Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Prevence korupčního jednání

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) zveřejňuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Prevence korupčního jednání. Realizací tohoto dotačního programu zabezpečuje odbor prevence kriminality MV plnění aktuálně platného strategického protikorupčního dokumentu vlády. Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního programu Prevence korupčního jednání na rok 2019 vydanými Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 09/2018, v souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a Zásadami vlády ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem dotace je prevence korupčního jednání s akcentem na poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci a aktivity související se zvyšováním motivace občanů, zejména zaměstnanců veřejné správy, k intenzivnější spolupráci s Policií ČR při potírání tohoto druhu závažné kriminality, které budou ve shodě se základními zásadami oblasti prevence kriminality ministerstva vnitra.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019.        

Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb.,
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Uvedené subjekty musí, nejméně jeden rok, vykonávat činnost v oblasti prevence korupčního jednání.

Termín pro podání žádosti je stanoven do 31. října 2018.

V souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme, že bude-li žádost o dotaci trpět vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. Dále poskytovatel může kdykoli v průběhu řízení žadatele o dotaci vyzvat k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

V souladu s § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, si Ministerstvo vnitra vyhrazuje právo v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti o dotaci, lze-li předpokládat, že upravené žádosti o dotaci bude zcela vyhověno. K této úpravě bude žadateli o dotaci poskytnuta přiměřená lhůta.

Podávání informací

Informace k výzvě a dotačnímu programu podává Mgr. Marcel Wohlgemuth z odboru prevence kriminality na adrese marcel.wohlgemuth@mvcr.cz, tel: 974 832 812.

Žadatelé o dotaci v programu Prevence korupčního jednání na rok 2019 se musí řídit Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního programu Prevence korupčního jednání na rok 2019 vydanými Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 09/2018, které jsou přílohou Výzvy.
 

Příloha: Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního programu Prevence korupčního jednání na rok 2019 vydané Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 09/2018.

                                                                                    JUDr. Michal Barbořík

vytisknout  e-mailem