Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020

JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru
prevence kriminality

Praha 9. prosince 2019
Č.j.: MV-160014-2/OPK-2019

                                                                                             

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 (Program PK 2020).

Priority Programu PK 2020 jsou:

  1. Systém prevence kriminality.
  2. Pomoc obětem trestné činnosti.
  3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
  4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
  5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

Žadatelé o dotaci Programu PK 2020 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Příjemcem dotace z Programu PK 2020 může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Elektronické vyplnění žádosti probíhá prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované „Žádosti“ se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp). Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel. Pokud v Žádosti budou shledány formální nedostatky, bude vyřazena. Takový projekt nebude dále posuzován a nebude podpořen.

Letošní výzvou je zvýšena podpora na mzdu APK na 22.000 Kč na os/měs. U trvajících víceletých projektů APK s vydaným rozhodnutím v r. 2018 či 2019 může příjemce dotace písemně požádat o navýšení dotace od roku 2020 dle finančního limitu uvedeného v předchozí větě, a to nejpozději do 15. 2. 2020 prostřednictvím datové schránky MV. Při případném navýšení dotace musí být zachována procentuální výše spoluúčasti, která je uvedena v Podmínkách pro přidělení a použití dotace původního rozhodnutí (tj. nové procento spoluúčasti obce musí být minimálně stejné, případně vyšší).

Nově jsou zavedeny limity na počet podpořených APK, a to na max. 4 APK, u statutárních měst max. 6 APK.

Těmito Zásadami MV umožní žadatelům poprvé předkládat i projekty protidrogové prevence, a to v souladu s Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027“ schválenou usnesením vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019, tzn. budou podporovány aktivity krajů a obcí, jako jsou tvorba analýz, síťování partnerů a vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti protidrogové prevence vztahující se k jejich území.

Nové, vyšší limity jsou stanoveny také u rozšíření, modernizace a reprodukce městských kamerových a dohlížecích systémů a osvětlení rizikových míst pro obce, které řeší problémy s bezpečností a zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách v rámci krajů, které mají s MV uzavřené Memorandum o spolupráci, a to ve výši max. 650.000 Kč pro obce a nestatutární města a 1.000.000 Kč pro statutární města.

Ministerstvo vnitra si vyhrazuje (v souladu s § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) kdykoliv v průběhu řízení před vydáním rozhodnutí vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí. K doložení dalších podkladů poskytne Ministerstvo vnitra žadateli o dotaci lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů.

Součástí Programu PK 2020 je i nadále podpora projektu Bezpečnostní dobrovolník, pro který byl dříve (do r. 2017) vypisován samostatný dotační titul.

Termín pro podání žádostí (datovou schránkou na MV ČR!) je do 15. 2. 2020.

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (xls, 36 kB) nebo konzultanty (docx, 36 kB)  odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.  

                                                                                                   JUDr. Michal Barbořík v. r.
                                                                                                             ředitel odboru

vytisknout  e-mailem