Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2023 - 2. kolo

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Č. j. MV-24442-2/OPK-2023

Praha 23. února 2023
Přílohy: 8
 

Výzva
k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích pro rok 2023
2. kolo
v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu
 

Na základě usnesení vlády ČR č. 285 ze dne 6. dubna 2022 ve znění usnesení vlády ČR č. 560 ze dne 22. června 2022 a usnesení vlády č. 309 ze dne 13. dubna 2022 odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) zveřejňuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích pro rok 2023 - 2. kolo, v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu (dále jen „Program“). Realizací tohoto dotačního programu zabezpečuje odbor prevence kriminality MV plnění strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích pro rok 2023 - 2. kolo, v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu, schválenými Ministrem vnitra dne 16. 2. 2023, v souladu  se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020.

Účelem dotačního programu je prevence a eliminace domácího násilí, ovlivněného obtížnou životní situací v souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu.          

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.      

Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Uvedené subjekty musí nejméně jeden rok vykonávat činnost v oblasti prevence a eliminace domácího násilí.

Žádost o dotaci lze podat nejpozději do 31. 3. 2023.

V souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme, že bude-li žádost o dotaci trpět vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. Dále poskytovatel může kdykoli v průběhu řízení žadatele o dotaci vyzvat k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra si vyhrazuje právo v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti o dotaci, lze-li předpokládat, že upravené žádosti o dotaci bude zcela vyhověno. K této úpravě bude žadateli o dotaci poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra na základě § 14l zákona o rozpočtových pravidlech připouští, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce.

Informace k výzvě a dotačnímu programu podává Mgr. Markéta Sailer z odboru prevence kriminality na adrese marketa.sailer@mvcr.cz, tel: 974 832 571, případně 974 832 401.

Žadatelé o dotaci se musí řídit Zásadami poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích pro rok 2023 – 2. kolo, v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu, schválenými Ministrem vnitra dne 16. 2. 2023, které jsou přílohou výzvy.

Příloha: Zásady poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích pro rok 2023 - 2. kolo, v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru

vytisknout  e-mailem