Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyřizování víz pro zahraniční studenty

Tiskové prohlášení Ministerstva vnitra k rozhovoru se zástupci vysokých škol pro Český rozhlas 1 – Radiožurnál ohledně vyřizování víz pro zahraniční studenty, resp. k článku „Čeští rektoři chtějí změnit zdlouhavé vyřizování víz pro zahraniční studenty“ (webové stránky českého rozhlasu - zprávy.rozhlas.cz).  


Český rozhlas 1 - Radiožurnál zveřejnil dne 14. 2. 2012 informaci, resp. rozhovory se zástupci některých vysokých škol ohledně údajně zdlouhavého vyřizování dlouhodobých pobytových oprávnění pro cizince a s tím spojenými složitými administrativními postupy tuzemských úřadů, které odrazují cizince ze třetích zemí od studia v ČR.

Podmínky k získání studentských pobytových oprávnění jsou dlouhodobě stálé. K poslední změně v této oblasti došlo s účinností od 1. 1. 2011, a to prakticky pouze v případě dokladu o ubytování předkládaném k žádosti o pobytové oprávnění a dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Jedná se o obecné změny, jež nebyly cíleny pouze na vysokoškolské studenty.

Žadatel o dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia předkládá všechny zákonem předepsané náležitosti na místně příslušný zastupitelský úřad, či generální konzulát ČR v zahraničí. Žádost se všemi předloženými náležitostmi je zastupitelským úřadem bezodkladně odeslána odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR k posouzení a rozhodnutí.

Jednotlivé žádosti o pobytová oprávnění jsou posuzovány přísně individuálně bez ohledu na státní příslušnost žadatele. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobé pobytové oprávnění za účelem studia je 60 dnů a za účelem „ostatní“ (vzdělávání) 90 dnů. Aktuálně nejsou tyto zákonné lhůty překračovány. Ministerstvo vnitra žádosti vyřizuje aktuálně u obou typů víz v průměru během 44 dnů ode dne podání žádosti na zastupitelském úřadě.

Zástupci vysokých škol upozornili, že školy i cizinci jsou zatěžováni zejména některými náležitostmi vyžadovanými k žádosti o příslušné pobytové oprávnění – zejména dokladem o zajištění ubytování a dokladem o zajištění prostředků k pobytu na území. Vyžadování obou z uvedených dokladů není samoúčelné. Je v zájmu nejen ČR, ale hlavně samotného cizince, který hodlá v ČR dlouhodobě pobývat, aby zde měl zaručenu životní úroveň, včetně bydlení v odpovídající kvalitě.

V minulosti bylo běžnou praxí, že řada cizinců předkládala doklad o zajištění ubytování obsahující skutečnosti, jejichž pravdivost nešla ověřit, dokladovala ubytování bez vědomí majitele či uživatele nemovitosti, nebo v objektech, jež nebyly určeny pro bydlení/ubytování. Z tohoto důvodů došlo v zákoně o pobytu cizinců s účinností od 1. 1. 2011 ke zpřesnění definice dokladu o ubytování. Zajištění ubytování cizince v ČR lze doložit více způsoby. Předložení „potvrzení o zajištění ubytování“ s úředně (notářsky) ověřeným podpisem majitele nemovitosti nebo jiné oprávněné osoby, které některé vysoké školy často kritizují pro finanční a časovou náročnost, je pouze jednou z možností. Pokud bude takové potvrzení zasláno elektronicky a opatřeno zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby, nebo pokud bude zasláno prostřednictvím datové schránky oprávněné osoby, nelze další úřední (notářské) ověření vyžadovat. Dále může být doklad o ubytování řešen např. formou předložení originálu platné nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o ubytování nebo smlouvy s obdobným obsahem. Podpisy smluvních stran na těchto dokumentech nemusejí být úředně (notářsky) ověřeny.

Lze souhlasit s tím, že předkládání prostředků k pobytu na území může být pro některé studenty z chudých zemí finančně náročné. Vláda ČR nabízí, prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí, v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z rozvojových zemí stipendia k podpoře studia na veřejných vysokých školách. V roce 2011 bylo pro stipendijní pobyty vyčleněno v rámci rozvojové spolupráce celkem 95 milionu Kč. Stipendistům je umožněno přednostně podat žádost o vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu v termínu, který jim umožní bezproblémový nástup na vybranou vysokou školu v ČR.

Ministerstvo vnitra i Ministerstvo zahraničních věcí jsou při řešení problematiky pobytu cizinců za účelem studia v ČR navzájem v pravidelném kontaktu s cílem hledat optimální nastavení celého systému. Tento je rovněž projednáván s představiteli vysokých škol.


odbor azylové a migrační politiky, 16. 2. 2012

vytisknout  e-mailem