Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024

JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru
prevence kriminality

Praha 18. prosinec 2023

Č.j.: MV-192647-3/OPK-2023

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024

V souladu s vládou schválenou "Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2022 až 2027" (usnesením č. 276 ze dne 6. dubna 2022) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 (Program PK 2024).

Priority, resp. Strategické cíle Programu PK 2024, jsou:

  1. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR
  2. Pomoc obětem TČ a jejich podpora
  3. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy
  4. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách
  5. Situační prevence kriminality a nové přístupy
  6. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech
  7. Prevence kybernetické kriminality
     

Žadatelé o dotaci Programu PK 2024 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Příjemcem dotace z Programu PK 2024 může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Investiční projekty jsou v letošním roce zaměřeny pouze na software pro bezpečnostní a preventivní účely (včetně analytických), osvětlení rizikových míst a sportovní hřiště a plácky.

Neinvestiční projekty jsou určeny na financování projektu Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista, dále také mj. na forenzní značení jízdních kol, kompenzačních pomůcek či městského mobiliáře, prevenci kyberkriminality, preventivní aktivity směřované na zvlášť zranitelné osoby (děti, senioři apod.), vzdělávání pracovníků v oblasti prevence kriminality, od roku 2020 též vymezené aktivity v protidrogové prevenci ad., viz přiložené Zásady.

Elektronické vyplnění žádosti probíhá prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované "Žádosti" se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp). Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel. Pokud v Žádosti budou shledány formální nedostatky, bude vyřazena. Takový projekt nebude dále posuzován a nebude podpořen.

Ministerstvo vnitra si vyhrazuje (v souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) kdykoliv v průběhu řízení před vydáním rozhodnutí vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí. K doložení dalších podkladů poskytne Ministerstvo vnitra žadateli o dotaci lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů. Ministerstvo vnitra může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.

Součástí Programu PK 2024 je i nadále podpora projektu Bezpečnostní dobrovolník, pro který byl dříve (do r. 2017) vypisován samostatný dotační titul.

Termín pro vyplnění a podání žádostí (vedle vyplnění žádosti prostřednictvím webové aplikace je nutné žádost podat datovou schránkou na MV ČR!) je od 1. 1. 2024 do 15. 2. 2024.

Vzhledem ke konci schváleného Programu[1]je nutné všechny plánované projekty dokončit nejpozději do 31. 12. 2024, a to včetně investičních. Prodloužení realizace nebude možné.

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (PDF, 94 kB) nebo konzultanty odboru prevence kriminality (PDF, 130 kB) Ministerstva vnitra.

  

JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru

  

  

[1]
Program 314080 "Podpora prevence kriminality" byl Ministerstvem financí prodloužen do konce roku 2024.

  

vytisknout  e-mailem