Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace

„Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“ a „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ pro rok 2011 Zadavatel: Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality  

Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) ve smyslu usnesení vlády č. 463 ze dne 14. června 2010, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011 a ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 92 ze dne 1. února 2010, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
 
vyhlašuje
 
k zabezpečení plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011, schválené usnesením vlády České republiky č. 1150 ze dne 15. října 2007 výběrové dotační tituly „Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“ a „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“.
 
Žádost o dotaci na rok 2011 si mohou podat občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a právnické osoby církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), které prokazatelně vyvíjejí preventivní činnost a sociální pomoc v oblasti obchodování s lidmi, nebo které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami, nejméně jeden rok.
 
Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
 
Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři a v souladu s příslušnými, obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačních titulů „Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“ a „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ (viz přílohy).
 
Žádosti o dotace se podávají nejpozději do 30. září 2010 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).
 
Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu, razítkem organizace a CD na adresu:
 
 
Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality,
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
 
Kontaktní osoby: 
"Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi": 
PhDr. Olga Šifferová, tel. 974 832 574, email olga.sifferova@mvcr.cz  
"Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami":
Mgr. Barbora Holušová, tel. 974 833 232, email barbora.holusova@mvcr.cz
  
  
Přílohy:
 
Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality


odbor prevence kriminality, 30.8.2010

vytisknout  e-mailem