Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU, „STUDIE PROVEDITELNOSTI VČETNĚ ANALÝZY VÝNOSŮ A NÁKLADŮ (CBA) NÁRODNÍ ARCHITEKTURY SVI V ČR“

TATO ZAKÁZKA NENÍ ZADÁVÁNA DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Identifikační údaje Zadavatele
Česká republika -Ministerstvo vnitra – odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. BOX 21/OP
170 34 Praha 7
Zastoupené:Mgr. Jitkou Gjuričovou – ředitelkou odboru prevence kriminality
IČO: 00007064
Bankovní spojení: 3605881/0710

Charakteristika výchozí situace ke zpracování předmětu realizace.

Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 15. října 2007 č. 1151 projekt Systém včasné intervence k plošnému šíření v rámci republiky. Současně uložila ministru vnitra ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, ministrem spravedlnosti, zdravotnictví a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy realizovat projekt Systém včasné intervence a tým pro mládež, dle metodiky uvedené v příloze č. 3 materiálu č.j. 1467/07 postupně na celém území České republiky.

Projekt Systém včasné intervence (dále jen “SVI“) stojí na třech pilířích. Tím prvním jsou tzv. Týmy pro mládež, v nichž jsou komunikovány jednotlivé případy ohrožených dětí (dětí v postavení pachatelů, obětí a svědků trestných činů, týraných, zanedbávaných a zneužívaných) a strategie jednotlivých obcí v oblasti prevence trestné činností dětí a mladistvých. Druhým pilířem je soubor praktických nápravných opatření, která lze v jednotlivých případech přijímat. A konečně, třetím pilířem je informační platforma SVI, která umožňuje jednotlivých subjektům SVI prostřednictvím interaktivního informačního systému navzájem efektivní komunikaci a výměnu potřebných informací. Tento informační systém umožňuje komplexní výkon sociálně-právní ochrany dětí s informačním napojením všech dalších institucí a subjektů (Policie ČR, soud, státní zastupitelství, probační a mediační služba, škola, lékař, nestátní nezisková organizace).

Aplikace SVI (dále jen „IS SVI“) je pod metodickým vedením Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra implementována již od roku 2000. Jedná se o aplikaci, která poskytuje jednotnou komunikační platformu komplexního výkonu sociálně-právní ochrany dětí včetně prevence kriminality dětí a mládeže mezi institucemi zúčastněnými na péči o ohrožené děti. Do tohoto systému jsou zahrnuty orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Policie České republiky, obecní policie, soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR, úřady práce, zdravotnická zařízení, školské instituce a nevládní neziskové organizace.
 

V současnosti je projekt SVI realizován na tzv. „lokální úrovni“ – tedy v jednotlivých obcích s rozšířenou působností (tzv. obcích III. typu – PO3) nebo lokálně za účasti všech PO 3 na území bývalých okresů. Klíčovým uživatelem je odbor sociálně právní ochrany (oddělení SPOD), respektive obec PO3. Toto je dáno jak právním rámcem - jde o citlivé osobní údaje, s nimiž mají právo nakládat pouze pracovníci SPOD – tak i potřebou integrovat aplikaci SVI s dalšími informačními systémy obce. IS SVI je již nasazen ve 25-ti městech ČR.

Současně využívaná aplikace (lokální) IS SVI však neumožňuje plné využití informačního potenciálu SVI. Konkrétně se jedná o přenos dat mezi OSPOD v rámci celé České republiky (např. v případě změny trvalého bydliště není možné jednoduše v prostředí informačního systému přenést spis klienta na nové pracoviště OSPOD), přenos dat v rámci odvolacích řízení na vyšších úrovních, vytvoření globálních statistik a přehledů, využití SVI pro monitoring týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí a dětí – cizinců bez doprovodu ap.

Ministerstvo vnitra má za úkol, v rámci plnění výše uvedeného vládního usnesení, realizovat plošné rozšíření Aplikace SVI na území celé ČR. Pro splnění tohoto úkolu je nezbytné provést Studii proveditelnosti včetně Analýzy výnosů a nákladů (CBA) Národní architektury SVI.

Plné znění Výzvy k podání nabíkdy na zakázku maléhp rozsahu naleznete v přiloženém souboru

V Praze, dne 26. května 2010

Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra
 

vytisknout  e-mailem