Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru
prevence kriminality

                                               Praha 10. prosince 2020
                                              Č.j.: MV-184783-2/OPK-2020                                                                                     

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021
 

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016), prodlouženou usnesením vlády č. 652/2020 a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 (Program PK 2021).

Priority Programu PK 2021 jsou:

  1. Systém prevence kriminality.
  2. Pomoc obětem trestné činnosti.
  3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
  4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
  5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

Žadatelé o dotaci Programu PK 2021 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Příjemcem dotace z Programu PK 2021 může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Elektronické vyplnění žádosti probíhá prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované „Žádosti“ se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp). Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel. Pokud v Žádosti budou shledány formální nedostatky, bude vyřazena. Takový projekt nebude dále posuzován a nebude podpořen.

Nově je nastaven limit na počet podpořených Asistentů prevence kriminality (APK), a to na max. 4 APK. Na rozdíl od minulých let nelze podávat žádosti na „víceleté financování“ APK a Domovníků-preventistů. Přijímány budou žádosti pouze na rok 2021.

Ministerstvo vnitra si vyhrazuje (v souladu s § 14k odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) kdykoliv v průběhu řízení před vydáním rozhodnutí vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí. K doložení dalších podkladů poskytne Ministerstvo vnitra žadateli o dotaci lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů. Ministerstvo vnitra může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.

Součástí Programu PK 2021 je i nadále podpora projektu Bezpečnostní dobrovolník, pro který byl dříve (do r. 2017) vypisován samostatný dotační titul.

Termín pro podání žádostí (datovou schránkou na MV ČR!) je do 15. 2. 2021.

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (xlsx, 13 kB) nebo konzultanty (docx, 14 kB) odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.  

                                                                                                  JUDr. Michal Barbořík v. r.
                                                                                                           ředitel odboru

vytisknout  e-mailem