Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ pro rok 2016

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu
 
„Prevence sociálně patologických jevů“ pro rok 2016
 
Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 470 ze dne 15. června 2015 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016 vyhlašuje dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti páchané na seniorech. Tento dotační program zabezpečuje úkoly vyplývající z Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 až 2018 schválené usnesením vlády České republiky č. 126 ze dne 23. února 2015.  
 
            Žádost o dotaci na rok 2016 si mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb.), které prokazatelně, nejméně jeden rok, vyvíjejí činnost v oblasti prevence domácího násilí nebo prevence trestné činnosti se zaměřením na seniory.
 
Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotnímu a sociálnímu pojištění, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
 
Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři v souladu s příslušnými obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace pro dotační program  „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti páchané na seniorech pro rok 2016 (viz přílohy).
 
Žádost o dotaci se podává nejpozději do 6. listopadu 2015 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti, tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).
 
Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD nosiči. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu. Elektronická podoba žádosti a její příslušné přílohy musí být na CD nosiči ve formátu pdf a musí obsahovat veškeré formální náležitosti (tj. podpis statutárního orgánu).
Adresa pro zaslání či dodání:
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality,
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Na obálku uveďte název „Prevence sociálně patologických jevů“
 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Veronika Studzinská, tel. 974 832 368, e-mail veronika.studzinska@mvcr.cz  
 
 
 
Přílohy:
 
  • Zásady poskytování dotací – dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti páchané na seniorech pro rok 2016;
  • Obecná a specifická část žádosti – dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti páchané na seniorech pro rok 2016;
  • Žádost – tabulková část (díl 4,5,6 a 7 ) - dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti páchané na seniorech pro rok 2016;
  • Průběžná monitorovací zpráva – formulář
  • Finanční vypořádání poskytnuté dotace – tabulka
  • Závěrečná zpráva o realizaci projektu - formulář
 
 
Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality
 
 
 
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 5.10. 2015

vytisknout  e-mailem