Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovernmentu

Název projektu:
Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovernmentu

ESF-OPZ.jpg

Identifikace projektu
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0009069

Popis projektu
Předmětem projektu je pomocí vhodně zvolených nástrojů zvýšit povědomí občanů o existenci moderních nástrojů eGovernmentu a zajistit informovanost o způsobech využívání a mechanismech vybraných elektronických nástrojů, které je žádoucí naučit vybrané cílové skupiny aktivně a efektivně využívat při řešení konkrétních životních situací. Realizace projektu má směřovat k odstranění zábran ve využívání elektronických nástrojů zejména u občanů v produktivním věku, jakožto cílové skupiny s největším potenciálem využívání těchto služeb, a to i s ohledem na škálu a množství jimi řešených životních situací. Projekt se dále zaměřuje na zvýšení efektivnosti výkonu správních agend prostřednictvím cíleného vzdělávání úředníků v oblasti eGovernmentu

Realizace projektu od: 01. 03. 2018
Realizace projektu do: 28. 02. 2022

Klíčové aktivity
Název klíčové aktivity 01: Řízení a administrace projektu
Náplní aktivity jsou především činnosti zajišťující řízení projektu, distribuci úkolů členům realizačního týmu, dohled nad plněním cílů, úkolů a harmonogramů, administrativní zajištění projektu (zejm. zpráv o realizaci) a právní podpora veřejných zakázek. Na přípravě a hodnocení veřejných zakázek bude realizační tým spolupracovat s odborem veřejných zakázek a centrálních nákupů MV ČR.

Název klíčové aktivity 02: Analýza současného stavu
Výstupy, které vzniknou v rámci této klíčové aktivity lze rozdělit do dvou oddílů. První se týká analýzy stavu znalostí občanů v oblasti eGovernmentu, druhá se týká analýzy využívání nástrojů eGovernmentu.
Výstupem prvního oddílu bude Vstupní analýza stavu znalostí občanů České republiky v oblasti eGovernmentu. Pro komparaci vedoucí k ověření dopadu propagační kampaně bude sloužit druhý výstup, Závěrečná analýza stavu znalostí občanů ČR v oblasti eGovernmentu zrealizovaná po skončení propagační kampaně, a to v závěrečné fázi celého projektu.
Dalším výstupem KA 02 by měla být analýza využívání nástrojů eGovernmentu, přičemž tato bude sestávat z 3 částí: analýza vstupní, průběžná a závěrečná. Základem by měla být pečlivá analýza návštěvnosti webů (především Portálu veřejné správy, potažmo Portálu občana). Nástrojem k této analýze by měl být Google Analytics, který nabízí pokročilé měření návštěvnosti a monitoring chování návštěvníků na webových stránkách. V souvislosti se zároveň běžící propagační kampaní by bylo vhodné zaměřit se především na návštěvnost stránek, návratnost uživatelů i míru okamžitého opuštění stránek. Komparace vstupní a závěrečné analýzy umožní měřit předpokládaný nárůst co do počtu uživatelů elektronické veřejné správy. Data ze vstupní a průběžné analýzy umožní také pružně reagovat a včas uzpůsobit komunikační kanály i témata propagační kampaně zájmu či obavám občanů (bezpečnost služeb, obtížnost práce s nástroji, atd.).
KA 02 bude realizována formou veřejné zakázky.

