Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání

Název projektu:
Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání

ESF-OPZ.jpg

Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006498

Popis projektu:
Vytvoření metodického, koncepčního a architektonického rámce pro zavádění principu úplného elektronického podání pro podporu další implementace úplného elektronického podání ve veřejné správě ČR.
Návrh jednotného přístupu k této implementaci, zajišťujícího jednotný přístup a interoperabilitu napříč informačními systémy veřejné správy a možnost využít modelů a vzorů a analýz vzniklých v rámci projektu pro účely implementace úplného elektronického podání.

Období realizace:
1. 5. 2017 - 31. 12. 2022

Rozpočet: 33 360 228,00 Kč

Klíčové aktivity:

Název klíčové aktivity: KA01 Řízení a administrace projektu

Popis klíčové aktivity: Řízení a administrace projektu

 • Činnosti zajišťující řízení projektu
 • Distribuce úkolů členům realizačního týmu
 • Dohled nad plněním cílů, úkolů a harmonogramů
 • Administrativní zajištění projektu (zejm. zpráv o realizaci)
 • Právní podpora a supervize veřejných zakázek
 • Zajištění souladu kvalifikace členů realizačního týmu s cíli projektu
 • Zajištění souladu aktivit realizačního týmu s plánem činností a dílčími harmonogramy projektu
 • Analýza kompetencí a požadavků na kvalifikaci členů RT

Výstupy: Standardní projektová dokumentace, zprávy, reporty, kompletní realizační tým.


Název klíčové aktivity: KA 02 Analytické práce pro definici standardu

Popis klíčové aktivity: Analytické práce pro definici standardu úplného elektronického podání:

Výstupy: Analýza využívání elektronických formulářů; Analýza místní příslušnosti jednotlivých agend; Analýza různých typů rolí subjektů práva ve vztahu k podání vůči veřejné správě.


Název klíčové aktivity: KA03 Analytické práce nutné pro návrh propojení

Popis klíčové aktivity: Analytické práce nutné pro návrh propojení úplného elektronického podání s elektronickým systémem spisové služby a využitelnosti elektronických služeb

 • Vypracování analýzy správního řádu z pohledu elektronického podání
  Analýza správního řádu z pohledu úplného elektronického podání (pdf, 6,4 MB)
 • Vypracování analýzy zákona o archivnictví a spisové službě a zákona o elektronických úkonech
  Analýza zákona o archivnictví a spisové službě (pdf, 7,3 MB)
 • Vytvoření procesního schématu variant podání a životního cyklu podání při zpracování orgánem veřejné moci
 • Vypracování analýzy způsobilosti agendových informačních systémů a spisových služeb pro interaktivní sledování změny stavu podání
 • Vypracování analýzy přístupnosti a použitelnosti vybraných elektronických služeb z pohledu subjektu práva

Výstupy: Analýza správního řádu z pohledu elektronického podání; Analýza zákona o archivnictví a spisové službě a zákona o elektronických úkonech; Obecné procesní schéma variant podání a životního cyklu podání při zpracování orgánem veřejné moci; Analýza způsobilosti agendových informačních systémů a spisových služeb pro interaktivní sledování změny stavu podání; Analýza přístupnosti a použitelnosti elektronických služeb z pohledu subjektu práva.


Název klíčové aktivity: KA04 Realizace a plnění výběrového řízení

Popis klíčové aktivity: Realizace a plnění výběrového řízení na "Návrh architektury a datové struktury napojení AISů na eSSL"

 • Využití analýzy způsobilosti agendových informačních systémů a spisových služeb pro interaktivní sledování změnu stavu podání pro zadání výběrového řízení.
 • Na základě výstupů VŘ návrh ICT architektury sledování pohybu podání
 • Zabezpečení průběhu výběrového řízení a podpora realizace klíčových aktivit v souladu s prováděcí dokumentací OPZ, interními předpisy žadatele a dle zákona č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Výstupy: Architektura napojení AISů na eSSL, Návrh ICT architektury sledování pohybu podání; datová struktura.


Název klíčové aktivity: KA05 Realizace a plnění výběrového řízení

Popis klíčové aktivity: Realizace a plnění výběrového řízení na "Konzultační a školící program"

 • Organizace školení pro zástupce ÚSÚ a dalších zaměstnanců ve veřejné správě
 • Tvorba školících materiálů a osnovy školení, zejména ve směru k implementaci úplného elektronického podání, mapování procesů a životních situací a obecně životnímu cyklu podání a možnostem jeho elektronizace.
 • Zajištění prostorových a personálních zdrojů
 • Konzultace s vybranými OVM na úrovni centrálního orgánu státní správy i na úrovni územního samosprávného celku ohledně použitelnosti navržených řešení.
 • Konzultace s gestory jednotlivých agend ohledně jejich vhodnosti pro zapojení do elektronizace a přechodu na ÚEP
 • Zabezpečení průběhu výběrového řízení a podpora realizace klíčových aktivit v souladu s prováděcí dokumentací OPZ, interními předpisy žadatele a dle zákona č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Koordinace dodavatele a vedení jednotlivých školení.

Výstupy: Počet účastníků a počet účastníků, kteří získali kvalifikaci.


Název klíčové aktivity: KA06 Návrh implementace

Popis klíčové aktivity: Návrh implementace úplného elektronického podání

 • Využití procesních modelů agend z projektů PMA I, PMA II, A 121.
 • Návrh řešení realizace ÚEP (variantně).
 • Vytvoření standardu průběhu a datové struktury úplného elektronického podání.
 • Vytvoření seznamu agend vhodných pro úplné elektronické podání, včetně harmonogramu realizace.
 • Návrh realizace opatření (implementační plán) v rámci ÚEP vedoucích k naplnění cíle.

Výstupy: Standard průběhu a datové struktury úplného elektronického podání; Seznam agend vhodných pro ÚEP; Implementační plán.


Název klíčové aktivity: KA07 Marketing a PR aktivity

Popis klíčové aktivity:

 • Strategie pro budování vztahů členů realizačního týmu se zástupci dalších orgánů veřejné správy
 • Příprava propagačních materiálů
 • Zvýšení informovanosti o možnostech zvýšení efektivity veřejné správy (naplňování 3E)
 • Poskytování informací veřejnosti o výhodách ÚEP a využívání nástrojů eGovernmentu
 • Podpora žadatelů o další projekty spojené s úplným elektronickým podáním, zejména ve sdílení výstupů a metodickém vedení
 • Organizace pravidelných setkání realizátorů kroků vedoucích k agendám, vedení pracovní skupiny pro úplné elektronické podání

Výstupy: Propagační materiály; webové stránky; strategie řízení vztahů se zástupci VS a veřejností.

  

vytisknout  e-mailem