Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v ČR pro rok 2020

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Č. j. MV-132524-1/OPK-2019

Praha 26. září 2019
Přílohy: 8

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční
linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2020

V rámci systémového řešení udržitelnosti evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111 a 116 006 schváleném ministrem vnitra dne 30. 7. 2015 odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen "MV") zveřejňuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu pro nestátní neziskové organizace provozující v České republice výše uvedené evropské linky. Realizací tohoto dotačního programu zabezpečuje odbor prevence kriminality MV plnění Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016 a navazujícího akčního plánu. Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2020 vydanými Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 10/2019, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a Zásadami vlády ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem dotačního programu je zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele. Zajištění bezplatného volání na uvedené evropské krizové či asistenční linky je ve veřejném zájmu. Jedná se o jednoznačnou garanci státu, který svým občanům v obtížných životních situacích zajistí dostupnost potřebných služeb.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a které prokazatelně jsou provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111, 116 006 na území České republiky.

Žádost o dotaci lze podat nejpozději do 31. října 2019.

V souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme, že bude-li žádost o dotaci trpět vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. Dále poskytovatel může kdykoli v průběhu řízení žadatele o dotaci vyzvat k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

V souladu s § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, si Ministerstvo vnitra vyhrazuje právo v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti o dotaci, lze-li předpokládat, že upravené žádosti o dotaci bude zcela vyhověno. K této úpravě bude žadateli o dotaci poskytnuta přiměřená lhůta.

Informace k výzvě a dotačnímu programu podává Mgr. Markéta Kalousková z odboru prevence kriminality na adrese marketa.kalouskova@mvcr.cz, tel: 974 832 571.

Žadatelé o dotaci v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice na rok 2020 se musí řídit Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2020 vydanými Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 10/2019, které jsou přílohou Výzvy.

Příloha: Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2020 vydané Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 10/2019.

  

JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru prevence kriminality

  

vytisknout  e-mailem