Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ pro rok 2017

                                                                                             
Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu

Prevence sociálně patologických jevů

pro rok 2017

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 593 ze dne 27. června 2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017 vyhlašuje dotační program Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. Tento dotační program zabezpečuje úkoly vyplývající z Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 až 2018 schváleného usnesením vlády České republiky č. 126 ze dne 23. února 2015 a ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016.

Žádost o dotaci na rok 2017 si mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb.). Uvedené subjekty musí prokazatelně, nejméně jeden rok, vykonávat činnost v oblasti prevence a eliminace domácího násilí.

Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení o bezdlužnosti, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotnímu a sociálnímu pojištění, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.

Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři v souladu s příslušnými obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích na rok 2017. 

Žádost o dotaci se podává nejpozději do 31. října 2016 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti, tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).

Žádost se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD nosiči. Vyplněnou písemnou žádost a její příslušné přílohy je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení. Žádost musí být opatřena podpisem statutárního orgánu, totéž platí pro příslušné přílohy. Elektronická podoba žádosti a její příslušné přílohy musí být na CD nosiči ve formátu .pdf a musí obsahovat veškeré formální náležitosti (tj. včetně podpisu statutárního orgánu). 

Adresa pro zaslání či dodání:

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Na obálku uveďte název „Prevence sociálně patologických jevů na rok 2017“

Kontaktní osoba: 
PhDr. Olga Harárová, tel. 974 832 574, e-mail olga.hararova@mvcr.cz  Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality

 

 

odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 29. září 2016
 

vytisknout  e-mailem