Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhodnocení projektů podpořených v roce 2013 v rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech

V roce 2013 se Ministerstvo vnitra v rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ zaměřilo na prevenci domácího násilí a trestné činnosti páchané na jedné z nejzranitelnějších skupin – seniorech, kteří jsou často bez sociálních kontaktů, izolovaní, se zdravotními indispozicemi, závislí na péči a tedy ohroženi nejrůznějšími formami násilí. Tato skutečnost je podpořena i statistickými údaji, podle kterých má závažná trestná činnost páchaná na seniorech v České republice stoupající tendenci.
 
V rámci dotačního programu bylo v roce 2013 podpořeno 6 projektů nestátních neziskových organizací v celkové výši 1 435 000,- Kč.

Podpořeny byly projekty, které se zaměřují:
  • na aktivizační programy pro seniory v oblasti prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech,
  • na propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na medializaci problematiky domácího násilí páchaném na seniorech v domácím a institucializovaném prostředí a na medializaci problematiky trestné činnosti páchané na seniorech.
     
Níže představujeme výstupy z projektů jednotlivých podpořených organizací: 
 
Realizátor projektu
Název projektu
Dotace
ŽIVOT 90
Prevence a poskytování pomoci v oblasti domácího násilí a syndromu týrání a zanedbávání (EAN) páchaných na seniorech v rámci služby Senior telefon
600 000 Kč
Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí pomoci seniorům ohrožených domácím násilím a syndromem týrání a zneužívání EAN, a to na celostátně dostupné, bezplatné, nonstop telefonické krizové lince 800 157 157 (450 klientů) a dále v psychologické poradně v Praze (72 klientů).
 
V rámci pražského informačního a poradenského centra bylo preventivně informováno o jevu domácího násilí a týrání včetně dostupné pomoci 1502 klientů.
Zrealizováno bylo 10 přednášek pro seniory (237 klientů) zaměřených na prevenci domácího násilí a syndromu EAN. Proškoleno bylo také 123 pracovníků v přímé péči, kteří získali znalosti k rozpoznání jevu domácího násilí i syndromu týrání.
 
V rámci druhé části projektu pracovala skupina sestavená z odborníků z organizací pracujících s oběťmi (seniory) domácího násilí a syndromu EAN. Skupina provedla podrobnou analýzu jevu domácího násilí a týrání u seniorů včetně ústavního násilí. Jako výstup z činnosti expertní skupiny byly zpracovány 2 rešerše (viz příloha - zip, 1,2 MB) na téma:
  • právní rámec (zpracování stávající a návrh chybějící legislativy)
  • přehled problémů v oblasti prevence a poskytování pomoci v oblasti domácího násilí a syndromu EAN páchaného na seniorech s dopadem na sociální a zdravotní oblast. 
Díky realizaci projektu došlo k prohloubení znalostí o dostupné pomoci, k prohlubování poskytování pomoci u seniorů v rámci Telefonické krizové pomoci Senior telefon, psychologické poradny i informačního centra, což mělo mnohdy za následek i zamezení rozvoje domácího násilí a týrání. Dále došlo ke sdílení dobré praxe v rámci expertní skupiny odborníků. 

 
Realizátor projektu
Název projektu
Dotace
ROSA –centrum pro týrané a osamělé ženy
Dokážeme říci NE
195 000 Kč
Cílem projektu byla komplexní preventivní ochrana seniorů a seniorek před různými formami násilí, kterému mohou být vystaveni doma, ale i v sociálních  zařízeních, ve kterých žijí.
 
Z hlediska cílové skupiny se projekt zaměřil na seniory žijící v Praze, kteří jsou ohroženi násilím, ať již partnerským, mezigeneračním, ze strany svých nejbližších, i ze strany cizích osob, které zneužívají jejich bezbrannosti, neinformovanosti a důvěry. Další cílovou skupinu představovali pracovníci v sociálních službách, kteří se každý den při své práci setkávají se seniory. Informace o projektu se dostali k široké odborné i laické veřejnosti prostřednictvím portálu www.stopnasili.cz a www.rosa-os.cz.
 
Na seminářích bylo proškoleno 280 seniorů, 45 sociálních pracovníků, distribuováno bylo 8000 publikací (letáčky pro seniory, brožura pro příbuzné, pečující osoby a pomáhající profese – viz příloha - zip, 2,91 MB).
 
Díky realizaci projektu se podařilo otevřít komunikaci se seniory na téma násilí v rodině, které je v této věkové skupině stále velké tabu. Zlepšila se informovanost seniorů a veřejnosti. Senioři se více začali obracet na poradnu a SOS linku. 

