Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva – vyhlášení 3. kola programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2019 až 2020

Výzva – vyhlášení 3. kola programu
„Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2019 až 2020

MINISTERSTVO VNITRA
JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru prevence kriminality

 

Praha 14. srpna 2019
Č. j.: MV-85900-6/OPK-2019
 

Výzva – vyhlášení 3. kola programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2019 až 2020

Program „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ (dále jen „Program“) je realizován na základě usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 574 o opatřeních v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v ČR, v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015 (na jeho základě byly MV poskytnuty finanční prostředky na realizaci) a na základě Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“) schválené vládou České republiky 25. ledna 2016 usnesením č. 66. Dotační investiční Program je nezbytným předpokladem pro realizaci investičních projektů v obcích, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR (dále jen „SUZ“).

Nové Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2019 až 2020 (dále jen „Zásady“) se vydávají z toho důvodu, že SUZ v závěru roku 2018, respektive počátkem roku 2019 musela reagovat na poměrně podstatný nárůst vytíženosti ubytovacích kapacit azylových zařízení. Řešení tohoto deficitu bylo nalezeno:

a) v Havířově, kde byl zakoupen nový objekt přímo sousedící s naším azylovým zařízením, který projde rekonstrukcí a dojde tak k navýšení ubytovací kapacity pobytového střediska o 86 lůžek,

b) v Bělé pod Bezdězem, kde část areálu byla nově vyčleněna pro ubytování žadatelů o udělení mezinárodní ochrany.

Tato opatření se bezprostředně dotýkají bezpečnosti v obci, protože se jedná o zásadní změnu charakteru zařízení s tím, že žadatelé o udělení mezinárodní ochrany mohou zařízení volně opouštět. Z uvedeného důvodu je III. kolo Výzvy omezeno právě pouze na tyto dvě obce, kde se v průběhu realizace programu podstatným způsobem změnila situace (kapacita či charakter zařízení SUZ) a je nezbytné obcím poskytnout odpovídající opatření.

Účelem je potřeba adekvátně reagovat na migrační situaci a za pomoci příslušných nástrojů uvedených v usnesení vlády č. 574/2015 dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel je v tomto dotačním investičním Programu doplněn o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde jsou lokace zařízení SUZ.

Oprávněnými žadateli jsou tedy obce, kde jsou lokace zařízení SUZ, a to Havířov a Bělá pod Bezdězem.

Finanční prostředky na realizaci Programu jsou vyčleněny v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo vnitra (dále jen „kapitola MV“) na základě výše uvedeného usnesení vlády.

Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) stanovuje k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje spojené s realizací Programu na léta 2019 až 2020 aktuální Zásady schválené dne 13. srpna 2019.

V souladu s výše uvedeným a se souhlasem ministra vnitra vyhlašuji III. kolo programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2019 až 2020.

Finanční prostředky vyčleněné v kapitole MV jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací projektů v rámci Programu. Poskytovány jsou formou dotací na projekty, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) a podle Zásad.

Žádost o státní účelovou dotaci z Programu (dále jen „Žádost“) předkládá obec. Oprávněné obce budou řešit svůj lokální bezpečnostní problém.

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Příjemcem dotace je žadatel, kterým je obec.

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1 v rozsahu:

a) kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
b) zabezpečovací a vyhodnocovací soubory,
c) mobilní policejní služebny,
d) osvětlení rizikových míst.

Zpracované Žádosti je třeba zaslat elektronicky datovou schránkou MV – 6bnaawp, nejpozději do 30. září 2019 podle schválených aktuálních Zásad a ve smyslu § 14 odst. 3 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s § 14k rozpočtových pravidel, trpí-li Žádost vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad; k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li žadatel o dotaci vady ve stanovené lhůtě, poskytovatel řízení zastaví. Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž poskytne přiměřenou lhůtu.

Poskytovatel dále může žadateli o dotaci doporučit úpravu Žádosti, lze-li předpokládat, že upravené Žádosti bude zcela vyhověno.

V souvislosti s § 14p rozpočtových pravidel žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci.

Žadatelé o dotaci programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2019 až 2020 se musí řídit aktuálními Zásadami včetně jejích příloh schválených dne 13. srpna 2019, doložit podklady a splnit podmínky v nich obsažené.

JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru

Příloha: Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2019 až 2020 včetně příloh

_______________________________

1 § 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve spojení s § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 11 a § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

vytisknout  e-mailem