Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018

Informace Republikového výboru pro prevenci kriminality
o výsledcích Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (dále jen „Strategie“; usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra byl dne 13. prosince 2017 vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 (dále jen „Program PK“).

Podmínky pro podávání žádostí byly součástí „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu PK“ (dále jen „Zásady“). Nejdůležitější podmínky byly zachovány z předchozích let (soulad se Strategií, pracovní skupina prevence kriminality, manažer PK, víceletá strategie PK na místní úrovni, bezpečnostní analýza ad.).

Žadatelem o dotaci z Programu PK mohly být standardně kraj, obec (nebo několik obcí či krajů, v případě že žádost podá jeden/a z nich) a též dobrovolný svazek obcí (DSO). Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu však může být kromě samosprávy také Policie ČR, nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Od letošního roku bylo ze strany Ministerstva vnitra (dále též „MV“) přistoupeno k elektronizaci podávání žádostí prostřednictvím databáze RISPF-ISPROFIN/EDS. Tento přechod přinesl i změnu postupů při přijímání a hodnocení projektů. Po zveřejnění výzvy k podávání žádosti na internetových stránkách MV byla zpřístupněna webová aplikace RISPF - webový portál Žádosti https://isprofin.mfcr.cz/rispf (dále jen „webová aplikace“). Žádost musela být podána pouze elektronicky prostřednictvím webového formuláře ve webové aplikaci pro každý projekt zvlášť (rozdíl od dřívějška, kdy žadatel předkládal jednu žádost i s několika projekty). Po vyplnění ve webové aplikaci si žadatel nechal vygenerovat „formulář Žádosti“ a ten s podpisem statutárního zástupce žadatele a razítkem žadatele musel odeslat do datové schránky MV nejpozději do 15. února 2018.

Elektronizace umožnila poprvé v tomto roce podávat i žádosti na „víceleté“ projekty (max. tříleté), pilotně zatím projekty Asistent prevence kriminality (APK) a Domovník-preventista.

MV pro rok 2018 obdrželo 244 žádostí o dotaci, z toho 24 žádostí krajů (podáno 11 kraji) a 27 žádostí na víceleté projekty. Celkové požadavky na dotaci včetně víceletých projektů byly ve výši 88.614.216 Kč, z toho pouze na rok 2018 celkově 58.731.957 Kč (a z toho 25.611.020 Kč na investice a 33.120.937 Kč na neinvestice).

MV disponovalo na rok 2018 částkou 54.361.356 Kč, ve skladbě 22.461.356 Kč investičních prostředků a 31.900.000 Kč neinvestičních prostředků. Podpořeny byly pouze žádosti, které obdržely 40 a více bodů.

Republikový výbor pro prevenci kriminality (RVPPK) schválil dne 12. dubna 2018 návrh Komise RVPPK pro výběr projektů Programu PK na rozdělení dotace v součtu 84.180.151 Kč (zahrnující i víceleté projekty APK a Domovník - preventista). Z toho na rok 2018 ve výši celkem 54.297.492 Kč (z toho neinvestice ve výši 31.798.311 Kč a investice ve výši 22.499.181 Kč). Tabulka podpořených projektů (Protokol o hlasování komise) i zápis z jednání Komise tvoří přílohu této informace.

Stanovisko RVPPK podléhá ještě schválení ministrem vnitra, který má jako poskytovatel dotace konečné slovo.

RVPPK souhlasil s podporou celkem 220 projektů prevence kriminality (z toho všech 24 krajských projektů). Celkem 24 projektů nebylo podpořeno (z toho 8 z formálních důvodů, zbytek nedosáhl v hodnocení min. počtu bodů). 

Nejvyšší dotace, s ohledem na celkovou rizikovost lokalit, množství podaných projektů a jejich kvalitu, RVPPK souhlasil přidělit v rámci Libereckého, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, z toho Liberecký kraj celkem 10.606.400 Kč (z požadovaných 11.592.500 Kč), Moravskoslezský kraj celkem 9.237.898 Kč (z požadovaných 10.330.659 Kč) a Ústecký kraj celkem 7.212.905 Kč (z požadovaných 7.678.873 Kč).

Uspělo všech 27 víceletých projektů, které byly skutečně podány jako víceleté (několik jich bylo v popisu podáno jako víceleté, ale rozpočet byl sestaven pouze na rok 2018). Tyto projekty byly podpořeny v celkové výši na 3 roky 43.315.382 Kč (z požadovaných 43.320.782 Kč), z toho na rok 2018 v částce 13.432.723 Kč (z požadovaných 13.438.523 Kč). 23 z těchto projektů byly projekty APK, 3 Domovník – preventista a jeden krajský projekt na vzdělávání APK. Celkově (tj. víceletých i jednoletých) bylo podpořeno 33 projektů APK a 7 projektů Domovník – preventista.

Dotace jsou určeny na projekty prevence kriminality neinvestičního i investičního charakteru. Investiční projekty jsou obdobně jako v předchozích letech zaměřeny zejména na zřizování, rozšiřování a modernizaci kamerových systémů (MKDS) včetně v letošním roce více rozšířených inteligentních analytických SW, na budování či obnovu sportovních hřišť a plácků a na osvětlení rizikových míst v obcích. Neinvestiční projekty směřují nejvíce na financování projektu Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista, komunitní práce s dětmi a mládeží v péči OSPOD (táborové pobyty, klubová a sportovní činnost). Velmi časté jsou realizace informačních a vzdělávacích projektů, které pokrývají oblasti od pomoci obětem trestné činnosti po vzdělávání strážníků obecních policií. Množství projektů je zaměřeno na forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek a na prevenci kyberkriminality. V letošním roce se součástí Programu stal také dříve samostatně podporovaný projekt Bezpečnostní dobrovolník a předloženy byly také projekty s celokrajskou působností zaměřené na oblast ochrany měkkých cílů a vzdělávání APK. Všechny 3 tyto typové projekty byly podporované 100% dotací bez povinné spoluúčasti.

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, 12. dubna 2018

vytisknout  e-mailem