Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou“ – II. kolo

Vyhlášení programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou na rok 2019 až 2020 – II. koloMINISTERSTVO VNITRA
JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru prevence kriminality
           
Praha  2. prosince 2019
Č. j.: MV-116952-7/OPK-2019
                                                                                             
 

Vyhlášení programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou“ – II. kolo  

Program Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou (dále jen „Program“) je realizován na základě usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 469 k zabezpečení investiční přípravy akce „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královehradeckém regionu“ a na základě Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“) schválené vládou České republiky 25. ledna 2016 usnesením č. 66. Program je nezbytným předpokladem pro realizaci investičních projektů v obcích, které souvisejí s popisovanou průmyslovou zónou.

Účelem Programu je potřeba adekvátně reagovat na bezpečnostní situaci, zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, tedy v Solnici a v Kvasinách.

Ministerstvo vnitra stanovuje k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje spojené s realizací Programu, který byl nastaven na léta 2019 až 2020, Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou“ – II. kolo (dále jen „Zásady“).

Finanční prostředky vyčleněné v kapitole MV jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací projektů v rámci Programu. Poskytovány jsou formou dotací na projekty, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad.

Žádost o státní účelovou dotaci z Programu (dále jen „Žádost“) předkládá obec. Oprávněné obce (viz výše) budou řešit svůj lokální bezpečnostní problém.

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Příjemcem dotace je žadatel, kterým je obec.

Dotace jsou určeny na projekty programového financování – investiční projekty v parametrech:

  1. kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
  2. osvětlení rizikových míst.

Zpracované Žádosti o poskytnutí dotace na projekty Programu je třeba doručit datovou schránkou – 6bnaawp – na odbor prevence kriminality MV nejpozději do 31. ledna 2020. Na jiný způsob podání Žádosti nebude brán zřetel. Pokud v Žádosti budou shledány formální nedostatky, bude vyřazena. Takový projekt nebude dále posuzován a nebude podpořen.

Žadatelé o dotaci na Program se musí řídit Zásadami a jejími přílohami a postupovat podle pravidel v nich uvedených (dostupné na webu http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx).

V souvislosti s § 14k rozpočtových pravidel, trpí-li Žádost vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad; k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li žadatel o dotaci vady ve stanovené lhůtě, poskytovatel řízení zastaví. Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž poskytne přiměřenou lhůtu. Poskytovatel dále může žadateli o dotaci doporučit úpravu Žádosti, lze-li předpokládat, že upravené Žádosti bude zcela vyhověno.

V souvislosti s § 14p rozpočtových pravidel žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. 

                                                                            JUDr. Michal Barbořík                                                                                                             
                                                                            podepsáno elektronicky

Příloha: Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou“ na léta 2019 až 2020 – II. kolo, včetně dalších příloh

vytisknout  e-mailem