Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení výzvy Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 - 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu

JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru
prevence kriminality

Praha 18. prosinec 2023

Č.j.: MV-192647-4/OPK-2023

Vyhlášení výzvy Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024
-
2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále "Strategie") schválené vládou České republiky 6. dubna 2022 usnesením č. 276 a na základě usnesení vlády č. 285/2022 ve spojení s usneseními vlády č. 560/2022 a č. 309/2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení mimořádné výzvy Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 - 2. kolo (dále též "Program PK 2024 - 2.kolo").

Finanční prostředky jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací preventivních projektů k řešení dopadů bezpečnostní situace na místní úrovni spojených s uprchlickou krizí na Ukrajině, a to prioritně projektů:

  1. Asistent prevence kriminality,
  2. Domovník - preventista,
  3. Podpora prevence kriminality na kraji (zejména pak překlady existujících preventivních materiálů, specifická školení odborníků na prevenci kriminality, sdílení dobré praxe, konkrétní preventivní projekty jako práce s rizikovými dětmi a mládeží, nenávistné projevy, specificky zaměřená kybernetická kriminalita, podvody apod.),
  4. Projekty prevence kriminality zaměřené na děti a mládež.
     

Podporovat je však možné i další typy neinvestičních projektů prevence kriminality určených k výše uvedenému účelu ze strany oprávněných žadatelů vycházejících z Programu, dle priorit (resp. strategických cílů) a specifických cílů obsažených ve Strategii a v souladu se Zásadami, pokud jejich potřeba vychází z bezpečnostní situace.

Žadatelé o dotaci ve 2. kole Programu PK 2024 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Příjemcem dotace z Programu PK 2024 - 2. kolo může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Elektronické vyplnění žádosti probíhá prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované "Žádosti" se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp). Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel. Pokud v Žádosti budou shledány formální nedostatky, bude vyřazena. Takový projekt nebude dále posuzován a nebude podpořen.

Ministerstvo vnitra si vyhrazuje (v souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) kdykoliv v průběhu řízení před vydáním rozhodnutí vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí. K doložení dalších podkladů poskytne Ministerstvo vnitra žadateli o dotaci lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů. Ministerstvo vnitra může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.

Termín pro vyplnění a podání žádostí (vedle vyplnění žádosti prostřednictvím webové aplikace je nutné žádost podat datovou schránkou na MV ČR!) je od 1. 1. 2024 do 15. 2. 2024.

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (PDF, 76 kB) nebo konzultanty odboru prevence kriminality (PDF, 130 kB) Ministerstva vnitra.

  

JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru

  

vytisknout  e-mailem