 
Realizátor projektu
Název projektu
Dotace
Centrum nové naděje
Prevence seniorům
230 000 Kč
Cílem projektu byla realizace komplexních intervenčních a osvětových aktivit zaměřených na prevenci ekonomického násilí a trestné činnosti páchané na seniorech (předváděcí akce, podomní prodej, spotřebitelské úvěry). Tyto aktivity pomáhají seniorům předcházet jejich zadlužování a v již vniklých situacích jim zprostředkovávají možnosti řešení tak, aby se předešlo patologizaci a zhoršení kvality života.
 
Podařilo se oslovit a informovat o problematice asi 360 seniorů prostřednictvím přednášek v zařízeních poskytujících služby seniorům, prostřednictvím občanské poradny a distribuce letáků a brožur (viz příloha - zip, 1,2 MB).
 
Díky projektu se zlepšila informovanost seniorů ve Frýdku – Místku a okolí. Ze strany veřejnosti přicházely pozitivní ohlasy. 

 
Realizátor projektu
Název projektu
Dotace
ADRA, o. p. s.
Podpora bezpečí seniorů
175 000 Kč
Cílem projektu bylo zvýšit informovanost veřejnosti o problematice domácího násilí a další trestné činnosti, které jsou senioři vystaveni (podvody, krádeže, loupeže). Veřejnost byla seznámena s projektem prostřednictvím rozhlasu, novinových článků, webu a Akademie seniorů. Oslovena byla velká část seniorů v Hradci Králové (cca 510) a prostřednictvím tematických přednášek a nácviků sebeobranných situací byli vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi tak, aby byli schopni eliminovat rizika v běžném životě.
 
Byla vytvořena publikace „Zásady bezpečného chování“ (viz příloha - pdf, 2,61 MB), která byla rozšířena mezi cílovou skupinu společně s bezpečnostními pomůckami (celkem 580 ks).
 
Ohlasy ze strany veřejnosti na realizaci projektu byly velmi pozitivní, tématika hodnocena jako velmi aktuální. Účastníci si nejvíce cenili zážitkového nácviku sebeobrany, vděčni byli také za bezpečnostní pomůcky. Zvýšila se informovanost seniorů, kam se obrátit o případnou pomoc. Podařilo se také vytvořit a upevnit dobrý tým spolupracujících organizací (ADRA, Policie ČR, Městská policie HK, Intervenční centrum HK, Magistrát města HK). 

 
Realizátor projektu
Název projektu
Dotace
proFem – Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.
AdvoCats for Women
175 000 Kč
Projekt byl mimo přímou podporu (telefonické, emailové a osobní konzultace) zaměřen také na prevenci domácího násilí u seniorů, žen a jejich dětí žijících v Praze.
 
Byl zrealizován výzkum mapující výskyt násilí mezi seniory žijícími na území města Prahy. Dotazník k výzkumu vyplnilo 134 respondentů/-tek (zpráva z výzkumu v příloze).
 
V rámci realizace projektu byly uspořádány 2 besedy pro seniory (účast 10 seniorů), které byly zaměřeny na některé formy ekonomického násilí. Na besedě se senioři seznámili s nekalými obchodními praktikami a možnostmi, jak se proti nim bránit, dále se dozvěděli, jak nakládat se svým majetkem ještě za života (v souladu s novým občanským zákoníkem), čímž mohou předejít manipulaci ze strany svých příbuzných.
 
Další součástí projektu bylo zpracování manuálu určenému lékařkám/lékařům a zdravotnickému personálu, s jehož pomocí lékaři lépe rozeznají jevy, které akt domácího násilí u pacientek, případně pacientů provázejí. Tato brožura (viz příloha - zip, 1,82 MB) byla zpracována pouze v elektronické podobě a byla rozeslána praktickým lékařům na území města Prahy. 

 
Realizátor projektu
Název projektu
Dotace
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry, o.p.s.
Preventivní a aktivizační program pro seniory
60 000 Kč
Projekt nebyl realizován. Dotace byla v plné výši vrácena.
 
Shrnutí:
Výsledky jednotlivých realizovaných projektů jednoznačně potvrdily smysluplnost dotačního programu. Tento fakt potvrzuje také pozitivní odezva ze strany veřejnosti i samotných seniorů (z kapacitních důvodů nebylo mnohdy možné uspokojit všechny zájemce a uspořádat více preventivně-osvětových akcí). Některé organizace proto pokračují v započaté práci i v roce 2014 za finanční podpory Ministerstva vnitra (ŽIVOT 90, ROSA, proFem, Centrum nové naděje; nově také Persefona o.s. a Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy).

vytisknout  e-mailem