

V případě, že bude žádost o vydání zaměstnanecké karty podána jiným způsobem než osobně (např. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím zmocněného zástupce nebo elektronicky), nebude řízení o této žádosti zahájeno. Tuto skutečnost Ministerstvo vnitra České republiky konstatuje usnesením, které poznamená do spisu, vyrozumí vás o tom a neosobně podanou žádost vám vrátí zpět, vč. případných příloh. Odvolání proti usnesení poznamenanému do spisu není přípustné.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě funguje zastupitelský úřad jako prostředník mezi žadatelem a orgánem zodpovědným za rozhodnutí, tedy MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, na počátku řízení ho vyzývá k odstranění vad žádosti, vyzývá žadatele k pohovoru, prostřednictvím zastupitelského úřadu jsou žadateli doručovány písemnosti vyhotovené MV ČR, nebo ho vyzve, aby se dostavil k vyznačení víza nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty.

Řízení o vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců, správnímu řádu se stanovenými výjimkami, a případně dalších souvisejících zákonů.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti a jde-li o žádost podanou u zastupitelského úřadu, zastupitelský úřad řízení o žádosti zastaví. Trpí-li žádost jinými vadami nebo jde o žádost podanou na území ČR správní orgán (zastupitelský úřad, ministerstvo vnitra) Vás vyzve k odstranění vad žádosti a řízení o takové žádosti a určí vám k tomuto přiměřenou lhůtu. Po tuto dobu neběží lhůty pro vydání rozhodnutí o Vaší žádosti. Zastupitelský úřad vás v průběhu řízení může vyzvat k pohovoru, požádat vás o doplnění náležitostí, resp. Vás písemně vyzvat k jejich doplnění, snímat vaše otisky prstů či pořizovat váš obrazový záznam. Pohovor může být zastupitelským úřadem uskutečněn již při podání žádosti. Ministerstvo vnitra Vás může v průběhu řízení předvolat k provedení výslechu, nebo o toto může požádat zastupitelský úřad, výslech lze provést již při podání žádosti.
 

Doplnění do žádosti

Doložení do žádosti provádějte buď osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách.

Doklad vydaný cizím státem musí splňovat podmínky vyššího ověření (superlegalizace), popř. apostily, pokud nejde o listiny vydané státem, se kterým má ČR uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou od požadavku vyššího ověření osvobozeny.

Doklad vyhotovený v cizím jazyce musíte předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Pokud jste v průběhu řízení vyzván k doplnění některých náležitostí do žádosti a žádost byla podána na zastupitelském úřadu ČR, můžete dodat vše danému zastupitelskému úřadu, ale není vyloučeno, abyste poslal doplnění doporučenou poštou přímo Ministerstvu vnitra.

Pokud byla vaše žádost podána na území ČR, dodávejte do žádosti doporučenou poštou na adresu uvedenou ve výzvě nebo na adresu pracoviště, kde byla žádost podána.

Vždy uvádějte číslo jednací své žádosti.

Nedoložení náležitostí ve stanovených lhůtách je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení vaší žádosti.
 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty je 60 dnů ode dne podání žádosti. Ve zvlášť složitých případech, nebo pokud OAMP žádalo o vydání závazného stanoviska Úřadu práce (žádosti podle § 42g odst. 6 zákona o pobytu cizinců) platí lhůta 90 dnů ode dne podání žádosti.

Pro vyřízení žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty platí obecné lhůty dle správního řádu.

Lhůty pro vyřízení žádosti neběží, nebo jsou prodlouženy v  zákonem stanovených případech, např. pokud je řízení usnesením přerušeno.
 

Vyhovění žádosti o zaměstnaneckou kartu

V případě kladného posouzení vaší žádosti (splňujete-li podmínky pro vydání zaměstnanecké karty) vás pracoviště MV ČR/zastupitelský úřad, na kterém jste žádost podal, kontaktuje.

Pokud v době předpokládaného rozhodnutí o vaší žádosti podané na území ČR nebudete na území ČR, informujte o tom dané  pracoviště MV ČR.

