Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Veřejně prospěšného programu pro rok 2016

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO PROGRAMU PRO ROK 2016

Česká republika – Ministerstvo vnitra na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a ve smyslu usnesení vlády č. 470 ze dne 15. června 2015 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016 a usnesení vlády České republiky č. 92 ze dne 1. února 2010, ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. června 2013 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen „Zásady“)

v y h l a š u j e

Veřejně prospěšný program pro rok 2016

Název dotačního programu:

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR.

Cílové sociální kategorie:

Cílovými kategoriemi realizovaného programu jsou příslušníci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „příslušníci“) a zaměstnanci Ministerstva vnitra, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, nebo zřízených zvláštním předpisem, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce (dále jen „zaměstnanci“).

Cíle a hlavní zaměření programu:

 1. Získávání a zdokonalování znalostí, dovedností a návyků v oblasti tělesné nebo střelecké přípravy potřebných pro výkon služby a pro získávání a udržování fyzické kondice.
   
 2. Regenerace sil a aktivní odpočinek formou pravidelných rekreačně pohybových aktivit.
   
 3. Organizační a materiální podpora systému sportovních soutěží pořádaných v oboru působnosti Ministerstva vnitra.
   
 4. Pořádání vlastních místních, regionálních, celostátních i mezinárodních sportovních soutěží.
   
 5. Prezentace a propagace Ministerstva vnitra a Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR na veřejnosti i uvnitř Ministerstva vnitra a Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR.
   
 6. Podpora a rozvoj mezinárodního sportovního styku mezi policejními nebo hasičskými záchrannými sbory a ministerstvy vnitra.
   
 7. Reprezentace sportovních organizací Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR v mezinárodních hasičských nebo policejních sportovních organizacích zejména USPE (Evropská sportovní policejní unie), USIP (Světová policejní sportovní unie), ESP (Evropská sportovní federace) a CICSP (Světová hasičská cyklistická federace.
   
 8. Podpora přípravy a účasti reprezentačních výběrů resortu na mezinárodních sportovních soutěžích vyhlašovaných USIP, USPE (mistrovství Evropy a mistrovství světa), ESP (Evropská sportovní federace) a CICSP (Světová hasičská cyklistická federace).
   
 9. Spolupráce s Ministerstvem vnitra v oblasti sportu v oboru jeho působnosti v rámci tělovýchovných a sportovních akcí a případně i v oblasti přípravy státní sportovní reprezentace.
   
 10. Podpora činnosti v regionech (např. sdruženými subjekty) ve výši minimálně 70 % poskytnuté dotace.

Pro úspěšné posouzení žádosti dotační komisí musí navrhovaný projekt naplňovat 8 z 10 výše uvedených vytyčených cílů a hlavních zaměření programu. Přičemž body 1, 5, 7, 8, 9 a 10 jsou P O V I N N É.

Obecné zásady:

 1. Veřejně prospěšný program má celostátní charakter a slouží k podpoře veřejně prospěšných činností nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO‟), které současně splňují tyto podmínky:
  1. řadí se mezi okruh možných příjemců, který stanovuje usnesení vlády č. 470 ze dne 15. června 2015 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016
  2. deklarují tělovýchovnou a sportovní činnost potřebnou pro příslušníky a zaměstnance resortu,
  3. mají působnost a pokrytí (např. sdruženými subjekty) na celém území ČR (tj. v každém kraji).
    
 2. Spolky střešního typu předkládají žádost o státní dotaci na veřejně prospěšný program souhrnně za všechny sdružené subjekty.
   
 3. Žádosti o poskytnutí dotace musí být zpracovány formou projektů na předepsaných formulářích, které jsou přílohou Zásad.
   
 4. V žádosti o státní dotaci musí žadatel uvést, jaké cílové sociální kategorie programu bude podporovat a jaké cíle a hlavní zaměření programu naplňovat. Zároveň musí uvést, jakým způsobem (jakými aktivitami) toho bude dosaženo.
   
 5. Součástí žádosti je dále:
  1. prohlášení, že NNO nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku,
  2. vyplněná podrobná tabulka rozpočtu.
    
 6. V rámci vyhlášeného programu nelze uplatňovat požadavky na investiční dotace nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.
   
 7. Dotace může být poskytnuta max. do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok.
   
 8. Zájemce o dotaci musí garantovat shodu údajů o své NNO ve všech registrech, které při evidenci poskytování a čerpání dotací přicházejí v úvahu.

Závěrečná ustanovení:

 1. Přihlášky se podávají na adresu Ministerstvo vnitra, kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů, náměstní Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Uzávěrka přihlášek k veřejně prospěšnému programu je ke dni 30. září 2015 v 10:00 hodin.
   
 2. Dotace bude poskytnuta na základě Rozhodnutí náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky spolku na rok 2016.
   
 3. Závazná metodika pro dotaci vychází ze Zásad a těchto podmínek pro zpracování nabídky.
   
 4. Zaslané projekty se předkladatelům nevracejí.

 

V Praze dne 5.8.2015

JUDr. Marcela Wainerová, MBA
vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra
pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů

 

vytisknout  e-mailem