Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádosti o poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2017

Výzva k zaslání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace
provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2017


Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) vyhlašuje v rámci systémového řešení udržitelnosti evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111 a 116 006 schváleném ministrem vnitra dne 30. 7. 2015 a k zabezpečení úkolů ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016 dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující v České republice tyto tři výše uvedené evropské linky.

Žádost o dotaci na rok 2017 si mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), které jsou prokazatelně provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111, 116 006, a to na území České republiky.

Součástí žádosti k datu podání je též prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotnímu a sociálnímu pojištění, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávního celku.

Žádost o dotaci musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři v souladu s příslušnými obecně právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016 (viz přílohy).

Žádost o dotaci se podává nejpozději do 31. října 2016 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti, tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu.)

Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu. Elektronická podoba žádosti a její příslušné přílohy musí být ve formátu .pdf a musí obsahovat veškeré formální náležitosti (tj. podpis statutárního orgánu).

Adresa pro zaslání či dodání:
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Na obálku uveďte:
„Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenčních linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice“

Kontaktní osoba:
PhDr. Petra Binková, Ph.D.
tel. 974  832 571
e-mail: petra.binkova@mvcr.cz

Přílohy:

  • Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2017
  • Příloha č.1 Zásad 2017_Obecná a specifická část žádosti
  • Příloha č.2 Zásad 2017_Rozpočtová tabulka
  • Příloha č.3 Zásad 2017_Čerpání dotace
  • Příloha č.4 Zásad 2017_Průběžná monitorovací zpráva
  • Příloha č.5 Zásad 2017_Závěrečná zprávaMgr. David Chovanec
ředitel


Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV, 30. září 2016

vytisknout  e-mailem