Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace o evropské občanské iniciativě

 

Evropská občanská iniciativa (EOI) je institut umožňující skupinám občanů EU čítajícím alespoň jeden milion osob přímo se zapojit do vytváření unijních politik. Občané svou iniciativou vyzývají Evropskou komisi, aby v rámci své působnosti předložila návrh určitého právního aktu.

Evropská občanská iniciativa je realizací čl. 11 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 24 Smlouvy o fungování Evropské unie; pravidla a postupy, kterými se občanské iniciativy řídí, jsou stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (dále jen „nařízení“), které přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie v únoru 2011 a které nabylo účinnosti 31. 3. 2011 (konsolidované znění:2011R0211 - 28. 7. 2015).

Před započetím sběru prohlášení o podpoře je třeba občanskou iniciativu zaregistrovat u Evropské komise. Podle čl. 4 odst. 2 nařízení musí návrh EOI splňovat následující podmínky:

  • musí být ustaven výbor občanů a byly jmenovány kontaktní osoby v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení;

  • navrhovaná občanská iniciativa nesmí spadat zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv;

  • navrhovaná občanská iniciativa nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a

  • navrhovaná občanská iniciativa nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy o EU.
     

K registraci iniciativy je třeba kromě jiného uvést ta ustanovení Smluv (konkrétní článek nebo širší odkaz), která organizátoři považují pro navrhovanou iniciativu za relevantní. Podrobné informace Evropské komise k problematice EOI naleznete na webové stránce ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome.

Sběr prohlášení o podpoře EOI

Organizátoři mohou po registraci občanské iniciativy Evropskou komisí provádět mezi občany EU po dobu 12 měsíců sběr prohlášení o podpoře. Sběr prohlášení o podpoře může probíhat v listinné podobě i elektronicky; údaje, které musí podporovatel EOI ve svém prohlášení o podpoře uvést, jsou stanoveny v příloze III. nařízení, která obsahuje vzory formulářů pro sběr prohlášení o podpoře. Česká republika se řadí mezi státy, které při ověřování prohlášení o podpoře identifikují signatáře na základě čísla dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu).

Online systém sběru musí být potvrzen v tom členském státě, v němž budou údaje shromážděné prostřednictvím online systému sběru uchovávány. Organizátoři mohou použít jeden online systém sběru pro sběr prohlášení o podpoře prováděný v několika nebo ve všech členských státech.

V České republice provádějí certifikaci online systému sběru právnické a fyzické osoby, které jsou atestačními středisky podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a které jsou zároveň pověřeny Ministerstvem vnitra k provádění certifikace online systémů sběru prohlášení o podpoře EOI. Podrobnosti o certifikaci online systémů sběru naleznete v Metodickém pokynu Ministerstva vnitra pro atestační střediska (pdf, 926 kB).

Po skončení sběru předloží organizátoři všechna prohlášení o podpoře z každého státu příslušnému orgánu tohoto státu (v ČR je tímto orgánem Ministerstvo vnitra), který ověří jejich platnost a vydá organizátorům potvrzení o počtu platných prohlášení. Podaří-li se jim v rámci Evropské unie nashromáždit alespoň 1 000 000 prohlášení o podpoře, která budou pocházet alespoň ze 7 členských států, v nichž bude překročen minimální počet prohlášení stanovený v příloze I. nařízení, předloží organizátoři Evropské komisi svou iniciativu, v níž Komisi vyzývají k předložení návrhu právního aktu EU.

Úkoly Ministerstva vnitra na úseku EOI

Citované evropské nařízení je přímo závazným právním aktem, vyplývají z něho však některé úkoly vnitrostátních orgánů členských států, a proto některé jeho články bylo třeba v jednotlivých členských státech EU upravit vnitrostátním právním předpisem. Tím je v České republice zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, ve znění zákona č. 57/2014 Sb., (dále jen "zákon o EOI") (pdf, 200 kB).

Z nařízení a zákona o EOI plynou Ministerstvu vnitra jako gestoru nařízení a zákona o EOI úkoly ve třech hlavních oblastech:

  • posuzování elektronických systémů sběru prohlášení o podpoře, resp. udělování pověření k posuzování elektronických systémů sběru atestačním střediskům (§ 2 - 5 zákona o EOI),

  • ověřování prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy a vydávání potvrzení o počtu platných prohlášení za ČR podle čl. 8 odst. 2 a přílohy VI nařízení (§ 6 - 9 zákona o EOI) a

  • přestupková agenda na úseku evropské občanské iniciativy upravená ustanovením § 10 zákona o EOI.


Důležitá informace

Dne 17.5.2019 bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě (dále též „nové nařízení“), kterým se s účinkem od 1. ledna 2020  zrušuje nařízení č. 211/2011.

Na evropské občanské iniciativy, které byly registrovány před 1. lednem 2020 se podle čl. 27 nového nařízení  použijí i po 1. lednu 2020 články 5 až 9 nařízení č. 211/2011.

Na základě čl. 4 bod 6 nového nařízení, dle kterého každý členský stát zřídí jedno nebo více míst, která skupinám organizátorů poskytují bezplatné informace a pomoc v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a vnitrostátním právem, plní od 1. ledna 2020 Ministerstvo vnitra též úlohu kontaktního místa.


 

Kontakty:

Pro certifikaci online systémů sběru:
Ing. Radomír Šimek, e-mail radomir.simek@mvcr.cz, tel. 974 817 521

K problematice evropské občanské iniciativy obecně:
Mgr. Eva Dianišková, e-mail eva.dianiskova@mvcr.cz, tel. 974 817 435

vytisknout  e-mailem