Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2017

Praha 23. května 2017


Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2017

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016) vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2016. Dotace jsou určeny na preventivní projekty předložené základními útvary MV[1], Policie České republiky, organizačními složkami státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra[2]. Pro rok 2017 byla vyčleněna částka 2 000 000 Kč.

Na výzvu, která byla po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality zveřejněna v prosinci 2016 na webových stránkách MV, reagovalo 12 krajských ředitelství Policie ČR a OTP Policejního prezidia ČR. Požadovaná částka na 41 projektů činila 3 849 719 Kč.

Členové Komise pro uvolňování vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality (dále jen „komise“) doporučili přidělení finančních prostředků projektům na základě těchto kritérií:

a) celostátní preventivní projekty, které jsou k dispozici všem KŘP, reagující na aktuální témata a související s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a schválenými prioritami ve výzvě,
b) projekty v oblasti bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách,
c) projekty zaměřené na prevenci majetkové trestné činnosti,
d) projekty prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita,
e) projekty zaměřené na zvlášť zranitelné oběti trestných činů,
f) projekty zaměřené na trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek,
g) projekty s inovativními přístupy ke zvyšování informovanosti obyvatel a motivací k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Současně musí projekty navržené k poskytnutí dotace splňovat podmínky pro uvolňování prostředků.

K přidělení dotace nebyly doporučeny zejména:

a) projekty, které jsou zaměřeny na propagaci P ČR a nemají vysloveně preventivní charakter, 
b) dále projekty, které se zabývají problematikou řešenou celorepublikovými projekty, 
c) opakující se projekty, které nemají nastavena kritéria hodnocení efektivity a jejichž účinnost je diskutabilní, spočívající ve vydávání letáčků (bez navazujících aktivit), dárků s logem P ČR atd.,
d) projekty žádající dotaci na vybavení center prevence (dříve PIS).
 

  • současně musí projekty navržené k poskytnutí dotace splňovat podmínky pro uvolňování prostředků a sledují schválené priority uvedené ve výzvě k předložení projektů a v podmínkách pro uvolňování prostředků čl. 2.
     
  • členové komise se usnesli, že pokud některý z hodnocených projektů bude hodnocen v některém z hodnotících kritérií 0, nebude dále hodnocen; nejnižší počet bodů pro přidělení finančních prostředků je 30 (včetně).


Ministr vnitra schválil dne16. 5. přidělení finančních prostředků ve výši 1 153 000 Kč na realizaci 25 projektů.    

Seznam projektů najdete zde.

Zápis z jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality ze dne 26. dubna 2017 – zde.


Informuje: odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV

 

------------------------------------------------------
1 Čl.3 písm.a) přílohy nařízení Ministerstva vnitra a společného služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č.23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění nařízení Ministerstva vnitra a společného služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 53/2016.
2 Čl. 76 odst. 2 písm. b) přílohy nařízení Ministerstva vnitra a společného služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č.23/2016

vytisknout  e-mailem