Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

Žádost o zaměstnaneckou kartu musíte osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Žádost jste oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož jste občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož jste držitelem, nebo ve státě, ve kterém máte povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt a oprávněně zde pobývá nepřetržitě po dobu nejméně 2 let. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Žádost o zaměstnaneckou kartu jste oprávněn podat též na území ČR na pracovišti MV ČR, pokud již na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem, než je zaměstnání. V takovém případě je možné podat žádost až do konce platnosti takového oprávnění k pobytu. Žádost však nejste oprávněn podat na území, jestliže na území pobýváte na základě dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území nebo za účelem sezónního zaměstnání. Pokud pobýváte na území na základě dlouhodobého pobytu za účelem strpění pobytu na území, můžete o vydání zaměstnanecké karty na území požádat pouze za předpokladu, že na území pobýváte nepřetržitě po dobu 3 let na základě dlouhodobého víza za účelem strpění a dlouhodobého pobytu za stejným účelem.
 

Správní poplatek

Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty podléhá správnímu poplatku. V případě žádosti podávané u zastupitelského úřadu činí poplatek (konzulární) 5 000 CZK  a hradí se jeho ekvivalent v zahraniční měně. Neuhradíte-li správní poplatek při podání žádosti u zastupitelského úřadu bude řízení o Vaší žádosti zastaveno. V případě žádosti podávané na území na pracovišti Ministerstva vnitra činí správní poplatek 2 500 Kč a hradí se formou kolkové známky. Na pracovištích Ministerstva vnitra není možné uhradit správní poplatek v hotovosti. Nebude-li správní poplatek uhrazen při podání žádosti nebo bude uhrazena jen jeho část, budete vyzván k jeho zaplacení v patnáctidenní lhůtě.  Nezaplacení správního poplatku v této lhůtě je důvodem pro zastavení řízení o Vaší žádosti, a to i v případě, že jste správní poplatek zaplatil jen z části. Přehled správních poplatků naleznete zde.

V případě žádostí o vydání zaměstnanecké karty podaných před 15. 8. 2017 platí, že správní poplatek ve výši 2 500 Kč bude i nadále vybírán až při převzetí průkazu o povolení k pobytu (zaměstnanecké karty), a to bez ohledu na místo podání žádosti. V případě stejných žádostí podávaných v době od 15. 8. 2017 do 30. 7. 2019 platilo, že přijetí žádosti podléhalo správnímu poplatku ve výši 1 500 Kč, za převzetí průkazu o povolení k pobytu (zaměstnanecké karty) bude mít proto cizinec stále povinnost hradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Žádost o vydání zaměstnanecké karty se podává na zvláštním formuláři „Žádost o zaměstnaneckou kartu“, v němž kromě vyplnění příslušných údajů uvedete též číslo volného pracovního místa zařazeného v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložíte:

 1. platný cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,

 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

 5. doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména

  • doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom); v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, jste na žádost správního orgánu povinen prokázat a předložit doklad o tom, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR.

  • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle jiných právních předpisů vyžadována (např. průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku nebo u řidičů tramvaje/autobusů příslušné řidičské oprávnění apod.),

  •  doklad prokazující, že splňujete podmínky pro výkon tzv. regulovaného povolání, jde-li o takové povolání; pokud již nejste držitelem takového dokladu, musíte tedy navíc po podání žádosti o zaměstnaneckou kartu požádat příslušný uznávací orgán ČR o uznání Vaší odborné kvalifikace. Vydání zaměstnanecké karty je podmíněno tím, že doložíte kladné rozhodnutí uznávacího orgánu,

 6. doklad o číselném označení volného pracovního místa. Tento doklad nebude nutný pouze tehdy, jestliže je toto číselné označení volného pracovního místa uvedeno do tiskopisu žádosti. Číselné označení volného pracovního místa je možné doložit samostatně i ve formě kopie volného pracovního místa přímo z Centrální evidence volných pracovních míst,

 7. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 8. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává

 9. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky výslovně umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti potvrzením vydaným tímto zaměstnavatelem, lze potvrzením nahradit:

 • doklad o zajištění ubytování,
 • pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.
   

V případě, že Vaším zaměstnavatelem má být agentura práce, a že touto agenturou budete dočasně přidělován k výkonu práce u jiného zaměstnavatele, je nezbytnou náležitostí žádosti také doklad, který obsahuje jméno, příjmení, státní občanství, datum a místo narození
a bydliště cizince, druh práce, kterou tento cizinec bude jako přidělený zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele. Vzor takového dokladu je dostupný v rubrice Formuláře žádostí.

Všechny přikládané doklady musí být předloženy v originále, případně v úředně ověřené kopii. Cestovní doklad musí být předložen v originále. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Dále platí, že před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec nikoli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, ale zastupitelskému úřadu a pouze pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který o zaměstnaneckou kartu žádá na území ČR nebo přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné.

Náležitosti žádosti se dále liší v případě, že zaměstnanecká karta funguje v neduálním režimu. Více informací najdete v sekci Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 13. července 2023

vytisknout  e-mailem