Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu

Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2018 

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 504 ze dne 10. července 2017 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018 vyhlašuje dotační program Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. Tento dotační program zabezpečuje úkoly vyplývající z Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 až 2018 schváleného usnesením vlády České republiky č. 126 ze dne 23. února 2015 a ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016.

Žádost o státní dotaci na rok 2018 (dále jen „žádost“) mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Uvedené subjekty musí, nejméně jeden rok, vykonávat činnost v oblasti prevence a eliminace domácího násilí.

Součástí žádosti k datu podání musí být prohlášení o bezdlužnosti, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotnímu a sociálnímu pojištění, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.

Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři v souladu s příslušnými obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích na rok 2018. 

Žádost se podává nejpozději do 31. října 2017. Rozhoduje vždy datum odeslání žádosti.

Žádost je možné zaslat prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, případně podat osobně na podatelně Ministerstva vnitra. V případě podání žádosti v listinné podobě musí být spolu s originálem dodána kopie podepsané žádosti (tj. všechny povinné přílohy) na CD (ve formátu .pdf). Tato povinnost neplatí v případě, že je žádost zaslána prostřednictvím datové schránky.


Adresa pro zaslání či dodání:

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Na obálku uveďte název „Prevence sociálně patologických jevů na rok 2018“
ID datové schránky: 6bnaawp


Kontaktní osoba: 

Mgr. Veronika Piskačová, tel. 974 832 571, e-mail veronika.piskacova@mvcr.cz  

Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality

odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 29. 9. 2017

vytisknout  e-mailem