Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Zvláštní případy / neduální režim zaměstnanecké karty

V některých zvláštních případech, které jsou uvedeny níže, může o zaměstnaneckou kartu požádat také cizinec, který hodlá na území ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání a má právo volného vstupu na trh práce nebo i nadále podléhá povinnosti mít k výkonu závislé práce povolení k zaměstnání vydávané Úřadem práce ČR. Právo volného vstupu na trh práce nebo povolení k zaměstnání v těchto případech cizince opravňují k výkonu zaměstnání a zaměstnanecká karta mu slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu, tj. funguje v tzv. neduálním režimu.
 

A. Volný vstup na trh práce ČR

Právo volného vstupu na trh práce ČR má podle § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti například cizinec, který

 • získal v ČR střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři nebo vysokoškolské vzdělání nebo

 • chce být v ČR zaměstnán jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo duchovní církve nebo náboženské společnosti registrované v ČR nebo

 • je do ČR vyslán v rámci poskytování služeb svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu EU/EHP nebo ve Švýcarsku.
   

Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána na dobu trvání pracovněprávního vztahu podle předložených dokladů (např. pracovní smlouvy), nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení doby její platnosti.

Cizinec může po příjezdu do ČR nastoupit do zaměstnání, má-li platné vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty.

Změní-li tento cizinec zaměstnavatele nebo pracovní pozici nebo si najde další zaměstnání a nadále i pro toto nové zaměstnání je cizincem s volným vstupem na trh práce, musí tuto skutečnost oznámit Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo, a to zejména na formuláři "Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele".
 

Náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty - zaměstnanecká karta s neduálním charakterem a s volným přístupem na trh práce

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s volným přístupem na trh práce, je tedy cizinec povinen doložit:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografii,

 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

 5. doklad prokazující, že se jedná o cizince podle § 98 zákona o zaměstnanosti tedy doklad prokazující právo volného vstupu na trh práce - konkrétní forma dokladu prokazujícího tuto skutečnost je závislá na tom, na základě jakého ustanovení § 98 zákona o zaměstnanosti má cizinec volný vstup na trh práce; toto právo může v některých případech vyplývat přímo z pracovní smlouvy, resp. z obsahu pracovního poměru nebo bude nutné ho prokázat jiným samostatným dokladem (např. doklad o dosažení středního nebo vyššího odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři nebo vysokoškolského vzdělání v ČR),

 6. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 7. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaným státem, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 8. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Doklad prokazující odbornou způsobilost k výkonu daného zaměstnání ani doklad o uznání zahraničního vzdělání od cizince vyžadován nebude. Nemusí jít ani o pracovní místo zařazené do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec nikoli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, ale zastupitelskému úřadu a pouze pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který o zaměstnaneckou kartu žádá na území ČR nebo přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné.

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s volným přístupem na trh práce je vyžadováno předložení cestovního zdravotního pojištění na celou dobu pobytu, neboť tito zaměstnanci se nestávají účastníky veřejného zdravotního pojištění.
 

B. Povolení k zaměstnání

Cizinec, který chce v ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání na základě zaměstnanecké karty, musí požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o vydání povolení k zaměstnání pouze tehdy,

 • je-li svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným mimo území EU/EHP nebo Švýcarska vyslán k výkonu práce do ČR (aby zde plnil úkoly vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi tímto zaměstnavatelem a českou právnickou či fyzickou osobou) nebo

 • pracuje-li jako stážista v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v ČR nebo

 • stanoví-li to o něm platná mezinárodní smlouva.
   

V těchto případech cizinec žádá o vydání povolení k zaměstnání na pracovní místo, které není zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána na dobu platnosti povolení k zaměstnání. Prodloužení doby jeho platnosti je podmínkou případného prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty.

Cizinec může po příjezdu do ČR nastoupit do zaměstnání, má-li platné povolení k zaměstnání a vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, případně jiné povolení k pobytu či vízum.

Změní-li tento cizinec zaměstnavatele nebo pracovní pozici nebo si najde další zaměstnání a nadále i pro toto nové zaměstnání je cizincem s povolením k zaměstnání, musí tuto skutečnost oznámit Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo, a to zejména na formuláři "Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele".
 

Náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty - zaměstnanecká karta s neduálním charakterem a s povolením k zaměstnání

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s povolením k zaměstnání, je cizinec povinen doložit:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografii,

 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

 5. povolení k zaměstnání; pokud cizinec o vydání povolení k zaměstnání požádal a ještě nebylo vydáno, lze v žádosti o zaměstnaneckou kartu tuto skutečnost uvést (zaškrtnout) a uvést též číslo jednací podané žádosti, datum podání žádosti a u které krajské pobočky Úřadu práce ČR cizinec o vydání povolení k zaměstnání požádal,

 6. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 7. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 8. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Doklad prokazující odbornou způsobilost k výkonu daného zaměstnání ani doklad o uznání zahraničního vzdělání od cizince k žádosti o vydání zaměstnanecké karty vyžadován nebude. Nemusí jít ani o pracovní místo zařazené do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s povolením k zaměstnání [vyslaných k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem na území ČR (§ 95 zákona o zaměstnanosti)], kteří neuzavírají s tuzemským zaměstnavatelem pracovní smlouvu, bude namísto doložení pracovní smlouvy považováno za dostačující doložení tzv. vysílacího dopisu, z něhož bude též zřejmé, že bez ohledu na rozsah práce nebude nebo není sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin skutečnosti.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec nikoli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, ale zastupitelskému úřadu a pouze pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který o zaměstnaneckou kartu žádá na území ČR nebo přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné.

V případech tzv. vyslaných zaměstnanců s povolením k zaměstnání může být vyžadováno předložení cestovního zdravotního pojištění na celou dobu pobytu, neboť tito zaměstnanci se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění pouze v některých případech.
 

Společníci, jednatelé a ostatní členové statutárních orgánů obchodních korporací

S účinností od 15. 8. 2017 nelze zaměstnaneckou kartu vydat cizinci, který v postavení společníka (včetně člena družstva), člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti.  Toto není možné ani v případě, že by takovému cizinci bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce ČR.

Byla-li cizinci zaměstnanecká karta z tohoto důvodu vydána v minulosti, tato sice zůstává v platnosti, nicméně ji nebude možné prodloužit. (viz také článek Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty).

Cizinci, kteří jsou statutárními orgány obchodních korporací nebo jejich členy mohou jako účel svého pobytu volit účel podnikání a tedy žádat u zastupitelského úřadu o vydání dlouhodobého víza za tímto účelem. Pokud již pobývají na území ČR po dobu 5 let, mohou požádat na pracovišti Ministerstva vnitra o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání.
 

Sezónní zaměstnávání

K výkonu sezónních prací je s účinností od 15. 8. 2017 cizincům udělováno dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnávání. Dosavadní zaměstnanecká karta vydaná cizinci za účelem sezónního zaměstnávání zůstává v platnosti a lze ji prodlužovat podle právní úpravy účinné do 14. 8. 2017

  


Odbor azylové a migrační politiky, 13. července 2023

vytisknout  e-mailem