Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu České republiky pro NNO provozující evropskou krizovou či asistenční linku 116 006 v ČR pro rok 2023 - 2. kolo

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Č. j. MV-135965-2/OPK-2022                                                                                                                                 Praha  3. listopadu 2022
                                                                                                                                                                                      Přílohy: 7

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropskou krizovou či asistenční linku 116 006 v České republice pro rok 2023

2. kolo v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX
v České republice pro rok 2023


V rámci systémového řešení udržitelnosti evropských krizových či asistenčních linek 116 XXX odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) zveřejňuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropskou krizovou či asistenční linku 116 006 v České republice pro rok 2023 - 2. kolo v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice pro rok 2023.

Tato Výzva je určena pro evropskou krizovou či asistenční linku 116 006, neboť Výzvou k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice pro rok 2023 ze dne 26. srpna 2022 nebylo naplněno zajištění dostupnosti potřebné služby.

Realizací tohoto dotačního programu zabezpečuje odbor  prevence kriminality MV plnění Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027, schválená usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 6. dubna 2022 a navazujícího implementačního plánu. Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropskou krizovou či asistenční linku 116 006 v České republice pro rok 2023 vydanými Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 7/2022, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020.  

Účelem dotačního programu je zajištění fungování evropské krizové či asistenční linky v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro koncové uživatele. Zajištění bezplatného volání na uvedenou evropskou krizovou či asistenční linku je ve veřejném zájmu. Jedná se o jednoznačnou garanci státu, který svým občanům v obtížných životních situacích zajistí dostupnost potřebných služeb.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.     

Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), které jsou prokazatelně provozovatelem evropské krizové či asistenční linky 116 006 na území České republiky.

Žádost o dotaci lze podat nejpozději do 15. prosince 2022.

V souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme, že bude-li žádost o dotaci trpět vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. Dále poskytovatel může kdykoli v průběhu řízení žadatele o dotaci vyzvat k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

V souladu s § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, si Ministerstvo vnitra vyhrazuje právo v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti o dotaci, lze-li předpokládat, že upravené žádosti o dotaci bude zcela vyhověno. K této úpravě bude žadateli o dotaci poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra na základě § 14l zákona o rozpočtových pravidlech připouští, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce.

Informace k výzvě a dotačnímu programu podává Mgr. Markéta Sailer z odboru prevence kriminality na adrese marketa.sailer@mvcr.cz, tel: 974 832 571, případně 974 832 401, 974 832 255.

Žadatelé o dotaci v rámci této Výzvy se musí řídit Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropskou krizovou či asistenční linku 116 006 v České republice pro rok 2023, vydanými Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 7/2022, které jsou přílohou Výzvy.

            Příloha: Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropskou krizovou či asistenční linku 116 XXX v České republice pro rok 2023 vydané Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 7/2022.

                                                                                                                                      JUDr. Michal Barbořík
                                                                                                                                       
       ředitel odboru


 

vytisknout  e-mailem