Podáte-li žádost o zaměstnaneckou kartu v zahraničí a vaše žádost je kladně vyřízena (splňujete-li podmínky pro vydání zaměstnanecké karty), vydá vám zastupitelský úřad na pokyn MV ČR vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR). Před vyznačením víza budete požádáni o předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do dne, kdy vám v ČR vznikne veřejné zdravotní pojištění.

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území České republiky se osobně dostavte na pracoviště Ministerstva vnitra za účelem splnění ohlašovací povinnosti a poskytnutí biometrických údajů nutných ke zhotovení zaměstnanecké karty. Adresu pracoviště, na které se máte dostavit, vám sdělí zastupitelský úřad. Na pracoviště Ministerstva vnitra se musíte osobně dostavit i v případě, že vaše žádost byla podána na území - k pořízení biometrických údajů nutných pro zhotovení zaměstnanecké karty budete Ministerstvem vnitra vyzván.

Nedostavení se v uvedené lhůtě po vstupu na území České republiky nebo nedostavení se na výzvu Ministerstva vnitra, byla-li žádost podána na území, je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Cizinci, který podal žádost o vydání zaměstnanecké karty, a který splnil podmínky stanovené pro její vydání zákonem, bude vydáno "Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty". Je-li cizinci toto potvrzení vydáno, může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván již ode dne vydání tohoto potvrzení. Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty bude cizinci vydáno, jakmile se dostaví na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra, a to bez ohledu na termín pořízení biometrických údajů nutných pro zhotovení průkazu o povolení k pobytu. To neplatí, pokud bylo cizinci k výkonu zaměstnání Úřadem práce České republiky vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání (§ 95 - 97 zákona o zaměstnanosti), nebo pokud tento cizinec má volný přístup na trh práce v České republice (§ 98 zákona o zaměstnanosti).

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavíte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí zaměstnanecké karty a z důvodu prověření jedinečnosti vazby mezi Vámi a vydaným průkazem, ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu a funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Před převzetím biometrického průkazu je cizinec na pracovišti Ministerstva vnitra povinen předložit potvrzení zaměstnavatele o nástupu do zaměstnání na pracovní místo, pro které má být zaměstnanecká karta vydána. Forma tohoto potvrzení není zákonem předepsána, je však možné využít vzoru, který je součástí výzvy k převzetí zaměstnanecké karty, nebo je také dostupný v sekci Formuláře žádosti. Pracovní smlouva takovým potvrzením není!

Nepředložení tohoto potvrzení o nastoupení do zaměstnání v době 60 dnů od pořízení údajů nezbytných pro vydání (výrobu) biometrického průkazu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Zaměstnanecká karta je nejčastěji vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti. V případě zaměstnání vykonávaného na základě povolení k zaměstnání může být zaměstnanecká karta cizinci vydána na dobu platnosti povolení k zaměstnání. Má-li být zaměstnanecká karta vydána na pracovní místo, na němž bude cizinec zaměstnán na základě povolení uznávacího orgánu k výkonu povolání, bude vydána nejdéle na dobu stanovenou v rozhodnutí tohoto uznávacího orgánu.

Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte hlásit případné změny vašich údajů.
 

Oprávnění pobývat na území v průběhu řízení o žádosti

Jestliže byla žádost o vydání zaměstnanecké karty nebo žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty podána na území a v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o pobytu cizinců (např. ve stanovených lhůtách) a doba dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu  uplyne před rozhodnutím o žádosti, považuje se toto dosavadní vízum či povolení k pobytu za platné až do právní moci rozhodnutí o Vaší žádosti (tedy například i  po dobu řízení o včasně podaném odvolání).  Dříve, než právní mocí rozhodnutí o žádosti však toto oprávnění může skončit v důsledku pravomocného odsouzení k trestu vyhoštění, vykonatelností rozhodnutí o správním vyhoštění, podáním žádosti o mezinárodní ochranu nebo specificky u zaměstnaneckých karet marným uplynutím 60ti dnů od skončení pracovněprávního vztahu.

Toto oprávnění k pobytu se osvědčuje štítkem dlouhodobého víza vyznačeným  do cestovního  dokladu žadatele, jde o  tzv. "překlenovací štítek“.
 

Zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty

MV ČR žádost o zaměstnaneckou kartu zamítne, např. jestliže

 • cizinec nesplňuje některou z podmínek pro vydání zaměstnanecké karty (např. pracovní pozice není zařazena v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, jde-li o tento typ karty, není splněna podmínka existence pracovně právního vztahu odpovídajícího požadavkům zákona nebo není splněna podmínka odborné způsobilosti),

 • jde o žádost o vydání zaměstnanecké karty podanou cizincem uvedeným v § 42g odst. 6 zákona o pobytu cizinců a Úřad práce ČR - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce povolit,

 • cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit,

 • cizinec vyplní žádost nepravdivě,

 • je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,

 • je cizinec zařazen do schengenského informačního systému,

 • má poznatky o tom, že by náklady spojené s pobytem cizince na území nesla Česká republika,

 • cizinec předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy ČR,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy schengenských států,

 • cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,

 • jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného zaměstnaneckou kartou neopustí území nebo že zaměstnaneckou kartu hodlá zneužít k jinému účelu, než je uveden v žádosti,

 • před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, nejde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,

 • pobyt cizince na území není v zájmu ČR nebo je zjištěna jiná závažná překážka pobytu cizince na území, nebo

 • cizinec neuhradil pokutu nebo náklady řízení vzniklé v souvislosti s řízením vedeným podle tohoto zákona,

 • cizinec neplnil účel dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území, ledaže prokáže, že se jednalo o neplnění účelu po dobu přechodnou a ze závažných důvodů,

 • cizinec se dopustil obcházení zákona s cílem získat dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu například tím, že uzavřel účelové manželství, jeho účelovým prohlášením bylo určeno otcovství k dítěti nebo byl účelově jmenován statutárním orgánem obchodní korporace,

 • cizinec není osobou trestně zachovalou,

 • budoucí zaměstnavatel cizince je nespolehlivý,

 • jde-li o agenturní zaměstnávání a jedná-li se současně o takový druh práce, který agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat,

 • cizinec se dopustil výkonu nelegální práce.

V případě zamítnutí žádosti Vám bude doručeno písemné vyhotovení rozhodnutí MV ČR o zamítnutí Vaší žádosti; v případě podání žádosti na zastupitelském úřadu nejčastěji jeho prostřednictvím.
 

Odvolání pro rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty

V případě zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty můžete ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Odvolání se však podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Lhůta pro podání odvolání je zachována, pokud je poslední den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která obsahuje podání, u držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence nebo u osoby, která má obdobné postavení v jiném státě. Zastupitelský úřad ČR není orgánem věcně příslušným pro přijetí odvolání, resp. podání odvolání na Zastupitelském úřadu ČR nemá vliv na zachování lhůty pro podání odvolání až do okamžiku doručení odvolání Ministerstvu vnitra ČR.

Z odvolání musí být patrno, kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu, případně adresa pro doručování), které věci se týká a co se navrhuje a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Pokud odvolání trpí vadami, správní orgán odvolatele vyzývá k odstranění vad odvolání.

Neshledá-li Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky důvod pro zrušení nebo změnu vlastního zamítavého rozhodnutí (pro tzv. autoremeduru), předá spis se svým stanoviskem do 30 dnů od doručení odvolání k rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu. Nadřízeným správním orgánem Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky je v řízeních ve věcech pobytu cizinců Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Ta následně o odvolání rozhodne a žadateli doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o odvolání.

V případě, že je důvodem rozhodnutí o zamítnutí žádosti to, že cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti nebo představuje důvodné nebezpečí veřejnému pořádku či bezpečnosti státu, nelze se proti takovému rozhodnutí odvolat. Rozhodnutí nabývá právní moci jeho oznámením (tedy doručením cizinci nebo jeho zástupci, je-li zastoupen). Toto rozhodnutí lze napadnout žalobou podanou příslušnému krajskému soudu podle soudního řádu správního (zák. č. 150/2002 Sb.).  Toto platí pouze pro žádosti podané od 31. 7. 2019.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 13. července 2023

vytisknout  e-mailem