Název klíčové aktivity 03: Vytvoření metodiky vzdělávání v eGovernmentu včetně e-learningu a následné školení zaměstnanců veřejné správy
Úředníci územních samosprávných celků budou vyškoleni v rámci speciálně zaměřených studijních bloků v oblasti moderních trendů v elektronizaci veřejné správy, zavádění konceptu úplného elektronického podání, kybernetické bezpečnosti a dalších. Školící bloky budou koncipovány tak, aby jejich absolvování přispělo úředníkům na jedné straně ke zvýšení efektivity jejich každodenních pracovních činností, a na straně druhé zvýšilo jejich znalosti, kompetence a orientaci v oblasti elektronické veřejné správy.
Projekt počítá se vzdělávacím kurzem sestávajícím z 20 hodin prezenční výuky doplněným o e-learningovou formu výuky ve shodné časové dotaci. Obě studijní formy budou ukončeny testem. Účelem vzdělávacího kurzu bude kromě výše uvedeného také pilotní odzkoušení připraveného vzdělávacího obsahu a formy školení pro případnou ex post akreditaci kurzu po ukončení projektu. Celkový počet účastníků vzdělávacích aktivit, tj. 300, byl zvolen s ohledem na délku trvání projektu a odbornou a časovou náročnost školených témat. Počet úspěšných účastníků, kteří získají po ukončení kurzu kvalifikaci, byl stanoven na 250. S ohledem na plánovaný počet účastníků, bude v průběhu trvání projektu realizováno 30-35 výukových běhů, přičemž v rámci každého z nich proběhne třídenní prezenční školící blok v k tomu speciálně vybavených učebnách. Jednotlivé třídenní kurzy se budou konat ve všech krajských městech ČR. Zajištění školicích prostor, ubytování, stravování a počítačové techniky pro účastníky školicích kurzů bude jako celek předmětem veřejné zakázky. V průběhu trvání projektu budou současně uskutečněny dvě tematické konference. Vypracováno bude také Kompendium školení včetně zachycení Best practices. Budou také připraveny podklady k žádosti o akreditaci kurzu, přičemž žádost bude podána ve chvíli, kdy toto umožní příslušná připravovaná novela zákona č. 312/2002 Sb. V závěrečné fázi bude vypracována Evaluace školení.

Název klíčové aktivity 04: Osvěta a propagace v oblasti eGovernmentu
Cílem propagační kampaně je zajistit řádné, včasné a relevantní informování občanů o nástrojích eGovernmentu. Kampaň bude také osvětová, zaměří se na informování veřejnosti o výhodách využívání nástrojů eGovernmentu, o efektivní komunikaci, o úspoře času a o komfortu, který je spojen s možností vyřešit životní situace v klidu, bez čekání na úřadech, z pohodlí domova či kavárny. Kampaň bude pozitivní a plošná, cílená na dospělou populaci ČR, která bude pro účely propagace dělena do 4 věkových kategorií (18-30, 31-45, 46-60 a 61 a více let), aby došlo ke správnému zacílení komunikačních kanálů na různé skupiny obyvatel.
Propagační kampaň bude věnována Portálu veřejné správy a jeho připravované transakční části Portálu občana, mobilní aplikaci "Co dělat když...", elektronickým občanským průkazům a na ně navázaným službám jako je úplné elektronické podání. Kampaň bude zahrnovat informační letáky a brožury na úřadech i kontaktních místech veřejné správy, reklamu v denním tisku a na internetových zpravodajských serverech, TV spoty, edukační videa umístěná na videokanálech typu YouTube, dále pak na platformách jako LCD displeje, na úřadech a v čekárnách ordinací či spoty v rádiích. V neposlední řadě budou k propagaci elektronické veřejné správy využity také regionální konference pořádané Krajskými úřady, Svazem měst a obcí, atd.
Propagační kampaň bude zadána formou veřejné zakázky. Nejvhodnějším způsobem, jak dosáhnout co nejlepší, nejefektivnější a skutečně úspěšné reklamní kampaně, je vložit realizaci do rukou profesionálů s odpovídající zkušeností v oboru. Součástí této veřejné zakázky bude vedle výše vyjmenovaných výstupů také vytvoření jednotného vizuálního stylu eGovernmentu, mediaplán včetně průzkumu trhu, návrh nákupu médií, monitoring kampaně a nastavení komunikačních kanálů.

  

vytisknout  e-mailem